دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، زمستان 1397، صفحه 1-320 
2. مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود

صفحه 21-52

فریدون رهنمای رودپشتی؛ عبدالرضا محسنی


9. فراتحلیل اثرات پذیرش IFRSبر بازار سرمایه

صفحه 197-222

بهاره حقیقی طلب؛ فرزانه نصیرزاده؛ ریحانه حقیقی


12. تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقع

صفحه 273-298

محمود لاری دشت بیاض؛ شعبان محمدی؛ نادر نقش بندی؛ بهراد معین نژاد