بررسی رابطه رقابت در بازار محصول با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و علوم اداری، دانشگاه شهیدباهنر، کرمان، ایران

2 حسابرسی داخلی، شرکت توربین های صنعتی غدیر یزد، یزد، ایران

3 گروه حسابداری، دانشکده میدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تاکنون مطالعات گوناگون نشان داده‌اند که ساختار بازار محصولات شرکت‌ها عاملی موثر بر سازوکارهای بازارهای سرمایه همانند سرمایه‌گذاری، تامین مالی و غیره می‌باشند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین رقابت در ساختار بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به دنبال بررسی رابطه این دو متغیر، یک فرضیه اصلی متشکل از شش فرضیه فرعی مطرح شده است که معنا‌دار بودن رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها را مورد آزمون قرار می‌دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده‌های ترکیبی» است به‌طوری‌که رقابت در بازار محصول با استفاده از دو شاخص هرفیندال، هیرشمن و شاخص لرنر و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از سه روش چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان پائین به بالا مورد محاسبه و آزمون قرار می‌گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 73 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395-1384 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که در چهار فرضیه از شش فرضیه طرح شده، بین رقابت در بازار محصول و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Competition in Product Market and Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

  • Omid Pourheidari 1
  • Milad Ziaghasemi 2
  • Mohammad Abdzadeh kanafi 3
1 accounting department,management and administrative faculty,Shahid Bahonar university,kerman, iran
2 Internal Auditor, yazd industrial gas turbines, yazd, iran
3 accounting department, management faculty, tehran university, tehran, iran
چکیده [English]

Various studies have shown that the product market structure of firms can be effective on mechanisms of capital markets as well as investment, financing, and others. The purpose of this study is to investigate the relation between competition in the product market and stock price crash risk of firms listed in Tehran Stock Exchange. In order to accomplish the research objectives, 1 main and 6 secondary hypotheses have been developed for investigating the significance of the relationship between competition in the product market and stock price crash risk of the firms. The statistical method used to test hypotheses in this study is "panel data" and to test each hypothesis one model is estimated. Statistical sample of this study includes 73 firms listed in Tehran Stock Exchange over the period from 2004 to 2016. From the six hypotheses proposed, four hypotheses test findings show that there is a significant relationship between product market competition and stock price crash risk

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Market Competition
  • Stock Crash Risk
  • Product Market Treats
  • Bad News Withholding
 
