مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد. دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده

فصاحت و بلاغت استفاده شده در توصیف‌ها، برای درک اطلاعات کمّی حائز اهمیت است. با این وجود، هنگامی که انگیزه‌های نمایندگی وجود دارد، کلام استفاده شده در متن‌های توصیفی می‌تواند خواننده را فریب داده و بصورت راهبردی و نه برای اهداف اطلاع رسانی استفاده شود. مدیریت نوشتار یا مدیریت لحن نوشتار عبارت است از انتخاب لحن نوشتار در متن‌های کیفی به گونه ای که با اطلاعات کمّی همراه آن منطبق نباشد. مدیریت نوشتار می‌تواند با اهدافی مشابه مدیریت سود به نحوی فرصت طلبانه و به منظور دستکاری ادراک استفاده کنندگان از اطلاعات بنیادی شرکت استفاده شود. مدیریت نوشتار علاوه بر اینکه به باور پذیر شدن ارقام کمک می‌کند، قادر است از طریق انتقال بار مثبت، بر ادراک استفاده کنندگان موثر باشد. هدف نخست تحقیق حاضر بررسی رابطه بین لحن نوشتار و عملکرد مالی است. هدف دیگر تحقیق، آزمون تجربی بکارگیری فرصت طلبانه مدیریت نوشتار بصورت همزمان با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال‌های 1386 تا 1393 است. برای آزمون فرضیات تحقیق از همبستگی، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بین لحن نوشتار در گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت با عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد بین مدیریت نوشتار و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و انتظار می‌رود مدیریت نوشتار و مدیریت سود بصورت همزمان بوسیله شرکت‌ها استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Management, Writing Management and Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Rahnamay roodposhti 1
  • Abdolreza Mohseni 2
1 Prof., Department of Accounting, Science and Research branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Bushehr Azad University
چکیده [English]

The rhetorical use of narratives is important in order to understand quantitative information. However, when there are agency motives, the rhetoric may mislead the reader and thereby be used strategically rather than informative. Writing management or tone management of writing in qualitative texts is choosing the tone of writing as incommensurate with concurrent quantitative information. Similar to the earnings management, tone management may be opportunistically used in order to manipulate user's perceptions of firm fundamentals. In addition to make numbers acceptable, writing management can affect user’s perceptions by transferring a positive signal. The purpose of this study is to investigate the relationship between writing tone and financial performance as well as experimental test of opportunistic use of writing management and earnings management simultaneously, using data from some firms listed in Tehran Stock Exchange for the period 2008 to 2015. Correlation, multiple linear regression and logistic regression analysis are used to test the hypotheses. The findings show a significant positive relation between writing tone in the report of the Board on the firm's activities and the financial performance. Besides, the results show a positive relation between writing management and earnings management and it is expected that firms use writing management and earnings management simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Writing tone
  • writing management
  • tone management of writing
  • earnings management
  • Discretionary accruals
رحمانی، علی.، و اربابی بهار، زهرا. (1393). رابطه تفاوت مالیات تشخیصی و ابزاری با مدیریت سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3 (12) 83-61
فریدونی، فرشید. (1391). مجموعه قوانین. چاپ اول، تهران: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی.
کردستانی، غلامرضا.، و تاتلی، رشید. (1393). شناسایی رویکردهای کارا و فرصت طلبانة مدیریت سود در سطوح کیفیت سود. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 21 (3): 312-293.
کریمی، کیانا.، و رهنمای رودپشتی، فریدون. (1394). تورش‌های رفتاری و انگیزه‌های مدیریت سود. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4 (13): 31-15.
مشایخی، بیتا.، مهرانی، ساسان.، مهرانی، کاوه.، و کرمی، غلامرضا. (1384). نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12 (4): 74-61.
نیکو مرام، هاشم.، نوروش، ایرج.، و مهر آذین، علیرضا. (1388). ارزیابی مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود. مجله پژوهش‌هایمدیریت، 20 (82): 20-1.
Abrahamson, E. , Amir, E. (1996). The Information Content of the President's Letter to Shareholders. Journal of Business Finance and Accounting: 23 (8) ,1157-1182.
Amernic, J. , Craig, R. (2007). Guidelines for CEO-speak: Editing the Language of Corporate Leadership. Strategy and Leadership: 35 (3) , 25-31.
Amernic, J. , Craig, R. , Tourish, D. (2010). Measuring and Assessing Tone at the Top Using Annual Report CEO letters. Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland. ISBN: 987-1-904574-55-2.
Burgstahler, D. C. , Hail, L. , Leuz, C. (2006). The Importance of Reporting Incentives: Earnings Management in European Private and Public Firms. The Accounting Review: 81 (5) , 983-1016.
Carlsson, S. , Lamti, R. (2015). Tone Management and Earnings Management. School of Business, Economics and Law, Gothenburg University, Master Degree Project No. 2015: 18.
Clatworthy, M. , Jones, J. J (2003). Financial Reporting of Good News and Bad News: Evidence from Accounting Narratives. Accounting and Business Research: 33 (3) , 171-185.
Clatworthy, M. , Jones, J. J (2006). Differential Reporting Patterns of Textual Characteristics and Company Performance in the Chairman's Statement. Accounting, Auditing and Accountability Journal: 19 (4) , 493-511.
Courtis, J. K (1998). Annual Report Readability Variability: Tests of the Obfuscation Hypothesis. Accounting, Auditing and Accountability Journal: 11 (4) , 459-472.
