بررسی تاثیر میانجی‌گری چسبندگی هزینه‌ها بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و ارتباط ارزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 مدیر گروه حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

 
فرا اطمینانی مدیریت از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های مدیران است که بر سیاست‌های مالی شرکت تأثیر می‌گذارد. هنگام کاهش فروش، مدیران فرا اطمینان، به توانایی‌های خود برای بازگرداندن فروش به سطح قبلی، اعتماد بیش از حد دارند و تمایل به برآورد بیش از حد فروش خواهند داشت، در نتیجه باعث افزایش چسبندگی هزینه‌ها خواهند شد. این درحالی است که چسبندگی هزینه­ها با دستکاری فرآیند طبیعی و موردانتظار هزینه­ها، می‌تواند محتوای اطلاعاتی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. لذا فرا اطمینانی مدیریت از طریق تأثیرگذاری بر چسبندگی هزینه­ها، می­تواند ارتباط ارزشی را نیز متأثر سازد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. نتیجه فرضیه اول در طی سال‌ها 1384 الی 1394 نشان داد که بین فرا اطمینانی و چسبندگی هزینه‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان داد که بین فرا اطمینانی و ارتباط ارزشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما فرضیه سوم این پژوهش مبنی بر تأثیر فرا اطمینانی از طریق چسبندگی هزینه­ها، بر ارتباط ارزشی تأیید نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Costs Stickiness and The Relation between Management Overconfidence and Value Relevance

نویسندگان [English]

  • esfandiar malekian 1
  • yahya kamyabi 2
  • Alireza nadjafpour kordi 1
1 professor in accounting, university of mazandaran, babolsar, iran
2 associate professor in accounting, university of mazandaran, babolsar, iran
چکیده [English]

