اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2602
تعداد پذیرش 328
تعداد عدم پذیرش 1733
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1382

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 64 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 202 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 273 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 321 روز
درصد پذیرش 13 %