تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی: نقش استراتژی‌های صاحبکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی با توجه به استراتژی­های صاحبکار می‌باشد. در این پژوهش تخصص حسابرس در صنعت در دو سطح موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی و کیفیت حسابرسی با استفاده از شاخص اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. به منظور ارزیابی استراتژی­های صاحبکار از چهار شاخص سرمایه بری (شدت سرمایه)، نوسازی دارایی­های ثابت مشهود، اهرم مالی و کارایی سربار استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و توصیفی است. همچنین این پژوهش از نوع استقرایی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1387 تا 1394 و حجم نمونه 101 شرکت می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان می­دهد بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین این نتایج نشان می­دهد ارتباط مستقیم بین تخصص شریک حسابرسی در صنعت و کیفیت حسابرسی، زمانی که استراتژی­های صاحبکار از متوسط استراتژی­های صنعت انحراف کمتری دارند، قوی­تر می‌باشد و بالعکس. همچنین نتایج یافته­های این پژوهش نشان می­دهد انحراف استراتژی­ صاحبکار بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Auditor Industry Specialization and Audit Quality: The Role of Client Strategy

نویسندگان [English]

  • Bita Mashayekhi 1
  • Hamed Omrani 2
  • Omid Akhoundi 3
1 Tehran university
2 Assistant Professor, Faculty of Finance, Kharazmi University
3 PhD student in Accounting at Tehran University
چکیده [English]

