مقایسه توان توضیحی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر چرخه زندگی شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش به چرخه زندگی شرکت­ به عنوان یکی از عوامل توضیح­دهنده بازده پرداخته شده است. دوره زمانی این تحقیق از سال 1382 تا 1395 بوده و در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت. برای بررسی اثر چرخه زندگی، شرکت­ها براساس اطلاعات حسابداری (رشد فروش و تغییر در هزینه‌های سرمایه­ای) به علاوه زندگی شرکت به شرکت­های رشدی، بالغ و در حال افول تقسیم و مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ در هر دسته و همچنین در سطح همه شرکت­ها بررسی گردید. آزمون ونگ نشان داد که تفاوت میان محتوای اطلاعاتی دو مدل قیمت‌گذاری دارایی­های سرمایه­ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ رد می­شود. ضریب تعیین تعدیل شده هر دو مدل در شرکت­های بالغ بیشترین و در شرکت­های در حال افول کمترین مقدار بوده و هر دو مدل در سطح کل واحدهای تجاری از بیشترین توان توضیحی برخوردار هستند. آزمون Z کرامر نیز حکایت از تأثیر چرخه زندگی شرکت بر توان توضیحی مدل های پژوهش داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanatory Power of Fama and French Three-Factor Model vs Capital Asset Pricing Model Focusing on Firms' Life Cycle

نویسندگان [English]

  • Mosa Bozorg Asl 1
  • Mir sajjad Mosajed mousavi 2
1 Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University
2 PhD student of financial management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This study deals with the life cycle of firms as one of the explaining factors of return. The statistical population consists of firms listed in Tehran Stock Exchange over the period from 2003 to 2017. To evaluate the effect of the life cycle, firms are classified based on accounting information (sales growth, capital expenditures) and life (growth firms, mature firms and stagnant firms). The capital asset pricing model (CAPM) and Fama and French three factor model (3FF) are evaluated in each class and also for all firms . Vuong test results reject any difference between information content of capital assets pricing model (CAPM) and Fama and French three-factor model (3FF). Adjusted coefficient of determination in both models is the highest in mature firms and the lowest in stagnant firms. Also Cramer Z test indicates that firms' life cycle is effective on the explanatory power of models in the study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fama and French Three-Factor Model
  • Capital Asset Pricing Model
  • Life Cycle Hypothesis
امیر حسینی، زهرا و خسرویانی، مصطفی (1388). مقایسه توان تبیین مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای تجدید نظر شده با مدل سه عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده مورد انتظار. مطالعات مالی. 2 (4): 39-25.
ایزدی نیا، ناصر. ابراهیمی، محمد و حاجیان نژاد، امین (1393). مقایسه مدل اصلی سه عاملی فاما و فرنچ با مدل اصلی چهار عاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، 2 (3): 28-17.
بودی، زوی. کین الکس؛ مارکوس، الان جی (1391). مدیریت سرمایه گذاری، شریعت پناهی، سید مجید؛ فرهادی، روح اله؛ ایمنی فر، محمد، انتشارات بورس. چاپ اول. جلد اول.
تهرانی، رضا (1384). مدیریتمالی، انتشارات نگاه دانش. چاپ اول.
راعی، رضا؛ پویان فر، احمد (1383). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، انتشارات سمت. چاپ هشتم.
رحمانی، علی؛ مسجدموسوی، میرسجاد؛ قیطاسی، روح اله (1390). بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 3 (9): 115-104
رضایی، فرزین؛ اکبری مقدم، بیت الله؛ نورورزی، علی (1392). مقایسه قدرت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل های CAPM و. Reward Beta. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 5 (17): 232-213.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم؛ علی مردانی، علی (1386). بررسی و مقایسه قدرت بتا در مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه CAPM و متغیرهای مطرح شده در مدل فاما و فرنچ جهت تبیین بازده سهام. دانش و پژوهش حسابداری، 9: 11-6 و 55-50.  
قیطاسی، روح اله (1389). اثر چرخه زندگی واحد تجاری روی مربوط بودن ارزش عوامل ریسک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی.
نوحی حفظ آباد، رضوانعلی (1389). مقایسه عملکرد مدل قیمت­گذاری دارایی‌های سرمایه ای (CAPM) با مدل سه عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی.
یاری، حمید و یاری، آرزو (1395). بررسی و مقایسه مدل­های قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای با رویکردهای متفاوت به ریسک در بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه اقتصادپولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، 23 (11): 166-146.