Overconfidence is one of the most important management characteristics that affects firms' financial policies. When sales decline, overconfident managers being extremely confident of their capabilities to restore previous levels of sale may more likely overestimate sales in the near future and it results in a cost stickiness increase. However, the cost stickiness by manipulating the natural process and expected costs could affect informational content. Therefore, management overconfidence can affect the value relevance through influencing costs stickiness. This study is a causal, post-event and applied research. The sample consists of 74 firms during the years 2005 and 2015. The first hypothesis test findings show a significant positive relation between cost stickiness and management overconfidence and the second hypothesis test findings show a significant negative relation between management overconfidence and value relevance. The third hypothesis of the research about the effect of management overconfidence on the value relevance through the costs stickiness is not verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Relevance
  • Cost Stickiness
  • Management Overconfidence
  • Stock Price
اسماعیل­زاده، علی و مهرنوش، علی. (1393). رابطه بین چسبندگی هزینه‌ها با کیفیت سود و خطای پیش‌بینی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (21)، 37-61.
ایزدی‌نیا، ناصر؛ سلطانس اسفریزی، علیرضا و فخارمنش، محمدرضا. (1393). تأثیر تغییرات فروش در دوره‌های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (2)، 205-221.
بولو، قاسم و حسنی القار، مسعود. (1394). بررسی تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 6 (21)، 31-53.
شیبه، سکینه؛ فتحی، زهرا و سپاسی، سحر. (1393). آزمون تجربی چسبندگی هزینه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3 (4)، 163-177.
صفر زاده، محمد حسین و بیگ‌پناه، بهزاد. (1393). تأثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه‌کاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (2)، 39-59.
علیمرادی، محمد و علی احمدی، سعید. (1392). حاکمیت شرکتی و رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 5 (19)، 162-176.
نمازی، محمد؛ غفاری، محمدجواد و فریدونی، مرضیه. (1391). تحلیل بنیادی رفتار چسبنده هزینه‌ها و بهای تمام‌شده با تأکید بر دامنه تغییرات در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری 3/63، 177-151.
نوروش، ایرج و صادقیان آژیری، قادر. (1378و1377). تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 26و27، 134-144.
Alimoradi, M. & Aliahmadi, S. (2013). Corporate Governance and Asymmetric Behavior of SGA Costs of Listed Firms in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting, 5 (19) , 162-176. (in Persian)
Anderson,M. C. & Banker, R. & Huang, R. & Janakiraman, S. (2007). Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Cost. Journal of Accounting,Auditing&Finance, 22 (1): 1-28.
Banker, R. D. & Byzalov, D. & Chen, L. (2013). Employment Protection Legislation, Adjustment Costs and Cross-country Differences in Cost Behavior. Journal of Accounting and Economics, 55 (1) , 111-127.
BenMohamed, E. & Fairchild, R. & Bouri, A. (2014). Investment Cash Flow Sensitivity under Managerial Optimism: New Evidence from NYSE Panel Data Firms. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 19, 11–18.
Blue, G. , & Hasani Alghar, M. (2015). Examining Managerial Overconfidence Effect on Earnings Smoothing in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of accounting knowledge , 6 (21) , 33-56. (in Persian)
Bo, Q. & Asna, W. M. & Yu, F. K. (2015). CEO Overconfidence and Cost Stickiness, available at: http: //ssrn. com/abstract=2603249.
Calleja, K. & Steliaros, M. & Thomas, D. (2006). A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research, 17 (2) , 127- 140.
Campbell, C. & Johnson, S. & Rutherford, J. & Stanley, B. (2011). CEO Optimism and Forced Turnover. Journal of Financial Economics, 101 (3) , 695–712.
Esmaeil Zade, A. & Mehrnoush A. (2014). The Relation of Cost Sticky with Earning Forecast and Earning Quality. The Financial Accounting and Auditing Researches, 6 (21) , 37-61. (in Persian)
Gervais S. & Heaton, J. B. & Odean, T. (2011). Overconfidence, Compensation Contracts, and Capital Budgeting. Journal of Finance, 66, 1735-1777.
Hilton, R. (1997). Managerial Accounting. New York: McGraw-Hill.
Izadinia, N. , Soultani, A. , & Fakharmanesh, M. (2015). Effect of Prior Sales Changes on Asymmetric Cost Behavior. Empirical Research in Accounting, 4 (2) , 205-221. (in Persian)
Koo, J. & Song, S. & Paik, T. (2014). Relationship between Agency Problem and Cost Stickiness: A Direct Test. Proceedings of 29th International Business Research Conference, 84, 40-44.
Malmendier, U. & Tate, G. (2005a). CEO overconfidence and corporate investment. Journal of Finance, 60 (6) , 2661–2700.
Marques, A. & Santos, C. & Costa, P. (2014). Cost Stickiness in Latin American Open Companies from 1997 to 2012. European Scientific Journal, special/ edition, 1857- 7431.
Namazi, M. , Ghaffari, M. , & Fereyduni, M. (2012). Fundamental Analysis of Costs and Cost Sticky Behavior Emphasizing Scope Changes in Tehran Stock Exchange. Journal of accounting advances , 4 (2) , 151-177. (in Persian)
Nouravesh, I. & Sadeghian, Gh. (1999). Investigating the Information Content of Accounting Numbers in Internal Reports. Journal of Accounting and Auditing Review, 7 (2) , 134-144. (in Persian)
Roll, R. (1986). The hubris hypothesis of corporate takeovers. Journal of Business, 59, 197-216.
Safarzadeh, M. , & Beig Panah, B. (2015). The Role of Cost Stickiness in Estimating Conditional Conservatism. Empirical Research in Accounting, 4 (2) , 39-59. (in Persian)
Sheibe, S. , Fathi, Z. , & Sepasi, S. (2014). Empirical Investigation of Cost Stickiness in Tehran Stock Exchange. Empirical Research in Accounting, 3 (4) , 163-177. (in Persian)
Xue, Sh. & Hong, Y. (2016). Earnings management, corporate governance and expense stickiness. China Journal of Accounting Research, 59 (2) , 623–650.