اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2653
تعداد پذیرش 338
تعداد عدم پذیرش 1772
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1413

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 64 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 198 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 271 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 325 روز
درصد پذیرش 13 %