بررسی پایداری سازه‌های اقلام تعهدی و رابطه‌ی آنها با بازده-های آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه حسابداری و مالی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل گمراه­کننده سرمایه­گذاران در تعیین سودآوری آتی با تأکید بر اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا کمی است. همچنین به دلیل استفاده از اطلاعات گذشته در زمره­ی پژوهش­های گذشته‌نگر محسوب می­شود. به طور خلاصه در راستای اهداف این پژوهش نمونه­ای مشتمل بر 78 شرکت طی سال­های 1383 تا 1392 انتخاب و آزمون فرضیه­ها با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون انجام شد. شواهد این تحقیق بیانگر آن است که جز نقدی سود از تمام سازه­های تعهدی پایدارتر و اقلام تعهدی مربوط به رشد پایدارترین جزء تعهدی می­باشد. علاوه بر آن بررسی رابطه­ اجزای مذکور با بازده­ آتی سهام نشان داد که جریان نقد و اقلام تعهدی مربوط به رشد با این متغیر رابطه­ مثبت، و اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد با متغیر یاد شده رابطه­ی منفی دارند. این شواهد موید آن است که اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد به دلیل پایداری کمترشان موجب گمراهی سرمایه­گذاران می­گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Persistence of Accrual Components and Future Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Assadi 1
  • Mostafa Zandiye 2
  • ّFarid Gholami hassankiadeh 3
1 Director of Accounting and Finance Department of Shahid Beheshti University
2 Associate Professor, Faculty of Accounting and Management, Shahid Beheshti University
3 Faculty of Accounting and Management, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This research is aimed to identify factors misleading investors in determining future profitability, focusing on good accruals and accruals estimation error.This study is an applied and quantitative research. Also, because of using past information, it is considered asex-post facto research. The sample consists of 78 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 2004 to 2013 and the hypotheses is tested using regression coefficient analysis. Findings show that the cash component of profit is more persistent than all accrual components and also accruals related to growth is the most persistent component of accruals. In addition, the findings show that cash flow and accruals related to growth have a positive relationship with future returns, and accruals related to temporary fluctuations and accruals estimation errors have a negative relationship with the mentioned variable.According to the results, accruals related to temporary fluctuations and accruals estimation errors lead to investors misleading, due to their lower persistency

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings persistence
  • accruals related to growth
  • accruals related to temporary fluctuations in working capital
  • accruals estimation errors
  • future stock return
خانی، عبدا... ؛ صادقی، محسن. (1392). تأثیر برگشت، پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره­ی (8)، 147 – 166.
شهریاری، سارا؛ سلیم، فرشاد. (1393). بررسی و آزمون قیمت­گذاری نادرست اقلام تعهدی غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1381 تا 1389. فصلنامه­ی علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره­ی (3)، 1- 16.
عظیمی­یانچشمه، مجید. (1392). مطالعه­ی رابطه­ی بین اقلام تعهدی و بازده سهام. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره­ی (21)، 86 – 99.
مشایخی، بیتا؛ فدایی نژاد، محمد اسماعیل؛ کلاته رحمانی، راحله. (1389). مخارج سرمایه­ای، اقلام تعهدی و بازده. پژوهش­های حسابداری مالی، شماره­ی اول، 77-99.
نوروش، ایرج؛ ناظمی، امین؛ حیدری، مهدی. (1385). کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره­ی (42)، 135 – 160.
Allen, J. E. ; Larson, R. C. ; Sloan, G. R. (2013). Accrual Reversals, Earnings and Stock Returns. Journal of Accounting and Economics, No. 56, 113-129.
Azimi-Yancheshmeh, M. (2013). Study of the Relationship between Accruals and Stock Returns. Accounting and auditing Research, No. 21, 86-99. (In Persian)
Ball, R. ; P. Brown. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accountinig Research, No. 6, 159-178.
Bernard, V. ; T. Stober. (1989). The nature and amount of information reflected in cash flows and accruals. The Accounting Review, No. 64, 624-652.
