اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2572
تعداد پذیرش 317
تعداد عدم پذیرش 1714
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1363

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 64 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 202 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 277 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 83 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 316 روز
درصد پذیرش 12 %