دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، پاییز 1398، صفحه 1-350 (پیاپی 33) 
7. آنچه اقلام تعهدی در مورد جریان های نقدی آتی می گویند

صفحه 143-169

فرزانه یوسفی اصل؛ الهام حمیدی؛ سیدجواد میرعباسی