بررسی اثر سرمایه فکری و جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش حسابداری دانشگاه شیراز

2 حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فکری و جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینه­ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه با بازبینی تئوری، الگویی از عدم تقارن هزینه­ها با استفاده از میزان جریان نقد آزاد و سرمایه فکری ارائه می‌شود. دوره مورد بررسی از سال 1384 تا 1393 و متشکل از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از متغیرهای مستقل سرمایه فکری و اجزای آن و جریان نقد آزاد و متغیر وابسته چسبندگی هزینه­های فروش، اداری و عمومی و متغیرهای کنترلی شدت کارکنان، شدت دارایی­ها، کاهش متوالی درآمد فروش و رشد تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه­ها با روش آماری رگرسیون خطی چندمتغیره آزمون شده­اند. داده­های آماری با استفاده از روش ترکیبی داده­ها و Eviews تحلیل شده است. نتایج فرضیه اول نشان­دهنده رابطه معنادار و ضدچسبنده جریان نقد آزاد و هزینه­های فروش، اداری و عمومی است. فرضیه دوم بیان می­کند که میزان جریان نقد آزاد و سرمایه فکری بر چسبندگی هزینه­های فروش، اداری و عمومی اثرگذار است، که شواهد حاکی از رابطه معنادار و ضدچسبنده آن­ها است. یافته­های فرضیه سوم نشان­دهنده رابطه معنادار و ضدچسبندگی بیشتر در شرکت­های با سرمایه فکری بالا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Intellectual Capital and Free Cash Flow on Cost Stickiness

نویسندگان [English]

  • Mohammad Namazi 1
  • Akram Fathali 2
1 Accounting, Faculty of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Accounting, School of Economics, Management & Social Sciences, shiraz university, shiraz, iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of intellectual capital and free cash flow on cost stickiness of listed firms in Tehran Stock Exchange. This study, reviewing the theory, represents a complex pattern of asymmetric behavior of costs using free cash flow and intellectual capital. The statistical sample consists of 111firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2005 to 2015. This study uses intellectual capital and its’ components, as well as free cash flow as independent variables;  stickiness of selling, general and administrative costs as dependent variables; and  the intensity of staffs, intensity of assets, continual reduction of revenue, and growth of gross domestic production as control variables. Data is gathered using panel data method and analyzed using multivariate regression model and Eviews. The first hypothesis test results show that there is a significant anti-stickiness relation between free cash flow and selling, general and administrative costs.  The second hypothesis test results show a significant anti-stickiness relation of  free cash flow amounts and the intellectual capital to the stickiness of selling, general and administrative cost. Finally, the third hypothesis test findings show that the significant anti-stickiness relation is more in firms with high intellectual capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-stickiness
  • Cost Behavior
  • Cost Stickiness
  • Free Cash Flow
  • intellectual capital
 
