بررسی تأثیر چرخه عمر بر سیاست‌های مالی،سرمایه‌گذاری،بدهی و نقدینگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری ارزی

2 استادیار دانشگاه الزهرا

3 دانشیار دانشگاه الزهرا

چکیده

امروزه سازمان‌ها با توجه به این‌که در هر مرحله از چرخه عمر خود هستند سیاست‌های خاص تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و نقدینگی مطابق مرحله‌ای که در آن هستند دنبال می‌کنند با توجه به این موضوع در این پژوهش به بررسی سیاست‌های شرکت در مراحل چرخه عمر پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1394 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 128 شرکت است. در این پژوهش چرخه عمر به‌عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته‌شده وبا استفاده از متغیرهای حسابداری شرکت بدست آمده است تا تأثیر آن بر متغیرهای وابسته مخارج سرمایه‌ای، خالص انتشار سهام، بدهی و تغییرات نقدینگی موردبررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده‌های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده‌شده است نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های شرکت‌ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره در سطح اطمینان 90% نشان می‌دهد که در مرحله رشد به نسبت مرحله بلوغ و افول سرمایه‌گذاری بیشتر است از طرفی بین مرحله رشد و انتشار بدهی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Life Cycle Effects on Financing Policy, Investment, Liability and Liquidity

نویسندگان [English]

  • Zoha Savari 1
  • Mohammad Reza Rostami 2
  • Ebrahim Abbasi 3
1 Master of Foreign Exchange Accounting
2 Assistant Professor at Al-Zahra University
3 Associate professor at Alzahra University
چکیده [English]

Today, organizations follow specific financing, investment and liquidity policies with regard to their lifecycle stage. This study investigates firms' financing, investment and liquidity policies at different stages of their lifecycle. The population of this research is firms listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2009 to 2015. The sample consists of 128 firms selected through the screening method and removal of outlier observations.This study determines the life cycle using accounting variables in order to examine its impact on capital expenditures, net of equity, debt and liquidity changes.This research uses panel data structure with fixed effect and multivariate regression model of analysis at confidence level of 90%. Findings show that investment is more in growth stages than of maturity and decline stages. Also, results show that there is a significant positive relation between the growth stage and debt issues

کلیدواژه‌ها [English]

  • life cycle
  • Financing
  • investment
  • corporate liquidity
  • Capital expenditures ratio
ایزدی نیا، ناصر؛ کیانی، غلامحسین و مهدی میرزایی (1394). تأثیر ویژگی‌های مراحل چرخه عمر شرکت بر عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابرسی، 15 (59)، 57-75.
خدامیپور، احمد؛ کرمشاهی، بهنام واعظ متفتیان (1391). بررسی رابطه محافظه کاری ورابطه ارزشی سود باچرخه. تجاری شرکت‌های پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادارتهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، 4 (3)، 71-86.
خوارزمی، شهین دخت (1371). مدیریت و چرخه عمرسازمان. تدبیر، 29، 11-15.
دهدار، فرهاد (1386). طراحی وتبیین الگوهای برترارزشگذاری مبتنی برعایدات حسابداری وجریان وجوه نقد در فرآیند چرخه عمرشرکت، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
رستمی، وهاب؛ سیدی، امیر و لیدا سلمانیان (1393). چرخه عمرشرکت ومعیارهای ارزیابی عملکرد. دانش حسابداری مالی، 1 (1)، 129-141.
Faff,R. Kwok,W. Podolski E. Wong G, (2016). Do corporate policies follow a life- cycle. Journal of Banking & Finance, 69, 95–107.
Siti Rahmi Utami, E. L (2012 (The Relationship between Capital Structure and theLife Cycle of Firms in the Manufacturing Sector of Indonesia. International Research Journal of Finance and Economics, 88, 69-91
Stepanyan, G. G. (2012) Revisiting Firm Life Cycle Theory for New Directions in Finance. Working paper: IÉSEG School of Management (LEM-CNRS) Socle de la Grande Arche
Thanatawee, Y. (2011). “Life-Cycle Theory and Free Cash Flow Hypothesis: Evidence from Dividend Policy in Thailand”, International Journal of Financial Researchو 2 (2) , 20-29.
Yan, Z (2010). A New Methodology of Measuring Firm Life-Cycle Stsges, International journal of economic prespective: 4 (4) ,579-587