گزارش فصل پاییز 1399


تعداد مقالات دریافتی

70

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

40

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

10

 

تعداد مقالات چاپ شده

10

 

متوسط میانگین زمان داوری

30

 

متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری

10

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

9

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

19