فرایند پذیرش مقالات

نمودار مربوط به روند پذیرش مقاله در مجله علمی پژوهش های تجربی حسابداری
فرایند بررسی:
بر اساس اهمیت مقالات ارائه شده، نشریه روشی بی طرفانه، و عادلانه برای بررسی مقالات در نظر گرفته است،
 و اطمینان میدهد نام نویسندگان نزد داوران فاش نمی‌شود. تصمیمات خروجی از بررسی به این ترتیب می باشد:

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

 1. اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
 2. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
 3. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
 4. پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.
 5.  اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن

 6.  

   داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله

 7.  

   قرارگرفتن مقاله‌­های پذیرفته‌شده در پایگاه مجله در بخش مقاله­‌های آماده انتشار

 8.  

  اختصاص تعدادی از مقالات به یک شماره و مشخص‌شدن شماره صفحات

 9.  

  انتشار نسخه چاپی مجله براساس برنامه زمان‌بندی

هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 6 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.

شایان ذکر است اطلاعات داوران و نویسندگان برای هردوطرف مخفی است.