Davis, A. K. , Tama-Sweet, I. (2012). Managers Use of Language Across Alternative Disclosure Outlets: Earnings Press Releases versus MD&A. Contemporary Accounting Research: 29 (3) , 804-837.
Dechow, P. , Ge, W. , Schrand, C. (2010). Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences. Journal of Accounting and Economics: 50, 344-401.
Feldman, R. , Govindaraj, S. , Livnat, J. , Segal, B. (2010). Management's Tone Change, Post Earnings Announcement Drift and Accruals. Review of Accounting Studies: 15, 915-953.
Feradouni, F. (2012). General Rules (1nd Ed.). Tehran: Institute of Academic Publishing Researchers. (in persian).
Geiger, M. A. , North, D. S. (2011).Do CEOs snd Principal Financial Officers Take a "Bath" Separately or Together?: An Investigation of Discretionary Accruals Surrounding Appointments of New CEOs and PFOs. Academy of Accounting and Financial Studies Journal: 15 (1) , 1-30.
Godfrey, J. , Mather, P. , Ramsay, A. (2003). Earnings and Impression Management in Financial Reports: The Case of CEO Changes. ABACUS: 39 (1) , 95-123.
Hales, J. , Kuang, X. , Venkataraman, S. (2010). Who Believes the Hype? An Experimental Examination of How Language Affects Investor Judgments. Journal of Accounting Research: 49 (1) , 233-255.
Healy, P. , Wahlen, W. (1999). A Review of Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. Accounting Horizons: 13 (4) , 365-383.
Henry, E. (2008). Are Investors Influenced by How Earnings Press Releases are Written? Journal of Business Communication: 45 (4) , 363-407.
Hildebrandt, H. W. , Snyder, R. D. (1981) The Pollyanna Hypothesis in Business Writing: Initial Results, Suggestions for Research. The Journal of Business Communication,: 18 (1) , 5-15.
Huang, X. , Teoh, S. , Zhang, Y. (2014). Tone Management. The Accounting Review: 89 (3) ,1083-1113.
Karimi, K. , Rahnamay-Roodposhti, F. (2015). Behavioral Biases and the Incentives of Earnings Management. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge: 4 (14) , 15-31. (in persian).
Kordestani, Gh. , Tatli, R. (2014). Identification the Efficient and Opportunistic Earnings Management Approaches in the Earnings Quality Levels. Journal of Accounting and Auditing Review: 21 (3) , 293-312. (in persian).
Leuz, C. , Nanda, D. , Wysocki, P. (2003). Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison. Journal of Financial Economics: 69, 505-527.
Li, F. (2008). Annual Report Readability, Current Earnings and Earnings Persistence. Journal of Accounting and Economics: 45, 221-247.
Li, F. (2010). The Information Content of Forward-Looking Statements in Corporate Filings – A Naive Bayesian Machine Learning Approach. Journal of Accounting Research,: 48 (5) , 1049-1102.
Loughran, T. , McDonald, B. (2011). When is a Liability not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks. The Journal of FInance,: 66 (1) , 35-65.
Mashayekhi, B. , Mehrani, S. , Mehrani, K. and Karami, Gh. (2006). The Role of Discretionary Accruals in Earnings Management of Listed Companies in Tehran Stovk Exchange. Journal of Accounting and Auditing Review: 12 (4) , 61-74. (in persian).
McConnell, D. , Haslem, J. A. & Gibson, V. R. (1986). The President's Letter to Stockholders: A New look. Financial Analysts Journal: 42 (65) , 66-70.
Merkl-Davies, D. M. , Brennan, N. M. (2007). Discretionary Disclosure Strategies in Corporate Narratives: Incremental Information or Impressions Management? Journal of Accounting Literature,: 27, 116-196.
Nikoumaram, H. , Noravesh, I. , Mehr-Azin, A. (2010). Evaluation of Accruals-Based Models for the Discovery of Earnings Management. Journal of Management Research, Issue fall, 20 (82) , 1-20. (in persian).
Patelli, L. , Pedrini, M. (2014). Is the Optimism in CEO's Letters to Shareholders Sincere? Impression Management Versus Communicative Action Curing the Economic Crisis. Journal of Business Ethics: 124, 19-34.
Rahmani, A. , Arbabi-Bahar, Z. (2014). The Association Between Book-Tax Difference And Earnings Management. Journal of Empirical Research in Accounting: 3 (12) , 61-83. (in persian).
Rutherford, B. A. (2005). Genre Analysis of Corporate Annual Report Narratives: A Corpus Linguistic-Based Approach. Journal of Business Communication: 42 (4) , 349-378.
Schipper, K. (1989). Commentary on Earnings Management. Accounting Horizon: 4 (3) , 91-103.
Schrand, C. M. , Walther, B. R. (2000). Strategic Benchmarks in Earnings Announcements: The Selective Disclosure of Prior-Period Earnings Components. The Accounting Review: 75 (2) ,151-177.
Tan, H. , Wang, E. , Zhou, B. (2014). When the Use of Positive Language Backfires: The Joint Effect on Tone, Readability, and Investor Sophistication on Earnings Judgments. Journal of Accounting Research: 52 (1) , 273-302.
Teoh, S. , Welch, I. , Wong, T. (1998). Earnings Management and the Long-Run Underperformance of Seasoned Equity Offerings. Journal of Financial Economics: 50, 63-100.
Thomas, J. (1997). Discourse in the Marketplace: The Making of Meaning in Annual Reports. Journal of Business Communication: 34 (1) , 47-66.