اثر پراکندگی جغرافیایی بر مدیریت سود برپایۀ اقلام تعهدی و مدیریت سود برپایۀ فعالیتهای واقعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی هشت‌بهشت واحد اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیارگروه حسابداری دانشگاه آزاد مبارکه واحد اصفهان ، ایران

چکیده

مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت هست، اطلاق می‌گردد. در کتاب‌شناسی حسابداری، متداول‌ترین روش‌ها برای مدیریت کردن سود، مدیریت سود بر پایة اقلام تعهدی و مدیریت سود بر پایة فعالیت‌های واقعی است. پژوهش حاضر، به بررسی چگونگی اثرگذاری پراکندگی جغرافیایی یک شرکت بر گزینش‌های مدیریت سود از میان مدیریت سود بر پایة فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود بر پایة اقلام تعهدی دنبال شده است. این پژوهش، ازلحاظ هدف، بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی سال‌های 1386 تا پایان 1394 است. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مالی 105 شرکت از صنایع مختلف، از روش نمونه‌گیری حذف سامانمند، کتابخانه‌ای و اسناد کاوی استفاده می‌شود. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد و با استفاده از مدل‌های رگرسیون چند متغیره و روش تی استیودنت، به آزمون هریک از فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، شرکت‌هایی که از نگاه جغرافیایی پراکنده‌اند در هم سنجی با شرکت‌های دیگر، سطح پایین‌تری از مدیریت سود بر پایة اقلام تعهدی و هم‌چنین مدیریت سود بر پایة فعالیت‌های واقعی را دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Geographic Dispersion On Accrual-Based Earnings Management & Real Activities Earnings Management

نویسندگان [English]