Bernstein, L. (1993). Financial Statement Analysis (5th ed) , Homewood: Irwin Inc.
Chan, k. ; Chan, L. K. C. ; Jegadeesh, N. ; Lakonishok, J. (2006). Earnings Quality and Stock Returns. Journal of Business, 79 (3) , 1041-1082.
Dechow, P. M. ; Richardson, S. A. ; Sloan R. G. (2008). The Persistence and Pricing of the Cash Component of Earnings. Journal of Accounting Research, 46 (3) , 537- 566.
Fedyk, T. ; Singer, Z. ; Sougiannis, S. J. (2013). Does the Accrual Anomaly End When Accruals Reverse?. Available at SSRN:
Graham, B. ; Dodd D. ; Cottle, S. (1962). Security Analysis: Principles and Techniques, New York: McGraw-Hill.
Hou, K. ;  Hirshleifer, D. ; Teoh, S. H. (2011). The accrual anomaly: risk or mispricing?. Management Science, Vol. 58, 320-335.
Hribar, P. ; Yehuda, N. (2014). The Mispricing of Cashflows and Accruals at Different Life-Cycle Stages, Contemporary Accounting Research, Vol. 23, 1053-1072.
Khani, A. ; Sadeghi, M. (2013). The Study of Accrual Reversal on Persistence, Anomaly, Earnings of listed Companies on Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research in Accounting, Vol. 2, Issue 4, 147-166. (In Persian)
Lawson, B. and Wang, D. (2015) “The Earnings Quality Information Content of Dividend Policies and Audit Pricing”, Contemporary Accounting Research, Forthcoming. Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=2574293
Loftus, J. A. ; Sin, S. (1997). The role of current and non-current accruals in the relation between stock returns and earnings. Accounting & Finance, 37 (2) , 147-161.
Maggina, A. ; Tsaklanganos, A. (2012). Asset Growth and Firm Performance: Evidence from Greece. The International Journal of Business and Finance Research, Vol. 5, No. 2, 113-124.
Maines, L. ; Hand, J. (1996). Individuals' perceptions and misperceptions of the time series properties of quarterly earnings. The Accounting Review (July): 3, 17-336.
Mashayekhi, B. ; Fadaei Nejad, M. E. ; Kalate Rahmani, R. (2010). Capital Investments, Accruals, and Stock Returns. Financial Accounting Research, Vol. 2, Issue 1, 77-92. (In Persian)
Noravesh, I. ; Nazemi, A. ; Heidari, M. (2006). The Quality of Accruals and Profits with an Emphasis on the Role of Accrual Estimation Error, Journal of the Accounting and Auditing Review, Vol. 13, Issue 1, 135-163. (In Persian)
Ogneva, M. (2008). Accruals quality and expected returns: the importance of controlling for cash flow shocks. Working paper, Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=1476456.
Ou, J. ; Penman, S. (1989). Financial statement analysis and the prediction of stock returns. Journal of Accounting and Economics, vol. 11, 295-330.
Richardson, S. ; Sloan, R. G. ; Soliman, M. ; Tuna, I. (2006). Implication of Accounting Distortions and Growth for Accruals and Profitability. The Accounting Review, Vol. 81, No. 3, 713-743.
Shahriari, S. ; Salim, F. (2014). Examination of the Mispricing of Abnormal Accruals on the Tehran Stock Exchange from 1381 to 1389. Asset Management and Financing, Vol. 2, Issue 3, 1-16. (In Persian)
Sloan, R. G. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows?. The Accounting Review, No. 71, 289 – 315.
Teoh, S. ; Welch, I. ; Wong, T. (1998). Earning Management and Long-Run Underperformance of Seasoned Equity of Firings. Journal of Financial Economics, No. 50, 63-100.
Tu, Y-K. ; Kellet, M. ; Clerehugh, V. ; Gilthorpe, M. S. (2005). Problems of correlations between explanatory variables in multiple regression analyses in the dental literature. British Dental Journal, Vol. 199, 457-461.
Xie, H. (2001). The Mispricing of Abnormal Accruals. The Accounting Review, No. 76, 357-373