فراتحلیل اثرات پذیرش IFRSبر بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه حسابرسی دایارهیافت

2 مشهد- دانشگاه فردوسی- دانشکده علوم اداری و اقتصاد اقتصاد

3 دانشگاه فردوسی مشهد، رشته حسابداری

چکیده

 
پذیرش استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی (IFRS) در سراسر جهان، موضوع بسیاری از تحقیقات تجربی انجام شده در خصوص بررسی تغییر نظام حسابداری بر گزارشگری مالی و همچنین بر بازار سرمایه است. این مطالعات تاکنون نتایج متفاوتی را نشان داده­اند. مطالعه حاضر فراتحلیل پژوهش­های انجام شده پیرامون تأثیر پذیرش IFRS بر بازار سرمایه با هدف جمع بندی نتایج است. به این منظور، مقالات 33 مجله معتبر حسابداری از سال 2000 الی 2017 (ماه 3) بررسی و در نهایت 37 مقاله مرتبط (از 17 مجله) در ارتباط با تأثیر پذیرش IFRS بر بازار سرمایه به روش فراتحلیل هانتر و همکاران (1982)، هانتر و اشمیت (2000) و روزنتال (1991) بررسی گردید. با محاسبه اندازة اثر، تأثیر متغیر مستقل پذیرش IFRS بر متغیرهای اصلی پژوهش (ده متغیر وابسته) حول پنج محور ارتباط ارزشی، میزان سرمایه­گذاری، استقراض، عدم تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام با توجه به تأثیر متغیر تعدیل کننده (نوع پذیرش) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تأثیرات ترکیبی پذیرش IFRS بر بازار سرمایه است. همچنین، نوع پذیرش می‏تواند این ارتباط را تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of IFRS Adoption Effects on the Capital Market

نویسندگان [English]

  • Bahare Hagigitalab 1
  • Farzaneh Nassirzadeh 2
  • Reyhane Haghighi 3
1 Audit Institute
2 Ferdowsi university of Mashhad
3 ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

The most of empirical researches about the effects of changes in accounting regime on financial reporting and capital market, is about adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) around the world. This study is a Meta-analysis of the literature about the impact of IFRS adoption on the capital market, with the aim to sum up the results. From the published articles in the most prestigious scientific accounting journals, papers in 33 journals from 2000 to 2017are investigated (March) and meta-analysis technique developed by Hunter et al. (1982), Hunter and Schmidt (2000) and Rosenthal (1991) is followed in order to draw logical conclusions from 37 selected papers (from 17 journals) related to the adoption of  IFRS. The effect of independent variable -IFRS adoption- on the main variables (10 dependent variables) is studied by calculating the effect size in five area including value relevance, level of investment, debt amount, information asymmetry, and stock liquidity, regarding to the impact of moderating variable (type of IFRS adoption).The results show the combined impact of IFRS adoption on the capital market and also they indicate that the adoption type has moderating effect on this relation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IFRS adoptin
  • Capital market
  • Five areas
  • Meta-analysis
 
بذرافشان، آمنه،  حجازی، رضوان،  رحمانی، علی و باستانی، سوسن (1394). فراتحلیل (متا آنالیز) استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت، 8 (25): 117-101.
عباس­زاده، محمدرضا، نصیرزاده، فرزانه و حقیقی طلب، بهاره (1395). مهمترین پی آمدهای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: تحلیل نوشتارهای موجود و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی، ماهنامه حسابدار، 32 (8): 46-26.
Abbaszade, M; Nasirzade, F; Haghighitalab, B (2016). The most important consequence of the adoption of International Financial Reporting Standards: analysis of existing literature and suggestions for future research. Accountant, the professional journal of Iranian Chartered Accountants: 32 (8) , 26-46 (In Persian).
Ahmed, K. , Chalmers, K. , & Khlif, H. (2013). A meta-analysis of IFRS adoption effects. International Journal of Accounting: 48 (2) ,173-217.
