اخبار و اعلانات

گزارش تابستان 99

تعداد مقالات دریافتی 100   تعداد مقالات عدم پذیرش 70   تعداد مقالات پذیرفته شده 10   تعداد مقالات چاپ شده 15   متوسط میانگین زمان داوری 30   متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری 10   متوسط زمان تا اولین اقدام 4   متوسط تعداد روزهای کار شده 23

مطالعه بیشتر

Doaj

فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های تجربی حسابداری از 07-01-2019در پایگاه بین المللی Doaj نمایه می شود

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه زمستان 97

  تعداد مقالات دریافتی 96   تعداد مقالات عدم پذیرش 80   تعداد مقالات پذیرفته شده 3   تعداد مقالات چاپ شده 15   متوسط میانگین زمان داوری 10   متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری 24   متوسط زمان تا اولین اقدام 4   متوسط تعداد روزهای کار شده 14

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه پاییز 97

  تعداد مقالات دریافتی 118   تعداد مقالات عدم پذیرش 91   تعداد مقالات پذیرفته شده 8   تعداد مقالات چاپ شده 10   متوسط میانگین زمان داوری 13   متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری 15   متوسط زمان تا اولین اقدام 11   متوسط تعداد روزهای کار شده 51

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه تابستان 97

  تعداد مقالات دریافتی 114   تعداد مقالات عدم پذیرش 86   تعداد مقالات پذیرفته شده 13   تعداد مقالات چاپ شده 10   متوسط میانگین زمان داوری 18   متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری 35   متوسط زمان تا اولین اقدام 12   متوسط تعداد روزهای کار شده 79

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه بهار 97

  تعداد مقالات دریافتی 73   تعداد مقالات عدم پذیرش 47   تعداد مقالات پذیرفته شده 18   تعداد مقالات چاپ شده 10   متوسط میانگین زمان داوری 27   متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری 23   متوسط زمان تا اولین اقدام 6   متوسط تعداد روزهای کار شده 112

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه فصلنامه (زمستان 1395)

گزارش بررسی مقالات در فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری(بازه زمانی اول دی الی 30 اسفند 1395) 86 تعداد مقالات رسیده 24 مقالات در حال داوری 0 مقالات نیازمند بازنگری 1 مقالات بازنگری شده 2 مقالات پذیرش شده 48 مقالات عدم پذیرش شده 9 مقالات باز پس گرفته شده

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی(cope)

منشور اخلاقی(cope)

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه فصلنامه (پاییز 95)

گزارش سه ماهه فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری (بازه زمانی اول مهر الی سی آذر 1395) 101 تعداد مقالات رسیده 97 مقالات ارزیابی شده 66 مقالات عدم پذیرش شده 10 مقالات پذیرش شده 7 مقالات آماده انتشار 7 مقالات در حال چاپ

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه فصلنامه (تابستان 95)

تعداد مقالات رسیده تعداد مقالات رد شده تعداد مقالات غربالگری اولیه شده و ارسال شده برای داوران تعداد مقالات داوری شده (حداقل یک داوری) تعداد مقالات ارسال شده برای بازنگری (تکمیل داوری) تعداد مقالات بازنگری شده تعداد مقالات تعیین تکلیف شده 112 76 32 20 10 3 10 مقاله پذیرفته شده و ارسال شده برای ویراستاران و چاپ شده

مطالعه بیشتر