اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2440
تعداد پذیرش 297
تعداد عدم پذیرش 1616

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 68 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 212 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 283 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 83 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 310 روز
درصد پذیرش 12 %