گزارش تابستان 99


تعداد مقالات دریافتی

100

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

70

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

10

 

تعداد مقالات چاپ شده

15

 

متوسط میانگین زمان داوری

30

 

متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری

10

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

4

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

23