Armstrong, C. , M. Barth, A. Jagolinzer, and E. Riedl. (2010). Market reaction to the adoption of IFRS in Europe. The Accounting Review: 85 (1) , 31–61.
Ashbaugh, H. , & Pincus, M. (2001). Domestic accounting standards, international accounting standards , and the predictability of earnings. Journal of Accounting Research, 39 (3) , 417–434.
Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and cons for investors. Accounting and Business Research, 36 (Suppl. 1) , 5–27.
Ball, R. , A. Robin, and J. Wu. (2003). Incentives versus standards: Properties of accounting income in four East Asian countries. Journal of Accounting and Economics 36 (1–3): 235–270.
Ball, R. ; Li, X. , & Shivakumar, L. (2015). Contractibility and Transparency of Financial Statement Information Prepared Under IFRS: Evidence from Debt Contracts Around IFRS Adoption. Journal of Accounting Research (Forthcoming) ; Fox School of Business Research Paper No. 15-083. Available at SSRN: https: //ssrn. com/abstract=2278946
Barth, M. E. , Beaver, W. H. , & Landsman, W. R. (2001). The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: Another view. Journal of Accounting and Economics: 31 (1–3). 3-75
Barth, M. E. , Landsman, W. R. , & Lang, M. H. (2008). International Accounting Standards and accounting quality. Journal of Accounting Research: 46 (3) , 467–498.
Barth, M. E. , W. R. Landsman, D. Young, and Z. Zhuang. (2014.) Relevance of Differences between Net Income based on IFRS and Domestic Standards for European Firms. Journal of Business Finance & Accounting: 41 (3) , 297-327.
Bartov, E. , S. , Goldberg, and M. Kim, (2005). Comparative Value Relevance among German,U. S. , and International Accounting Standards: A German Stock Market Perspective, Journal of Accounting, Auditing and Finance: 20 (2) , 95–119
Bazrafshan,A Hejazi,R ; Rahmani,A and Bastani,S, (2015). Meta-analysis of Audit Committee Independence and Financial Reporting Quality. Management Accounting: 8 (25) , 101-117 (In Persian).
Beckman, J. , C. Brandes and B. Eierle, (2007). Analysis and Reconciliations from German Commercial Code to IFRS or US GAAP, Advances in International Accounting 20, 253–294.
Beneish, M. D. , Miller, B. P. , & Yohn, T. L. (2014). Macroeconomic evidence on the impact of mandatory IFRS adoption on equity and debt markets. Journal of Accounting and Public Policy: 34 (1) , 1–27.
Bissessur, S. , & Hodgson, A. (2012). Stock market synchronicity: an alternative approach to assessing the information impact of Australian IFRS. Accounting and Finance: 52, 187-212
Bradshaw, M. T. , B. J. Bushee, and G. S. Miller. (2004). Accounting Choice, Home Bias, and U. S. Investment in Non-U. S. Firms. Journal of Accounting Research: 42 (5) , 795-841.
Brochet, F. , Jagolinzer, A. , & Riedl, E. (2013). Mandatory IFRS adoption and financial statement comparability. Contemporary Accounting Research: 30 (4) , 1374-1400.
Brown, A. B. (2016). Institutional Differences and International Private Debt Markets: A Test Using Mandatory IFRS Adoption. Journal of Accounting Research,: 54 (3). 679–723.
Brown, P. (2011). International financial reporting standards: What are the benefits? Accounting and Business Research: 41 (3) , 269–285.
Brüggemann, U. , Hitz, J. , & Sellhorn, T. (2012). Intended and unintended consequences of mandatory IFRS adoption: A review of extant evidence and suggestions for future research. Available at SSRN. http: //ssrn. com/abstract=1684036.
Carey, M. , & Nini. G. (2007). Is the Corporate LoanMarket Globally Integrated? A Pricing Puzzle. Journal of Finance: 62, 2969–3007.
