ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی مبتنی بر معادلات ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، گروه حسابداری، بابل، ایران

چکیده

 
کمیته حسابرسی از اجزای اصلی راهبری شرکت تلقی شده و عاملی تعیین‌کننده در روند گزارشگری مالی است، که اعتبار صورت‌های مالی حسابرسی شده را افزایش می‌دهد. چنانچه مشکلات نمایندگی شدیدتر شود، تئوری نمایندگی پیش‌بینی می‌کند که مدیریت جهت اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی به سهامداران، نظارت بالاتری را بر کیفیت صورت‌های مالی، تقاضا خواهد کرد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می‌پردازد. بدین منظور، نمونه‎ای متشکل از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1391 تا 1394 انتخاب گردید. اثربخشی کمیته حسابرسی توسط متغیرهای مشاهده‎پذیر تخصص مالی، استقلال، جنسیت، اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی نیز از طریق متغیرهای مشاهده پذیر درصد سهامداران نهادی، نوع اظهارنظر، تخصص صنعت، اندازه و دوره تصدی حسابرس اندازه‎گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل‌قبول الگوهای اندازه‌گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که اثربخشی کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی مستقل را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model to Explain Effectiveness of Audit Committees on Audit Quality based on Structural Equations

نویسندگان [English]

  • Iman Dadashi
  • Mohammad Norouzi
Islamic Azad University, Babol Branch, Department of Accounting, Babol, Iran
چکیده [English]

Audit Committee is a main component of Corporate Governance and a key factor of the financial reporting process, which increases the reliability of audited financial statements. Agency theory predicts that if the agency problem is severe, management will demand higher supervision on financial statements quality to ensure the quality of financial reporting to shareholders. Therefore, the study investigates the relation of audit committees effectiveness to audit quality based on structural equation modeling approach. The sample consists of 111 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2016. Effectiveness of audit committee is measured through observable variables of financial expert, independence, gender and size of audit committees and the effectiveness of audit quality is measured through observable variables of institutional shareholders, opinion, expertise, industry, size and auditor tenure . The results show that effectiveness of audit committees increases the external audit quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit quality
  • Effectiveness of Audit Committees
  • Institutional Shareholders
  • Audit Committee Expertise
  • structural equation
اعتمادی، حسین و شفاخیبری، نصیبه. (1390). تأثیر جریان‌های نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کمیته حسابرسی در آن. حسابداری مالی، 3 (10): 42-18.

بذرافشان، آمنه؛ رضوان، حجازی؛رحمانی، علی و سوسن، باستانی. (1394). فراتحلیل (متاآنالیز) استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت8 (25): 117-101.

جامعی، رضا و آزاده، رستمیان. (1395). تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی‌های سود پیش بینی شده. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 8، شماره 29، صص 1-17.

حیدری، مهدی؛ قادری، بهمن و رسولی، پیمان. (1395). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 23 (3): 353-372.

خواجوی، شکراله، ابراهیمی، مهرداد. (1394). کیفیت حسابرسی و محافظه کاری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 7 (27): 19-4

رحیمیان، نظام الدین؛ رضاپور، نرگس و اخضری، حسین. (1390). نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سال 11، شماره 45، صص 68-81.

رضائی پیته نوئی، یاسر؛ صفری گرایلی، مهدی و نوروزی، محمد. (1396). ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و محتوای ارزشی اطلاعات حسابداری. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6 (24): 12-1

صفایی، عماد؛ همتی، حسین و داغانی، رضا. (1395). ارزیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 8 (31).

علوی طبری، سید حسین و راضیه، عصابخش. (1389). نقش کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و به کارگیری آن در ایران. پیشرفت های حسابداری، 2 (1): 178-155.

 علوی طبری، سید حسین و عارف منش، زهره. (1393). تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی. پژوهش حسابداری، 3 (12): 45-22.

فخاری، حسین و عدیلی، مجتبی. (1391). بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی. 19 (70): 78-63.

Abbott, L. J. and Parker S. (2000). Auditor selection and audit committee characteristics, Auditing: A Journal of Practice and Theory: 19 (2) , 47-66.

Arefmanesh ,Zohreh; Alavi Tabari ,Seyed, Hosseini. (2014). Audit FirmIndustry Specialization and Audit Outcomes. Journal of Accounting Resarch: 3 (4) , 21-45. (in Persian)

Azibi, J. , Tondeur, H. and Rajhi, M. (2010). Auditor choice and institutional investor characteristics after the Enron scandal in the French context, available at: https: //hal. archives-ouvertes. fr/hal-00481076

 Bazarafshan, Ameneh; Hejazi Rezvan. , Rahmani Ali and Bastani Susan. (2015). Meta-Analysis of Audit Committee Independence and Financial Reporting Quality. Journal Management Accounting: 8 (25) , 101-117. (In Persian)

Bedard, J. , Chtourou, S. M. & Courteau, L (2004). The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management, Auditing: A Journal of Practice & Theory: 23 (2) 13-35

Bilal. ,Chen, Songsheng & Komal, Bushra. (2018). Audit committee financial expertise and earnings quality: A meta-analysis. Journal of Business Research: 84, 253-270.