Al-Mwalla, M & Karasneh, M. (2011). Fama and French three factor model: Evidence from emerging market. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 41, pp: 132-140.
Amir Hosseini, Zahra & zhosraviani, Mostafa (2013). Comparison of the ability to explain the revised capital asset pricing model with the Fama and French model in predicting expected returns, Financial Knowledge of Securities Analysis, 4, pp: 25-39 (in Persian).
Black, E. , Fall (1998 (. Life-Cycle impacts on the incremental value-relevance of earnings and cash flows. The Journal of Financial Statement Analysis, 4 (1) , pp: 40-56.
Bodie, Zvi. , Kane, Alex & Marcus, Alan J (2012). Investment, (Translated by: ShariatPanahi, Seyyed Majid; Farhadi, Roohollah & Immunfar, Mohammad) , First volume, First Edition, Tehran, Shahed Publication (in Persian).
Eraslan, Veysel (2013). Fama and French Three-Factor Model: Evidence from Istanbul Stock Exchange. Business and Economics Research Journal. 4 (2) , pp. 11-22.
Fama, E & French, K (1995). Size and book-to-market factors in earnings and returns. Journal of Finance, 50 (1) , pp: 131-155.
Fama, E. , & French, K. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33 (1) , pp: 3-56.
Fama, E. , French, K. , Booth, D & Sinquefield, R. (1993). Differences in the risks and returns of NYSE and NASD stocks. Financial Analysts Journal, 49 (1) , pp: 37-41.
Hamid, Z. , Hanif, C. , Malook, S. Wasimullah (2012). Fama and French three factor model: Empirical evidence from financial market of Pakistan. African Journal of Business Management, 6 (8) , pp: 2945-2950.
Izadinia, Naser & Hajiannejad, Amin (2014). A Comparison between basic Fama and French three Factor model and basic Carhart four factors Model in Explaining the Stock return on Tehran Stock Exchange, Asset Management & Financing, 2 (3) , pp: 17-28 (in Persian).
Kousenidis, Dimitrios V (2005). Earnings - Returns Relation in Greece: Some Evidence on the Size Effect and on the Life-Cycle Hypothesis. Managerial Finance, 31 (2) , pp. 24 – 54.
Kubota, Keiichi & Takehara, Hitoshi (2010). Expected return, liquidity risk, and contrarian strategy: evidence from the Tokyo Stock Exchange. Managerial Finance, 36 (8) , pp: 655-679.
Nohi Hefz Abad, Rezvali (2010). Comparison of Capital Asset Pricing Model (CAPM) with Fama and French Factor Model in Determining Expected Returns of Stock Listed in Tehran Stock Exchange. Master's Thesis, University of Economic Sciences (in Persian).
Pankaj, Chaudhary (2017). Testing of Three Factor Fama-French Model for Indian and Us Stock Market, Journal of Commerce & Accounting Research, 6 (2) , pp: 1-8.
Qaitasi, Rohollah (2010). The effect of the firm's life cycle on the relevance of the value of risk factors. Master's Thesis, University of Economic Sciences (in Persian).
Raei, Reza & Pouyanfar, Ahmad (2004). Advanced Investment Management, Eighth Edition, Samt Publication (in Persian).
Rahmani, Ali. , Mosajed Mousavi, Mir Sajjad & Qaitasi, Rohollah (2011). Investigate the relationship between profitability and returns according to the firm's life cycle and size. Accounting and Audit Research, 9, pp: 104-115 (in Persian).
Rahnemai Rodposhti, Fereydoun. , Nikomram, Hashem & Ali Mardani, Ali (2007). Investigating and comparing the power of beta in capital asset pricing model and the variables presented in the Fama and French model for explaining stock returns. Knowledge and Research Accounting, 9, pp: 6-11 and 50-55 (in Persian).
Rezaei, Farzin. , Akbari moghadam, Baitoallah & Norozi, Ali (2013). Compares Power of CAPM and the Reward Beta Model for the prediction of the expected return, Financial Accounting and Audit Research, 5 (17) , pp: 213-232 (in Persian).
Sattar, Mahnoor (2017). CAPM Vs Fama-French Three-Factor Model: An Evaluation of Effectiveness in Explaining Excess Return in Dhaka Stock Exchange. International Journal of Business and Management, 12 (5) , pp: 119-129.
TehranI, Reza (2005). Financial Management, First volume, Negah Danesh Publication (in Persian).
Yari, Hamid and Yari, Arzo (2016). Investigating and comparing capital asset pricing models with different risk-taking approaches in Tehran Stock Exchange. Monetary economy, Finance, 11, pp: 146-166 (in Persian)