احمدی، سعید علی؛ سروش­یار، افسانه و دادخواه، مهدی. (1394). ارزیابی نقش سرمایه سازمانی بر چسبندگی هزینه شرکت. دانش حسابداری مالی، 2 (4)، 137-153.
آقایی، محمدعلی و حسنی، حسن. (1393). بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 22، 109-128.
ستایش، محمدحسین و صالحی­نیا، محسن. (1394). تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان‌های نقدی آزاد. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (25)، 32-15.
شافعی، مجید و محمدزاده­مقدم، حسن. (1385). شواهد رفتار چسنده هزینه­ها در شرکت­های ایرانی و تطبیقی با شرکت­های انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان. چهارمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری، 1-16.
شیبه، سکینه؛ فتحی، زهرا و سپاسی، سحر. (1393). آزمون تجربی چسبندگی هزینه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، 3 (4): 163-177.
فاضلی، نقی و طاهری، زهرا. (1396). ارزیابی کارایی مدل های متفاوت سنجش ارزش اقتصادی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه مدل پایه، مدل اندرسون و مدل چن). حسابداری مدیریت، 10 (32)، 13-28.
کردستانی، غلام­رضا و مرتضوی، سید مرتضی. (1391). بررسی عوامل تعیین­کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4 (3)، 13-32.
نمازی، محمد؛ غفاری، محمدجواد و فریدونی، مرضیه. (1391). تحلیل بنیادی رفتار چسبنده هزینه‌ها و بهای تمام شده با تأکید بر دامنه تغییرات در بورس اوراق بهادار. پیشرفت­های حسابداری، 4 (2)، 151-177.
Aghaei, M. E. & Hassani, H. (2014). Study of the Effect of Managers' Personal Incentives and Corporate Governance Variables on Costs Stickiness in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Researches: 6 (4) , 109-128. (in Persian)
Ahmadi, S. E. , Soroshyar, A. & Dadkhah, M. (2015). Assessment of the Role of Organization Capital on Cost Sticky, Quarterly Journal of Empirical Research of Financial Accounting: 2 (4) , 137-153. (in Persian)
Anderson, M. C. , Banker, R. D. , & Janakiraman, S. N. (2003). Are Selling, General, and Administrative Costs Sticky? Journal of Accounting Research: 41 (1) , 47-63.
Banker, R. , Byzalov, D. , & Threinen, L. (2013). Determinants of International Differences in Asymmetric Cost Behavior. Working Paper, Temple University.
Banker, R. D. , & Byzalov, D. (2014). Asymmetric Cost Behavior. Journal of Management Accounting Research: 26 (2) , 43-79.
Banker, R. D. , Byzalov, D. , & Plehn-Dujowich, J. (2014). Demand Uncertainty and Cost Behavior. Accounting Review: 89 (3) , 839-865.
Bertrand, M. , & Mullainathan, S. (2003). Enjoying the Quiet Life? Corporate Governance and Managerial Preferences. Journal of Political Economy: 111 (5) , 1043-1075.
Bontis, N. , Keow, C. C. W. , and Richardson S. (2000). Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries. Journal of Intellectual Capital: 1 (1) , 85-100.
Calleja, K. , Steliaros, M. , and Thomas, D. C. (2006). A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research: 17 (2). 127- 140.
Chen, C. X. , Lu, H. , & Sougiannis, T. (2012). The Agency Problem, Corporate Governance, and the Behavior of Selling, General, and Administrative Costs. Contemporary Accounting Research: 29 (1) , 252-282.
Chen, C. X. , Lu, H. ; & Sougiannis, T. (2008). Managerial Empire Building, Corporate Governance, and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Cost. Journal of Accounting Research: 39 (3) , 405-415.
Cheung, J. , Kim, H. , Kim, S. & Huang, R. (2016). Is the Asymmetric Cost Behavior Affected by Competition Factors? Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics: 25 (1-2) ,1-17
Cooper, R. & Kaplan, R. S. (1992). Activity Based Cost Systems: Measuring the Cost of Resource Usage. Accounting Horizons. 6: 1-13.
Dierynck, B. , Landsman, W. R. , & Renders. A. (2012). Do Managerial Incentives Drive Cost Behavior? Evidence about the Role of the Zero Earnings Benchmark for Labor Cost Behavior in Private Belgian. The Accounting Review: 87 (4) , 1219. 1246.
Fazeli, N. & Taheri, Z. (2017). The Evaluation of Different Models to Measure the Economic Value of Organization Capital and Sticky Behavior of Selling, General and Administrative Expenses Tehran Stock Exchange (A Case Study of Basic Model, Anderson Model and Extended Model). Journal of Management Accounting: 10 (32) , 13-28. (in Persian)
Horngren, C. T. , Foster, G. , & Datar, S. M. (2006). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Jensen, M. (1986). Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. American Economic Review: 76 (2) , 323-329.
Kordestani, Gh. R. & Mortazavi, S. M. (2012). The Identification of Determinant Factors On firms Costs Stickiness, Journal of Financial Accounting Researches: 4 (3) , 13-32. (in Persian)
Levin, A. , Lin, CF. , & Chu, J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties. Journal of Econometrics: 108 (1) , 1-24.
Massoud, N. , Ullah, S. , & Scholnick, B. (2016). Does it Help Firms to Secretly Pay for Stock Promoters? Journal of Financial Stability: 26, 45-61.
Namazi, M. , Ghaffari, M. J. & Fereyduni, M. (2012). Fundamental Analysis of Costs and Cost Sticky Behavior Emphasizing Scope Changes in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances: 4 (2) , 151-177. (in Persian)
Pulic, A. (2000). VAIC-An Accounting Tool for IC Management. International Journal of Technology Management: 20 (5-8) , 702-714.
Redhwan, A. & Ismai, K. K. (2014). An Investigation into the Effect of Surplus Free Cash Flow, Corporate Governance and Firm Size on Earnings Predictability, International Journal of Accounting and Information Management: 22 (2) ,118-133.
Richardson, S. , (2006). Over-investment of Free Cash Flows. Review of Accounting Studies: 11, 159–189.
Sallah, A. L & Selamat, F. (2007). Intellectual Capital Management in Malaysian Public Listed Companies. International Review of Business Research Papers: 3 (1) , 266-278.
Setayesh, M. H. & Sallehinia, M. (2015). The Impact of Ownership Structure and Capital Structure on Free Cash Flows. Journal of the FInancial Accounting and Auditing Reasrches: 7 (25) , 15-32. (in Persian)
Shafeie, M. & Mohammadzade Moghadam, H. (2006). Evidence of Costs Sticky Behavior in Iranian Companies and Adaptive with Companies in Britain, America, France and Germany. 4th National Accounting Students Conference: 1-16. (in Persian)
Sheibe, S. , Fathi, Z. & Sepasi, S. (2014). Empirical Investigation of Cost Stickiness in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research in Accounting: 3 (4) , 163-177. (in Persian)
Stewart, T. A. (1997) , Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, NewYork: Bantam Doubleday Dell Publishing Group.
Stulz, R. , (1990). Managerial Discretion and Optimal Financing Policies. Journal of Financial Economics: 26, 3–27.
Verieris, G. , Naoum, C. V. , & Vlismas, O. (2015). Organisation Capital and Sticky Behaviour of Selling, General and Administrative Expenses. Management Accounting Research: 26 (1) , 54-82.
Weiss, D. (2010). Cost Behavior and Analysts Earnings Forecasts. The Accounting Review: 85 (4) , 1441. 1471.