Cameran, M. , Di Vincenzo, D. & Merlotti, E. (2005). The audit firm rotation rule: A review of the literature. Working paper, Bocconi University.

Defond, M. L. , and Francis, J. R. (2005). Audit quality research after Sarbanes˚Oxley. Auditing: A Journal of Practice & Theory: 24, 5-30.

Deloitte LLP. (2010). Advancing Quality Through Transparency, Deloitte LLP Inaugural Report January. Retrieved from: http: //www. deloitte. com/assets/Dcom-.

Eshleman, J. D. and Guo, P. (2014). Abnormal audit fees and audit quality: the importance of considering managerial incentives in tests of earnings management. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33 (1) , 117-138.

Etemadi, Hossein and Shafakheibari, Nasibeh (2011). Effect of Free Cash Flow on Earnings Management and Role of Audit Committee. Journal Financial Accounting, Volume 3, Number 10, Pege (s) 18-42 (in Persian).

Fakhari, Hosein; Adili, Mojtaba. (2013). Examine the Relationship between Free Cash Flow and earnings management through actual activities in companies listed on Tehran Stock Exchange. Journal of the Accounting and Auditing Review: 19 (70) , 63-78 (in Persian).

Garven, S. A (2009). The effect of board and audit committee characteristics on real earnings management: do boards and audit committees play a role in its constraint? working paper, University of Alabama, Tuscaloosa, AL.

Gerayli, Mehdi Safari. ; Pitenoei, Yaser Rezaei and Norouzi, Mohammad. (2017). A Model for Efficacy of audit committee and value relevance of accounting information: Structural equation modeling approach, Journal of knowledge of accounting and auditing managemnet: 6 (24) , 1-215.

Gramling, A. , & Stone, D. (2001). Audit firm industry expertise: A review and synthesis of the archival literature. Journal of Accounting Literature: 20, 1– 27.

Heidari, Mehdi; Bahman, Qaderi and Peyman, Rasouli. (2016). The Effect Of Audit Quality On Agency Cost and Information Asymmetry: Structural Equation Modeling Approach. Journal of the Accounting and Auditing Review: 23 (2) , 353-372. (in Persian).

 Jamei, Reza; Rostamian, Azadeh. (2016). The Effect Of Financial Expertise Of Members Of Auditing Committee On The Forecasted Earnings Properties. Journal Financial Accounting and Auditing Research: 8 (29) , 1-17. (in Persian).

Kalbers, L. P. , & Fogarty, T. J. (1993). Audit committee effectiveness: An empirical investigation of the contribution of power. Auditing: A Journal of Practice and Theory: 12 (1) , 24-49.

Khajavi, Shokrollah and Meymand Ebrahimi, Mehdi. (2015). Audit quality and Conservatism: Evidence from companies listed in the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Research: 3 (27) 4-19. (in Persian).

Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management, Journal of Accounting and Economics: 33 (3) ,375-400

Krishnan, G. & Visvanathan, G (2008). Does the SOX definition of an accounting expert matter? The association between audit committee directors’ accounting expertise and accounting conservatism, Contemporary Accounting Research: 25 (3) , 827-857.

Lin, J. W. and Hwang, M. I. (2010). Audit Quality, Corporate Governance, and Earnings Management: A Meta-Analysis, Int. J. Audit: 14 (1) , 57-77.

Meixner, W. and Welker, R. (1988). Judgment Consensus and Auditor Experience. The Accounting Review: 63 (3). 505-513.

Moses, Javani, Mustafa Saeed, Abed, Azimi and Ibrahim, Ibrahimi. (2014). Practical Guide Audit Committee, Tehran. Publication stock.

Rahimian, Nizamuddin. Rezapour, Narges. (2011). The role of institutional owners in audit quality. Journal of Accounting: 11 (45) , 68-81. (in Persian).

Seyed Hossein, Alavi Tabari; Razieh, Asabakhsh. (2010). The Role of Audit Committee and Analysis of its Non-Establishment and Non-Application of this Committee in Iran. Journal of Accounting Advance: 2 (1) , 155-177. (in Persian).

Seyed Safai, Emad. Hemmati, Hassan and Daghani, Reza (2016). Assess the impact on audit quality in financial reporting delay. Journal of Accounting and Auditing Research,: 31 (1) , 1-24. (in Persian).

Ting, W. , Yen, S. and Chiu, C. (2010). The Influence of Qualified Foreign Institutional Investors on the Association between Default Risk and Audit Opinions: Evidence from the Chinese Stock Market, Corporate Governance: An International Review: 16 (5) , 400 – 415.

Treadway Commission. (1987). Report of the national commission on fraudulent financial reporting. Washington, DC: National Commission on Fraudulent Financial Reporting

Vlaminck, Nicolas De. , Sarens, Gerrit. (2015). The relationship between audit committee characteristics and financial statement quality: evidence from Belgium, J Manag Gov: 19,145–166, DOI 10. 1007/s10997-013-9282-5

Wilson, Earl R. , Hay, Leon E. & Kattelus, Susan C. (1999). Accounting for governmenal and nonprofit entities, Irwin: McGraw-Hill.

Zgarni. Inaam, Halioui. Khamoussi.  (2016). Audit committee effectiveness, audit quality and earnings management: a meta-analysis, International Journal of Law and Management: 58 (2) , 179 – 196