احمدپور، احمد؛ زارع، محمدجواد و کرامت‌‌‌الله حیدری رستمی (1393). بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 7 (28): 45-29.
حقانی‌فر، آنا؛ شماخی، حمیدضا و غلامعلی حاجی (1394). مطالعه تأثیر متغیرهای مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران. دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت.
خدامی‌پور، احمد و یونس برزایی (1394). تأثیر رقابت در بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات. پژوهشنامه مالیات، 23 (27): 227-211
دیانتی، زهرا؛ مرادزاده، مهدی و سعید محمودی (1391). بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط ارزش سهام. دانش سرمایه‌گذاری، 1 (2): 1-18.
شعبانی مازوئی، منور (1394). بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد.
فروغی، داریوش؛ میرزایی، منوچهر و امیر رسائیان (1391). تأثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌نامه مالیات، 20 (13): 102-71.
Ahmadpour, A. , Zare, M. , Heidari, K. (2014). Investigating The Influence of Corporate Characteristics on The Stock Price Crash Risk. Journal of Securities Exchange, vol 28, pp. 29-45. (In Persian)
Andreou, P. C. , Antoniou, C. , Horton, J. , Louca, C. (2013). Corporate Governance and Firm-Specific Stock Price Crashes. Available At URL: Http: //Www. Ssrn. Com.
Booth, L. , and Zhou, J. (2009). Market Power and Dividend Policy: a Risk Based Perspective. Available at URL: http: //ssrn. com/abstract=1296940.
Bradshaw, M. T. , Hutton, A. P. , Marcus, A. , Tehranian H. (2010). Opacity, Crashes, and the Option Smirk Curve. Available At URL: Http: //Www. Ssrn. Com.
Callen, J. L. , Fang X. (2012). Institutional Investors and Crash Risk: Monitoring or Expropriation? Available At URL: Http: //Www. Ssrn. Com.
Chang, B. Y. , Christoffersen P. Kris J. (2013). Market Skewness Risk and the Cross Section of Stock Returns. Journal of Financial Economics: 107 (1) , 46-68.
Chang, X. , Chen, Y. , Zolotoy, L. (2017). Stock Liquidity and Stock Price Crash Risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 00,2017 , pp. 1-33.
Chen, J. , Hong, H. , Stein J. (2001). Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics, v61 (3,Sep) , 345-381
Cheng, C. S. Hogan A. , R. , Zhang, E. (2012). Cash Flows, Earnings Opacity and Stock Price Crash Risk. Available At URL: Http: //Www. Ssrn. Com.
Dianati, Z. , Moradzadeh, M. , Mahmoudi, S. (2012). Investigating of the Effect of Institutional Investors on Stock Price Crash Risk. Investment knowledge Journal: 1 (2) ,1-18. (In Persian)
Foroughi, D. , Mirzaie, M. , Rasaiean, A. (2012). Impact of Tax Evasion on The Stock Price Crash Risk In Accepted Companies of Tehran Stock Exchange. Tax Journal: 20 (13) , 71-102. (In Persian)
Habib, A. , Monzur Hasan, M. , (2017). Managerial Ability, Investment Efficiency and Stock Price Crash Risk. Research in International Business and Finance: 42, 262–274
Haghanifar, A. , Shamakhi, H. , Haji, Gh. (2015). Study of The Effect of Financial Variables on The Stock Price Crash Risk in Iranian Capital Market. Second International Conference of Accounting and Management. (In Persian)
Hong, H. , Stein, J. (2003). Differences of Opinion, Short-sales Constraints, and Market Crashes. The Review of Financial and Studies: 16 (2) ,487-525.
Hong, S. and Lee J. E. (2015). Internal Control Weakness And Stock Price Crash Risk. The Journal of Applied Business Research, 31 (4): 1289-1294
Hutton, A. P. , Marcus, A. J. , Tehranian, H. (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, 94 (1) , 67-86.
Khodamipour, A. , Barzaie, U. (2015). The Effect of Product Market Competition on Avoiding Tax. Tax Journal: 23 (27) ,211-227 (In Persian)
Kothari, S. P. , Shu S. , Wysocki, P. (2009). Do Managers Withhold Bad News? Journal of Accounting Research, 47 (1) , 241–276.
Li, S. , Zhan, X. (2015). Product Market Threats and Stock Crash Risk. Available at URL: Https: //www. ssrn. com
Pandey, I. M. (2004). Capital Structure, profitability and market structure: evidence of Malaysia. Asia pacific Journal of Economics and Business: 8 (2) , pp. 78-91.
Shabani, M. (2015). Investigating The Relationship Between Product Market Competition And Capital Costs of Accepted Companies In Iranian Capital Market. International Conference on Management, Culture and Economic Development. (In Persian)
Shleifer, A. , Vishny, R. (1997). A Survey on Corporate Finance. Journal of Finance: 52 (2) , 737–783.
Song L. (2015). Accounting disclosure, stock price synchronicity and stock crash risk. International Journal of Accounting & Information Management: 23 (4) ,349-363.
Teng, M. , Li, C. (2011). Product Market Competition, Board Structure and Disclosure Quality. Frontiers of Business Research in China: 5 (2). 291-316.
Verrecchia, R. E. (1983 (. Discretionary Disclosure. Journal of Accounting and Economics: 5 (1). 94-179.
Xu, N. , Li, X. , Qingbo, Y. , Kam, C. (2014). Excess perks and stock price crash risk: Evidence from China. Journal of Corporate Finance: 25 (c) , 419-434