ارائه مدل ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشگیری و مبارزه با سوداگری، تقلب و سوء استفاده‌های مالی یکی از اصول استقرار نظام اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود. حسابرسی داخلی ساز و کاری است که از طریق اطمینان بخشی نسبت به اثربخش بودن کنترل­های داخلی می­تواند نقش با اهمیتی در ایجاد بستری مناسب برای پیشگیری از تقلب و سوء استفاده­های مالی ایفا کند. چنین ساز و کاری خود باید بطور موثر عمل کند تا بتواند به خوبی از عهده این نقش برآید. براساس استانداردهای حسابرسی داخلی ارزیابی عملکرد زیرساختی است که به مدیر حسابرسی داخلی در بهبود و کیفیت عملکرد کمک می­کند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کلاسیک نظریه بنیانی به استخراج مدل ذهنی مدیران حسابرسی داخلی از ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران می­پردازد. این مدل نشان می­دهد مهم­ترین مفهوم در ذهن مدیران حسابرسی داخلی مشروعیت است که برای اولین بار در پژوهش­های مربوط به ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی با استفاده از روش نظریه بنیانی از دل مصاحبه­هایی که محقق با مدیران حسابرسی داخلی داشته، ظاهر شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Iranian Model of Internal Audit Performance Assessment

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nikbakht 1
  • Maryam Ghods Hasan Abad 2
1 Associate Professor of Accounting, Tehran university, Tehran, Iran
2 Phd Student of Accounting, Tehran university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Preventing from and fighting against speculation, fraud and financial mismanagement are as bases of a resistance economy system. Internal audit is a mechanism that can play an important role in paving the way for preventing fraud and financial mismanagement, through ensuring the internal controls effectiveness. Such a mechanism itself must work effectively to handle this role. According to internal auditing standards, infrastructure performance assessment helps internal auditing management to improve the performance quality. This study adopts a classic basic theory approach to extract the model of internal audit executives' view from performance assessment of internal audit in Islamic Republic of Iran. The model shows that legitimacy is the main concern of internal audit managers, which is extracted from interview data using classic basic theory method. It is the first time that this concept presented in the field of assessing internal audit performance studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance assessment
  • Internal Audit
  • legitimacy
 ازکیا، مصطفی؛ حسینی جاجرمی، ایمان. (1390). روش­های کاربردی تحقیق: کاربرد نظریه بنیانی، تهران: کیهان.

بورس اوراق بهادار تهران. (1391). دستورالعمل کنترل­های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، وب‎گاه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل‎های مصوب.

رحمانی، علی و محمودخانی، مهناز (1396). بررسی مولفه‌های ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 24، ص 57 الی 77.

زمان، الهه و آرش، تحریری (1394). بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی، پایان نامه دانشگاه تهران.

مبشری، آق محمد و قلی­زاده، محمدحسن (1392). بررسی میزان اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود کنترل­های داخلی و عملکرد شرکت‌های مادرتخصص و تابعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

Aksoy, T; Kahyaoglu, S. (2013) , “Measuring the Internal Audit Performance: Tips for Successful Implementation in Turkey”, American International Journal of Contemporary Research, 3 (4) pp 71-82.

Arena, M; Azzone, G. (2009) , ‘Identifying organizational drivers for internal audit effectiveness’, International Journal of Auditing, (13) pp 43-69.

Azkia, M; Imani Jajarmi, H. (2012). Applied research methodologies: Applied grounded theory approach, Tehran: Keyhan. (In Persian)

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). Internal control – Integrated framework, online at www. coso. org.

Glaser, B. G. (2011). Getting out of the data. Grounded theory conceptualization. Mill Valley, CA: Sociology Press.

Glaser, B; Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine.

Institute of Internal Auditors - IIA (2009) , ‘Performance Measures for Internal Audit Functions: A Research Project”, the IIA Research Foundation. on-line at http: //www. theiia. org.

Institute of Internal Auditors - IIA (2010) , Measuring Internal Audit efficiency and effectiveness, the IIA Research Foundation. on-line at http: //www. theiia. org.

Institute of Internal Auditors - IIA (2015) , strongly recommended: practice advisories, online at https: //na. theiia. org.

Institute of Internal Auditors - IIA (2016) , ‘International Standards for the Proffesional Practice of Internal Auditing’, October, on-line at http: //www. theiia. org.

Mobasheri, A. Gholizadeh, M. (2014) Investigating the Effectiveness of Internal Audit on Improving Internal Control and Performance of Holdings and Subsidiaries of Islamic Revolution Mostazafan Foundation”, Gilan University, Master Thesis. (In Pesian)

Protiviti Knowleadgeleader, (2010) , Internal auditing around the world, Profiles of Technology-Enabled Internal Audit Functions at Leading International Companies, Protivi Knowledgeleader, on-line at www. knowleadgeleader. com, Vol. VI.

Rahmani, A. Mahmoodkhani, M. (2017) , “Investigating the components of assessing the internal auditi effectiveness in Iran”, Journal Management System, (24) pp 57-77. (In Persian)

Tehran Stock Exchange. (2013) , Practice Advisory of Internal Control for public Companies in Tehran Stock Exchange. www.tse.ir. (In Persian)

Zaman, E. Tahriri, A. (2015) Investigating Factors Affecting the Effectiveness of Internal Audit, Tehran University, Master Thesis. (In Persian)