  • mahdieh taheri 1
  • Majid Azimi yancheshmeh 2
1 MSc. Student, Nongovernmental nonprofit institution of higher education Hasht Behsht, Isfahan, Iran
2 Assistant Prof of Accounting, Azad university Folad Mobarakeh branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Earning managements means general intervention of management in the process of determining earnings, which is often in line with desired objectives of the management. In the accounting literature, the most common methods for earnings management are accrual-based earnings management and real activities earnings management. This study examines the effectiveness of a firm's geographic dispersion on choosing between the two kinds of earning management, as the real activities earnings management and the accrual-based earnings management, to be followed. This research is an empirical fundamental in terms of objective and a correlation in terms of nature. The statistical population consists of firms listed in Tehran Stock Exchange in the period from 1386 to 1394. The sample consists of 105 firms from different industries and the sampling method is systematic elimination, libraries and documentation. This study has two hypotheses which are tested using multivariate regression and T-test models. The results show that geographically dispersed firms have a lower level of accrual-based earnings management as well as real activities earnings management, as compared to the other firms. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • earning
  • earnings management
  • accrual-based earnings management
  • real activities earnings management
  • geographical dispersed firms
انصاری، عبد المهدی، مصطفی دری سده، و مسعود نرگسی. (1389). بررسی تأثیر دستکاری فعالیت‌های واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان.
بهار مقدم، مهدی، و علی کوهی. (1389). بررسی نوع مدیریت سود در شکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری. 1 (2): 93-75.
حیدر پور، فرزانه و مجید طاهروردی. (1393). تأثیر مدیریت سود بر رابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود. پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واهحد تهران مرکزی.
خیراللهی، فرشید، اسحاق بهشور، فرزاد ایوانی. (1393). مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکت نگهداشت وجه نقد، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (44): 161-145
رحمانی، علی، و منیژه رامشه. (1392). رابطۀ جایگزینی میان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت فعالیت‌های واقعی. فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 20 (4): 60-39.
علی آبادی، اکبر، و یدالله نوری فرد. (1388). بازی اقلام تعهدی. مجله حسابدار. (212): 81-78.
مشایخی، بیتا و امیر حسین حسین پور. (1395). بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی. 12 (49): 52-29.
مهرانی، ساسان، قربان اسکندری، و حمیدرضا گنجی. (1393). رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. 11 (42): 139-117.
Ali Abadi, A. & Nourifard, Y. (2009). Game of accruals. Journal of Accounting. (212): 78-81. (in Persian)
Almazan, A. , Motta, A. D. , Titman, S. , Uysal, V. (2010). Financial structure, acquisition opportunities, and firm locations. Journal of Finance. 65 (2): 529–563.
Ansari, A. M. , Dari Sade, M. & Nargesi, M. (2010). Investigating the effect of real activities manipulation on accruals management in companies listed in Tehran Stock Exchange. M. A. Thesis, ValiAsr University of Rafsanjan. (in Persian)       
Bahar Moghaddam, M. & Koohi, A. (2010). Investigating the type of earnings management in companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge. 1 (2): 75-93. (in Persian)
Becker, B. , Ivkovic, Z. , Weisbenner, S. (2011). Local dividend clienteles. Journal of Finance. 66 (2): 655–683.
Cohen, D. , A, Day, and T, Lys. (2008). “Real and Accrual Based Earnings Management in the Pre and Post Sarbanes Oxley Periods. The Accounting Review. 83: 757-787.
Cohen, D. A. , Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics. 50 (1): 2–19.
Dechow, P. M. and Skinner, D. J. (2000) Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting Horizons. 14 (June): 235-250.
Degeorge, F. Patel J. and Zeckhauser R. (1999). Earnings Management To Exceed Thresholds. Journal of Business. (72): 1-33.
Elias, R. Z. (2002). Determinants of earnings management ethics among accountants. Journal of Bus. Ethics. 40 (1): 33–45.
Gao, W. , Ng, L. , Wang, Q. (2008). Does geographic dispersion affect firm valuation? Journal of Corporate Finance. 14 (5): 674–687.
Garcia, D. , Norli, O. (2012). Geographic dispersion and stock return. Journal of Financial Economics. 106 (3): 574–565.
Graham, J. , Harvey, C. , Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics. 40 (1/3): 3–73.
Gunny, K. (2010). The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmark. Contemporary Accounting Research. 27 (2): 855-888.
Healy, P. M. , and Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting horizons. 13: 365-383.
Herrmann, T. , Inoue, T. and Thomas, W. B. (2003). The sale of assets to manage earnings in Japan. Journal of Accounting Research. 41 (1): 89-108.
 Heydarpour, F. & Tahrordi, M. (2014). The effect of earnings management on the relation between corporate governance and earning quality. M. A. Thesis. Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (in Persian)      
Jaggi, B. , Leung, S. , Gul, F. (2009). Family control, board independence and earnings management: evidence based on Hong Kong firms. J. Account. Public Policy. 28 (4): 281–300.
Kang, J. K. , Kim, J. M. (2008). The geography of block acquisitions. Journal Fainance. 63 (6): 2817-2858.
Kheirollahi, F. , Behshour, I. & Ivani, F. (2014). Real earnings management, corporate governance, and cash holding. Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Studies. 11 (44): 145-161. (in Persian)        
Kim, J. B. , Sohn, B. C. (2013). Real earnings management and cost of capital. J. Account. Public Policy. 32 (6): 518–543.
Kim, Y. , Park, M. S. , Wier, B. (2012). Is earnings quality associated with corporate social responsibility? The Accounting Review, Forthcoming. 87 (3): 761–796.
Kothari, S. , Mizik, N. , Roychowdhury, S. (2012). Managing for the Moment: The Role of Real Activity versus Accruals Earnings. Management in SEO Valuation. Available at SSRN 1982826.
Landier, A. , Nair, V. B. , Wulf, J. (2009). Trade-offs in staying close: corporate decision making and geographic dispersion. Rev. Financ. Stud. 22 (3): 1119–1148.
Mashayekhi, B. & Hosseinpour, A. H. (2016). The relationship between real earnings management and accrual earnings management in companies suspected of fraud listed in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Studies. 12 (49) , 29-52. (in Persian)
 McGuire, S. T. , Omer, T. C. , Sharp, N. Y. (2012). The impact of religion on financial reporting irregularities. Account. Rev. 87 (2): 645–673
Mehrani, S. , Eskandari, Gh. & Ganji, H. R. (2014). The relationship between earnings quality, earnings smoothing and stock risk. Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Studies. 11 (42): 117-139. (in Persian)
Merton, R. C. (1987). A simple model of capital market equilibrium with incomplete information. Journal of Finance. 42: 483–510
Petya, P. , Marco, M. (2016). Firm geographic dispersion and financial analysts’ forecasts. Journal of Banking & Finance. 64: 71-89.
Rahmani, A. & Rameshe, M. (2013). The relationship between accrual-based earnings management and real activities management. Journalof theAccounting and AuditingReview. 20 (4): 39-60. (in Persian)
 Roy Chowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics. 42: 335-370.
Sabrina, C. , Devin, S. (2015). The Geographic Dispersion of Google Search and the Market Reaction to Earnings Announcements.
Sanjaya, P. S. and Saragih, M. F. (2012). The Effect of Real Activities Manipulation on Accrual Earnings Management: The Case in Indonesia Stock Exchange (IDX). Journal of Modern Accounting and Auditing. 8 (9): 1291-1300.
Schipper, Katherine. (1989). Commentary on earnings management. Accounting Horizons. 3 (4): 91–102.
Seraina, C. A. , Andrianos, E. T. (2015). The effect of financial leverage on real and accrual-based earnings management. Athens University of Economics & Business (AUEB).
Shi, G. Sun, J. Luo, R. (2015). Geographic dispersion and earnings management. J. Account. Public Policy.
Subramanyam, K. R. (1996). The pricing of discretionary accruals. Journal of Accounting and Economics. (22): 249−281.
Thomas, J. K. , and H. Zhang. (2002). Inventory changes and future returns. Review of Accounting Studies. (7): 163-187.
Wild, J. J. Bernstein, L. A. and Subramanyam, K. R. (2001). Financial StatementAnalysis, 7th Ed. New York Mc Graw – Hill Higher Education.
Yu, W. (2008). Accounting-Based Earnings Management and Real Activities Manipulation. Dissertation, Georgia Institute of Technology.
Zang, A. (2007). Evidence on the Tradeoff between Real Manipulation andAccruAccrual Manipulation, Working paper, University of Rochester.
Zhao, Y. , Chen, K. H. , Zhang, Y. , Davis, M. (2012). Takeover protection and managerial myopia: evidence from real earnings management. J. Account. Public Policy. 31 (1): 109–135.