Chen. L, Jeff. N, & Tsang. A (2015) The Effect of Mandatory IFRS Adoption on International Cross-Listings. The Accounting Review: 90 (4) ,1395-143
Cheung, S. F. , & Chan, D. K. S. (2004). Dependent effect sizes in meta-analysis: Incorporating the degree of interdependence. Journal of Applied Psychology: 89, 780–791.
Christensen, H. B. , Lee, E. , & Walker, M. (2009). Do IFRS reconciliations convey information? The effect of debt contracting. Journal of Accounting Research: 47, 1167-1199.
Covrig, V. , DeFond, M. , & Hung, M. (2007). Home bias, foreign mutual fund holdings, and the voluntary adoption of International Accounting Standards. Journal of Accounting Research: 45 (1) , 41-70.
Cutillas-Gomariz, M. F and Sánchez-Ballesta, J. P. and Yagüe , J, (2016) The Effects of IFRS on Net Income and Earnings Components: Value Relevance, Persistence and Predictive Value (June 1, 2016). Spanish Journal of Finance and Accounting: 45 (3). 365-388.
Dalton, D. R. , Daily, C. M. , Johnson, J. L. , & Ellstrand, A. E. (1999). Number of directors and financial performance: A meta-analysis. Academy of Management Journal: 42 (6) , 674–686.
Daske, H. (2006). Economic benefits of adopting IFRS or US-GAAP: Have the expected cost of equity capital really decreased? Journal of Business Finance & Accounting: 33 (3&4) , 329–373.
 Daske, H. , Hail, L. , Leuz, C. , & Verdi, R. (2013). Adopting a label: heterogeneity in the economic consequences around IAS/IFRS adoptions. Journal of Accounting Research: 51, 495-547.
Daske, H. L. Hail, C. Leuz, and R. Verdi. (2008). Mandatory IFRS reporting around the world: Early vidence on the economic consequences. Journal of Accounting Research: 46 (5) , 1085–1142.
DeFond, M. L. , Hung, M. , Li, S. , & Li, Y. (2015). Does mandatory IFRS adoption affect crash risk? The Accounting Review: 90 (1) , 265–299.
Dye, R. A. (1990). Mandatory versus voluntary disclosures: The cases of financial and real externalities. Accounting Review: 65 (1) , 1–24.
Easley, D. , and M. O’Hara. (2004). Information and the cost of capital. The Journal of Finance: 59 (4) ,1553–1583
European Council. (2002). Regulation EC No. 1606/2002 of the European Parliament and of the Council. Available at: http: //www. esma. europa. eu/system/files/Reg_1606_02. pdf
Florou, A. , & Kosi, U. (2015). Does mandatory IFRS adoption facilitate debt financing? Review of Accounting Studies: 20, 1407–1456.
Florou, A. , & Pope, P. F. (2012). Mandatory IFRS adoption and institutional investment decisions. The Accounting Review: 87 (6) , 1993-2025.
Francis, J. , LaFond, R. , Ohlsson, P. , & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics: 39 (2) , 295–327.
Frino, A. , Palumbo, R. , Capalbo, F. , Gerace, D. , & Mollica, V. (2013). Information disclosure and stock liquidity: evidence from Borsa Italiana. Abacus: 49 (4) , 423-440.
Giannetti, M. , & Yafeh, Y. (2012) “Do Cultural Differences Between Contracting Parties Matter? Evidence from Syndicated Bank Loans. ” Management Science: 58, 365–383.
Glass, L. V. (1976). Primary, Secondary and Meta-Analysis. Educational Research: 5 (10) , 3-8.
Gooding, R. Z. ,&Wagner, J. L. (1985). Ameta-analytic review of the relationship between size and performance: The productivity and efficiency of organizations and their subunits. Administrative Science Quarterly: 30, 462–481.
Gordon, L. A. , Loeb, M. P. , & Zhu, W. (2012). The impact of IFRS adoption on foreign direct investment. Journal of Accounting and Public Policy: 31 (4) , 374-398.
Harris, M. S. , & Muller, K. A. , III (1999). The market valuation of IAS versus US-GAAP accounting measures using Form 20-F reconciliations. Journal of Accounting and Economics: 26 (1–3) , 285–312.
