اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی رحمانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rahmani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/1718/Default.aspx
rahmanialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر سید علی حسینی

حسابداری استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/hosseini/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7003/Default.aspx
a.hosseinialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/opourheidari
omidmail.uk.ac.ir

دکتر رضوان حجازی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/hejazi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/1961/Default.aspx
hejazi33yahoo.com

دکتر سید احمد خلیفه سلطانی

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/khalifehsultani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7071/Default.aspx
khalifehsultaniyahoo.com

دکتر علی رحمانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rahmani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/1718/Default.aspx
rahmanialzahra.ac.ir

دکتر حسین سجادی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~sajadi
sajadiscu.ac.ir

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/soleimaniamiri/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7207/Default.aspx
gh.soleimanyalzahra.ac.ir

دکتر ساسان مهرانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/smehrani
smehraniut.ac.ir

دکتر شهناز مشایخ

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

staff.alzahra.ac.ir/mashayekh/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/5365/Default.aspx
sh.mashayekhalzahra.ac.ir

دکتر بیتا مشایخی

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mashaykhi
mashaykhiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ذبیح الله رضایی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا

www.memphis.edu/accountancy/faculty/zrezaee.php
zrezaeememphis.edu

دکتر حسن یزدی فر

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه سالفورد انگلستان

www.salford.ac.uk/business-school/our-staff/business-academics/hassan-yazdifar
h.yazdifarsalford.ac.uk

دکتر حمید پورجلالی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا

shidler.hawaii.edu/directory/hamid-pourjalali/soa
hamidhawaii.edu

مدیر اجرایی

دکتر اعظم پاک خصال

دانشگاه الزهرا

jeraalzahra.ac.ir