مقایسه ارتباط ارزشی گزارشگری دارایی ها در ترازنامه سنتی و تجدید ساختار شده، بر اساس پیش نویس ارائه شده توسط IASB و FASB

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

2 هیات علمی/ دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش، پیش نویس ارائه شده توسط هیات تدوین استاندارد‌های حسابداری بین المللی (IASB) و هیات تدوین استاندارد‌های حسابداری مالی (FASB) در رابطه با تغییر ساختار صورت‌های مالی، که قرار است مبنای اصلاح استاندارد گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) قرار گیرد، بررسی شده است. لذا، هدف این پژوهش مقایسه ارتباط ارزشی دارایی‌های جاری و غیر جاری تفکیک شده به بخش‌های عملیاتی و سرمایه گذاری، و ارتباط ارزشی دارایی‌های جاری و غیر جاری تفکیک نشده در ترازنامه سنتی، با بازده سهام است.  برای دستیابی به هدف مذکور، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دورۀ زمانی 1380 تا 1393جمع آوری شده و بخش دارایی‌های ترازنامه شرکت‌ها بر اساس الگوی ارائه شده در پیش نویس مذکور، تجدید ارائه گردید، و سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش ازتحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی برداده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که تفکیک دارایی های جاری، دارایی های غیرجاری و کل دارایی‌ها باعث ایجاد تغییرات معنادار وافزایش ارتباط ارزشی اقلام ترازنامه با بازده سهام، در مقایسه با شکل سنتی ترازنامه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Value Relevance of Assets Reporting in Traditional and Restructured Balance sheet based on IASB and FASB Exposure Draft

نویسندگان [English]

  • Eman Momeni 1
  • Daruosh Foroughi 2
  • Hadi Amiri 2
1 PhD Student of Accounting, University of Isfahan
2 Faculty member/ University of Isfahan
چکیده [English]

This study reviews The Exposure Draft provided by FASB and IASB about restructuring of financial statements, that is supposed to be the basis for amendments to International Financial Reporting Standards (IFRS). Therefore, the purpose of this research is to compare the value relevance of current and noncurrent assets disaggregated into operating and investing as well as the value relevance of aggregated current and noncurrent assets in traditional balance sheet, with the stock return.The study uses data from 144 firms listed in Tehran Stock Exchange for the years from 2002 to 2014. Also, the asset section of the firms' balance sheet is restructured based on FASB and IASB Exposure Draft. To test the hypotheses, the multivariate regression analysis based on pool data has been used. The results show that the disaggregation process of current, non-current and total asset have significant positive effects on value relevance of balance sheet items to stock return, as compared to the aggregated asset disclosure in traditional balance sheet format

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Relevance
  • Restructured Financial Statements
  • Cohesiveness Principle
  • Disaggregation Principle
 
