دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1397، صفحه 1-320 
9. فراتحلیل اثرات پذیرش IFRSبر بازار سرمایه

صفحه 197-222

10.22051/jera.2017.14921.1644

بهاره حقیقی طلب؛ فرزانه نصیرزاده؛ ریحانه حقیقی