اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2386
تعداد پذیرش 291
تعداد عدم پذیرش 1575

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 69 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 213 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 291 روز
درصد پذیرش 12 %