بهرامفر، نقی و شمس عالم، سید حسام. (1383). بررسی تأثیر متغیر‌های حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی‌ 11 (37): 50-23.
ثقفی، علی و باغومیان، رافیک. (1388). تبیین ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از منظر اندازه گیری و رفتاری. فصلنامه مطالعات حسابداری7 (25): 52-1.
ثقفی، علی و سلیمی، محمد جواد. (1384). متغیر‌های بنیادی حسابداری و بازده سهام. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (پیشرفت‌های حسابداری) 22 (43): 74-61.
حساس یگانه، یحیی و حسن نژاد، متین. (1394). فایده مندی اطلاعات ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با اطلاعات سود و زیان برای توضیح بازده سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی12 (46): 54-19.
حساس یگانه، یحیی و قربانی، محمود و شعبانی، کیوان. (1393). ارزش محتوایی استاندارد‌های حسایداری در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 3 (9): 153-135.
عربصالحی، مهدی و سعیدی، علی و عابدی اونجی، علی اکبر. (1390). بررسی رابطه بین خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز3 (2): 112-89.
علیمردانی، مریم. (1390). تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و بازده سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا، تهران.
کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری سازمان حسابرسی. (1391). استانداردهای حسابداری، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری سازمان حسابرسی. (1393). مبانی نظری و گزارشگری مالی در ایران، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
لشگری، زهرا و نووزی، نادر. (1389). ارتباط بین تغییر اقلام ترازنامه، سود وزیان و حجم مبادلات با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی. 2 (7): 67-35.
نصیر زاده، فرزانه و کریمی پور، فرهاد. (1390). بررسی کارایی الگوی ارزش‌گذاری فلتهام-اولسون در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری 2 (7): 160-141.
Alimardani, M. (2011). Effect Of Information Asymmetries On Value Relevance Of Accounting Figures And Total Shareholder Returns In Companies Listed In Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Alzahra University. (In Persian)
Arabsalehi, M and Saeeidi, A and Abedi Avanji A. (2012). An Investigation of the relationship between Net Operating Assets and Stock Returns of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances: 3 (9) , 89-112. (In Persian)
Audit Organization. (2012). Iranian Accounting Standards. Tehran, Centre for Professional Accounting and Auditing Studies of Audit Organization. (In Persian)
Audit Organization. (2014). Theoretical Foundations of Accounting and Financial Reporting. Tehran, Centre for Professional Accounting and Auditing Studies of Audit Organization. (In Persian)
Bahramfar, N and Shamalam S. (2004). Study of The Effect of Accounting Variables on the Future Off-Type Stock Return for Tehran Stock Exchange Listed Companies. Journal of The Accounting and Auditing Review: (37) , 23-50. (In Persian)
Beisland, Leif, (2009) , The value relevance of Accounting Information. PhD Thesis, Norway School of Economy, NHH University.
Chen, S. , Miao, B. and Shevlin, T. (2015). A New Measure of Disclosure Quality: The Level of Disaggregation of Accounting Data in Annual Reports. Journal of Accounting Research: (53) , 1017–1054.
Du, Ding and Denning, Karen and Zhao, Xia. (2011). Evidence on Stock reaction to market-wide Information. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies: (14) , 297-325.
Esplin A, Hewitt M, Plumlee M, Yohn T. (2010). Disaggregating operating and financing activities versus disaggregating unusual and/or infrequent income items: implications for forecasts of future profitability. Working Paper, Indiana University.
Financial Accounting Standard Board. (2010). STAFF DRAFT of an exposure draft on financial statement presentation. FASB, Norwalk, CT.
Hassas Yeganeh, Y and Ghorbani,M and Shabani K. (2014). The value relevance of accounting standards: The case of Tehran security exchange. Journal of Management Accounting and Auditing knowledge: 3 (9): 135-153. (In Persian)
Hassas Yeganeh, Y and Hassannejad, M. (2015). The Usefulness of Balance Sheet and Income Statement Information Considered in Compare with Income Statement to Explain Stock Returns. Empirical Studies in Financial Accounting: (12) , 27-62. (In Persian)
Holthausen, R. and Watts, R (2001). The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting. Journal of Accounting and Economics: (31) , 3-75.
Hunting, David (2007). The Value Relevance of Aggregated and Disaggregated Balance sheet Components and Income Statement Components in the Netherlands. Master Thesis, University of Amesterdam.
Kelton and Uday S. Murthy (2016). The Effects of Information Disaggregation and Financial Statement Interactivity on Judgments and Decisions of Nonprofessional Investors. Journal of Information Systems: Fall 2016, (30): 99-118.
Kothari, S. P. (2001). Capital Market Research in Accounting. Journal of Accounting and Economics: (31) , 105-231.
Lashgari, Z and Norouzi N. (2010). The Relationship Between Changes in Balance sheet and Profit and Loss Figures and Volume of Transactions with Stock Return in Tehran Exchange Companies. The Financial Accounting and Auditing Researches: (7) , 35-67. (In Persian)
Lim C, Steve. (2014). The information content of disaggregated accounting profitability: operating activities versus financing activities. Review of Quantitative Financial Accounting: (43) , 75-96.
Nassirzadeh, F and Karimipour, F. (2012). Efficiency of the Feltham-Ohlson (1995) Model in Tehran Stock Exchange. The Journal of Accounting Knowledge. (7): 141-160. (In Persian)
Nissim D, Penman S. (2003). Financial statement analysis of leverage and how it informs about profitability and price-to-book ratios. Review of Accounting Studies, (8): 531–560.
Ohlson J, Penman S. (1992). Disaggregated accounting data as explanatory variables for returns. Journal of Accounting, Auditing & Finance. (7): 553–573.
Saghafi, A and Baghomian R. (2009). Value Relevance of Accounting Information: Measurement and Behavioral Aspects. Empirical Studies in Financial Accounting, (25): 1-52. (In Persian)
Saghafi, A and Salimi M. (2005). Fundamental Accounting Variables and Stock Return. Journal of Accounting Advances, (22): 61-74. (In Persian).