Hillier, D. , Hodgson, A. and Ngole, S. (2016) , IFRS and Secrecy: Assessing Accounting Value Relevance Across Africa. Journal of International Financial Management & Accounting: 27, 237–268.
Hong, H. A. , M. Hung, and G. Lobo.) 2014 (. The Impact of Mandatory IFRS Adoption on IPOs in Global Capital Markets. The Accounting Review: 89 (4) ,1365-1397.
Horton, J. , Serafeim, G. , & Serafeim, I. (2013). Does mandatory IFRS adoption improve the information environment? Contemporary Accounting Research: 30, 388-423.
Houqe, N. , van Kesteren, M. , & Clarkson, P. (2012). Understanding IFRS adoption: A review of current debate and consequences. Working paper: Victoria University of Wellington.
Hung, M. , & Subramanyam, K. R. (2007). Financial statement effects of adopting International Accounting Standards: The case of Germany. Review of Accounting Studies: 12 (4) , 623–657.
Hunter, J. E. , & Schmidt, F. L. (2000). Fixed effects vs. random effects meta-analysis models: Implications for cumulative research knowledge. International Journal of Selection and Assessment: 8 (4) , 275–292.
Hunter, J. E. , Schmidt, F. L. , & Jackson, G. B. (1982). Studying organizations: Innovations in methodology. Meta-analysis: Cumulating research findings across studies: 4, Beverly Hills: Sage.
Iatridis, G. , & Rouvolis, S. (2010). The post-adoption effects of the implementation of International Financial Reporting Standards in Greece. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation: 19 (1) , 55–65.
Jermakowicz, E. K. , Prather-Kinsey, J. , & Wulf, I. (2007). The value relevance of accounting income reported by DAX-30 German companies. Journal of International Financial Management and Accounting: 18 (3) , 151–191.
Joos, P. P. M. , & Leung, E. (2013). Investor perceptions of potential IFRS adoption in the United States. The Accounting Review: 88 (2) , 577-609.
Kang, J. , and R. M. Stulz.) 1997 (. Why is there a Home Bias? An Analysis of Foreign Portfolio Equity Ownership in Japan. Journal of Financial Economics: 46 (1) , 3-28.
Karamanou, I. , & Nishiotis, G. P. (2009). Disclosure and the cost of capital: evidence from the market’s reaction to firm voluntary adoption of IAS. Journal of Business Finance and Accounting: 36, 793-821.
Karolyi, G. A. (2006). The World of Cross-Listings and Cross-Listings of the World: Challenging Conventional Wisdom. Review of Finance: 10 (1) , 99-152.
Khanna, T. , K. G. Palepu, and S. Srinivasan. (2004). Disclosure Practices of Foreign Companies Interacting with U. S. Markets. Journal of Accounting Research: 42 (2) ,475-508
Kim, J. -B. , & Shi, H. (2012). IFRS reporting, firm-specific information flows, and institutional environment: international evidence. Review of Accounting Studies: 17 (3) , 474-517.
Kim, J. -B. , Tsui, J. S. L. , & Yi, C. H. (2011). The voluntary adoption of International Accounting Standards and loan contracting around the world. Review of Accounting Studies: 16 (4) , 779-811.
Kothari, S. P. , (2001). Capital Markets Research in Accounting, Journal of Accounting and Economics: 31 (1–3) ,105–231.
Lambert, R. , C. Leuz, and R. Verrecchia. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of Accounting Research: 45 (2) , 385–420.
Landsman, W. R. , Maydew, E. L. , & Thornock, J. R. (2012). The information content of annual earnings announcements and mandatory adoption of IFRS. Journal of Accounting and Economics: 53 (1-2) , 34-54.
Leuz, C. (2003). IFRS versus US GAAP: information asymmetry-based evidence from Germany’s new market. Journal of Accounting Research: 41 (2) , 445-472
Leuz, C. , and R. Verrecchia. (2000). The economic consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research: 38 (Supplement) , 91–124.