This study examines the effects of client strategy on the relation between the audit quality and audit industry specialization. This study measures the audit industry specialization in the two levels of partner and firm by using Carswell et al (1995) and measures the audit quality using discretionary accruals (adjusted Jones model). According to Yuan et al (2016), this study uses four indexes: capital intensity; tangible fixed assets renovation; financial leverage; and overhead efficiency in order to measure client strategy. This research is an inductive and post-event (using past information) as well as a correlation and descriptive study. The sample consists of 101 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period from 2008 to 2015. Data analysis results show that there is a direct relationship between audit industry specialization  and audit quality. Also the results show that the direct relationship between audit industry specialization and audit quality is more pronounced when the client strategy has lower deviation from the industry-normal strategies (and Reverse). Also findings show that client strategy deviation has a negative effect on audit quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit partner specialization
  • client's strategy
  • audit quality
ابراهیمی کردلر، علی و جوانی قلندری، موسی. (1395). تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 23 (2): 154-137
انواری رستمی، علی اصغر و تجویدی، الناز و جهانگرد، میثم. (1394). تأثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری. فصلنامه پژوهش های تجربی در حسابداری5 (2): 130-109.
ایزدی نیا، ناصر و ربیعی، حامد و حمیدیان، نرگس. (1392). بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت­های حسابداری، 5 (1): 54-33.
تنانی، محسن و محب خواه، محمد. (1393). بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه پژوهش های تجربی در حسابداری، 4 (1): 127-0105.
خدامی پور، احمد و حسینی نیا، سمیه. (1395). بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه‌کاری حسابداری، فصلنامه پژوهش حسابداری، 6 (2): 96-73.
دارابی، رویا و چناری بوکت، حسن و محمودی خاتمی، مرجان. (1395). تأثیر تخصص در صنعت، دوره تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس بر ریزش قیمت سهام. فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (23): 138-119.
سجادی، سید حسین و فرازمند، حسن و تاج الدینی، عبدالله. (1392). تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه‌ی سرمایه ی سهام عادی. فصلنامه پژوهش های تجربی در حسابداری، 3 (2): 128-109
مشایخی، بیتا و صفری، مریم. (1385). وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی13 (2): 54-35.
واعظ، علی و درسه، صابر. (1395). بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطۀ بین محافظه‌کاری حسابداری و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش های حسابداری مالی8 (1) 140-113     
Anvary Rostami, A, A. , Tajvidi, E. , Jahangard, M. (2015). Empirical Investigation on the Effect of Capital Structure and Board Compensation on Investment Efficiency. Journal of Empirical research in Accounting: 5 (2) , 109-130. [In Persian]
Balsam, S. , Krishnan, J. , Yang, J. S. (2003). Auditor industry specialization and earnings quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory: 22 (2) , 71–97.
Bentley, K. A. , Omer, T. C. , & Sharp, N. Y. (2013). Business strategy, financial reporting irregularities, and audit effort. Contemporary Accounting Research: 30 (2) , 780–817.
Bills, K. , Jeter, D. , Stein, S. (2015). Auditor Industry Specialization and Evidence of Cost Efficiencies in Homogenous Industries. The Accounting Review: 90 (5) , 1721–1754
Chambers, D. , Payne, J. (2008). Audit quality and the accrual anomaly. Available at: http: // papers. ssrn. com.
Chi, H, Y. , Chin, C, L. (2011). Firm versus partner measures of auditor industry expertise and effects on auditor quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory: 30 (2) , 201–229.
Chin, C. L. , & Chi, H. Y. (2009). Reducing restatements with increased industry expertise. Contemporary Accounting Research: 26 (3) , 729–765.
Choi, J. , Kim, C. , Kim, J. , Zang, Y. (2010) Audit Office Size, Audit Quality, and Audit Pricing. Auditing: A Journal of Practice & Theory: 29 (1) , 73-97.
Craswell, A, T. , Francis, J, R. , Taylor, S, L. (1995). Auditor brand name reputations and industry specializations. Journal of Accounting and Economics: 20 (3) , 297–322.
Darabi, R. , chenari boucet, H. , mahmoodi khatami, M. (2016). The effect of auditor industry specialization, auditor tenure and auditor independence on Stock Price Crash. Journal of Quarterly the financial accounting and auditing researches: 8 (32). 119-138 [In Persian].
Defond, M, L. (1992). The Association between Changes in Client Firm Agency Costs and Auditor Switching. Auditing: journal of practice and theory: 11 (1). 16-31.
DeFond, M. L. , Wong, T. J. , Li, S. (2000). The impact of improved auditor independence on audit market concentration in China. Journal of Accounting and Economics: 28 (3). 269–305.
Dichev, I. D. , Graham, J. , Harvey, C. R. , Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: Evidence from the field. Journal of Accounting and Economics: 56 (2–3) , 1–33 (Supplement).
Ebrahim, A. (2010). Auditing Quality, Auditor Tenure, Client Importance, and Earnings management: An Additional Evidence. working paper: Mansoura University – Egypt.
Ebrahimi Kordlar, A. , Javani ghalandari, M. (2016). The Effect of Auditor expertise on Earnings Quality and Stock Price Synchronicity. Journal of Accounting and Auditing Review: 23 (2) , 137-154 [In Persian].
Eilifsen, A. , Knechel, W. R. , & Wallage, P. (2001). Application of the business risk audit model: A field study. Accounting Horizons: 15 (3) , 193–207.
Finkelstein, S. , & Hambrick, D. C. (1990). Top-management-team tenure and organizational outcomes: The moderating role of managerial discretion. Administrative Science Quarterly: 35 (3) , 484–503.
Francis, J, R. , Yu, M, D. (2009). Big 4 Office Size and Audit Quality. The Accounting Review: 84 (5) , 1521-1552.
Izadinia, N. , Rabiee, H. , Hamidian, N. (2013). Study of the Relationship between Financial Leverage and Real Earning Management of Listed Companies in Tehran Stock. Journal of Accounting Advances: 5 (1) , 33-54. [In Persian]
Jaggi, B. , Chin, C. L. , Lin, H. W. , & Lee, P. P. (2006). Earnings forecasts disclosure regulation and earnings management by IPO firms to meet the forecast error threshold. Review of Quantitative Finance and Accounting: 26 (3) ,275–299.
Khodami pour, A. , Hosseini nia, S. (2016). The Study Effect of Corporate Governance Mechanisms on Conditional Conservatism, Journal of Accounting Research: 6 (2) , 73-96. [In Persian].
Krishnan, G. V. (2003). Does Big 6 auditor industry expertise constrain earnings management? Accounting Horizons: 17, 1–16 (Supplement).
Mashayekhi, B. , Safari, M. (2006). Cash from Operations and Earnings management, Journal of Accounting and Auditing Review: 13 (2) , 35-54 [In Persian].
Minutti meza, M. (2013). Does Auditor Industry Specialization Improve Audit Quality? Journal of Accounting Research: 51 (4) , 779- 817.
Nagy, A. (2014). Audit partner specialization and audit fees. Managerial Auditing Journal: 29 (6) , 513 - 526
Noda, T. , David, J. C. (2001). The evolution of intraindustry firm heterogeneity: Insights from a process study. Academy of Management Journal: 44 (4) , 897–925.
Reichelt, K. J. , Wang, D. (2010). National and office-specific measures of auditor industry expertise and effects on audit quality. Journal of Accounting Research: 48 (3) , 647–686.
Sajadi, H. , Farazmand, S. , Tajodini, A. (2013). The Effect of Audit Quality on Cost of Equity Capital. Journal of Empirical Research in Accounting: 3 (2) , 109-128. [In Persian]
Tanani, M. , Mohebkhah, M. (2014). The Relation of Business Strategy with Earnings Quality and Stock Return in Firms listed in TSE. Journal of Empirical Research in Accounting: 4 (1) , 105-127. [In Persian]
Tang, J. Y. , Crossan, M. , Rowe, W. G. (2011). Dominant CEO, deviant strategy, and extreme performance: The moderating role of a powerful board. Journal of Management Studies: 48 (7) , 1479–1503.
Vaez, A. , Dorseh, S. (2016). Impact of Industry specialization on Auditors on the relationship between Accounting Conservatism and future Stock Price Crashes of listed Companies in Tehran Stock Exchange, Journal of financial accounting researches: 8 (1) , 113-140 [in Persian].
Yuan, R. , & Cheng, R. , & Ye. R. (2016). Auditor Industry Specialization and Discretionary Accruals: The Role of Client Strategy. The International Journal of Accounting: 51 (2) , 217–239.
Zerni, M. (2011). Audit partner specialization and audit fees: some evidence from Sweden. Contemporary Accounting Research: 29 (1) , 312-340.