دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، پاییز 1397، صفحه 1-260 
4. بررسی همگرایی مدل‌های اندازه‌گیری کیفیت سود

صفحه 61-82

مهدی کاظمی علوم؛ محسن ختن لو؛ مصطفی عبدی؛ مژده جعفری