Leuz, C. , K. V. Lins, and F. E. Warnock. (2009). Do Foreigners Invest Less in Poorly Governed Firms? Review of Financial Studies: 23 (3) ,3245-3285.
Lev, B. , (1989). On the Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lessons and Directions from two Decades of Empirical Research, Journal of Accounting Research: 27 (3) , 153–192.
Li, S. (2010). Does mandatory adoption of International Financial Reporting Standards in the European Union reduce the cost of equity capital? The Accounting Review: 85 (2) , 607-636.
Lipsey, M. W. , & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. USA: Sage Publications.
Lourenço, I. M. & Manuel, E. M. (2015). Main consequences of IFRS Adoption: Analysis of existing literature and suggestions for further research. Revista Contabilidade & Finanças: 26 (68) , 126-139.
Lundholm, R. , R. Rogo, and J. L. Zhang. (2014). Restoring the Tower of Babel: How Foreign Firms Communicate with US Investors. The Accounting Review: 89 (4) ,1453-1485.
Oliveira, L. , Rodrigues, L. L. , & Craig, R. (2010). Intangible assets and value relevance: Evidence from the Portuguese stock exchange. The British Accounting Review: 42 (4) , 241–252.
Paglietti, P. (2009). Investigating the effects of the EU mandatory adoption of IFRS on accounting quality: Evidence from Italy. International Journal of Business and Management: 4 (12) , 3–18.
Platikanova, P. , & Perramon, J. (2012). Economic consequences of the first-time IFRS introduction in Europe, Spanish Journal of Finance and Accounting: 156, 497-519
Pope, P. , & McLeay, S. (2011). The European IFRS experiment: Objectives, research challenges and some early evidence. Accounting and Business Research: 41 (3) , 233–266.
Ramanna, K. , & Sletten, E. (2011). Network effects in countries' adoption of IFRS. Harvard Business School Accounting & Management Unit Working Paper, No. 10-092 (Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=1590245
Rosenthal, R. (1991). Meta-analytic procedures for social research. Applied Social Research Methods Series, 6, Newbury Park: Sage.
Schipper, K. (2005). The Introduction of International Accounting Standards in Europe: Implications for International Convergence. European Accounting Review: 14,101–26.
Schmidt, F. L. , Hunter, J. E. , Pearlman, K. , & Hirsh, H. R. (1985). Forty questions about validity generalization and meta-analysis. Personnel Psychology: 38, 697–798.
Shima, K. M. , & Gordon, E. A. (2011). IFRS and the regulatory environment: the case of U. S. investor allocation choice. Journal of Accounting and Public Policy: 30 (5) , 481-500
Soderstrom, N. S. , & Sun, K. J. (2007). IFRS adoption and accounting quality: A review. European Accounting Review: 16 (4) , 675–702
Sunder, S. (2007). Uniform financial reporting standards: Reconsidering the top-down push. The CPA Journal 77 (March): 6–9.
Tsalavoutas, I. , P. Andrѐ and L. Evans, (2010). The Transition to IFRS and the Value Relevance of Financial Statements in Greece, British Accounting Review: 44 (4) , 262–277
Tweedie, D. (2006). Prepared statement of Sir David Tweedie, Chairman of the International Accounting Standards Board before the Economic and Monetary Affairs Committee of the European Parliament. Available at: http: //www. iasplus. com/resource /0601tweedieeuspeech. pdf.
Van Tendeloo, B. , & Vanstraelen, A. (2005). Earnings management under German GAAP versus IFRS. European Accounting Review: 14 (1) , 155–180.
Verrecchia, R. E. (2001). Essays on disclosure. Journal of Accounting and Economics: 32 (1–3) , 97–180.
Yu, G. , and A. S. Wahid. (2014.) Accounting Standards and International Portfolio Holdings. The Accounting Review: 89 (5) , 1895-1930.
Zhang, J. (2008). The contracting benefits of accounting conservatism to lenders and borrowers. Journal of Accounting and Economics: 45 (1) , 27–54.