اخبار و اعلانات

گزارش فصل پاییز 1399

تعداد مقالات دریافتی 70   تعداد مقالات عدم پذیرش 40   تعداد مقالات پذیرفته شده 10   تعداد مقالات چاپ شده 10   متوسط میانگین زمان داوری 30   متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری 10   متوسط زمان تا اولین اقدام 9   متوسط تعداد روزهای کار شده 19

مطالعه بیشتر

گزارش تابستان 99

تعداد مقالات دریافتی 100   تعداد مقالات عدم پذیرش 70   تعداد مقالات پذیرفته شده 10   تعداد مقالات چاپ شده 15   متوسط میانگین زمان داوری 30   متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری 10   متوسط زمان تا اولین اقدام 4   متوسط تعداد روزهای کار شده 23

مطالعه بیشتر

Doaj

فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های تجربی حسابداری از 07-01-2019در پایگاه بین المللی Doaj نمایه می شود

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی(cope)

منشور اخلاقی(cope)

مطالعه بیشتر