بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران

چکیده

ویژگی­های شخصیتی مدیران می­تواند بر تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت تأثیر گذارد. یکی از مهمترین ویژگی­های شخصیتی مدیران، بیش­اطمینانی است که بر ریسک­پذیری تأثیر دارد. بیش­اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود می­تواند به عنوان یک اعتقاد بی­اساس در مورد توانایی­های شناختی، قضاوت­ها و استدلال شهودی فرد تعریف شود. مدیران بیش اطمینان دقت اطلاعات خود و به تبع آن سودها و جریان­های نقدی آتی واحد تجاری خود را بیش از حد تخمین می­زنند و ممکن است اقدام به سرمایه­گذاری در طرح هایی نمایند که فاقد جریان نقدی مورد نیاز برای کسب بازده مورد انتظار سهامداران باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش­اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعة آماری پژوهش را 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1386 تا 1394 تشکیل می­دهد. در این پژوهش، برای اندازه­گیری بیش­اطمینانی مدیریت از سنجة مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش­بینی سود استفاده شده است. کیفیت گزارشگری مالی مورد نظر در این پژوهش نیز برای هر شرکت - سال با استفاده از داده­های حسابداری برای یک دوره پنج ساله و با به کارگیری رگرسیون غلتان اندازه­گیری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می­دهد بیش اطمینانی مدیریت منجر به کاهش کارایی سرمایه­گذاری می­گردد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می­دهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه بین بیش­اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه­گذاری را تضعیف می­کند. بر اساس بررسی­های بیشتر، رابطه اندازه شرکت، رشد فروش و نسبت وجوه­نقد عملیاتی با کارایی سرمایه­گذاری، معنادار است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Financial Reporting Quality and Relation between Managerial Overconfidence and Investment Efficiency

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • masoud hasani 2
1 Professor of Accounting, Allame tabatabaie university, Tehran, Iran
2 Lecturer of Acounting, Bozorgmehr university of Ghaenat, Ghaen, Iran
چکیده [English]

Managers’ personality traits can affect investment decisions of a firm. One of the most important personality traits of managers, which affects risk taking is overconfidence. Overconfidence can be defined as an idle belief  in oneself cognitive abilities, judgments and intuitive reasoning. Overconfident managers overestimate their information accuracy and consiquently, their enterprise future earnings and cash flows. Also they may invest in projects with no cash flow required to achieve shareholders' expected return.  This study is aimed to investigate effects of Financial Reporting Quality on the relation between Managerial Overconfidence and Investment Efficiency in Firms Listed in Tehran Stock Exchange. The sample consists of 112 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years from 2007 to 2015. This study uses a manager's bias as a criterion in order to measure managerial overconfidence. Financial reporting quality in this study for each firm-year is measured using accounting data of a five year period and rolling regression.The results of testing first hypothesis suggest that managerial overconfidence leads to a reduction of investment efficiency.The results of testing second hypothesis indicates that Financial Reporting Quality weakens the relation between Managerial Overconfidence and Investment Efficiency. According to further investigations, firm size, sales growth and operating cash flow ratio have a significant relation with investment efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Overconfidence
  • Investment Efficiency
  • financial reporting quality
  • accruals quality and cash flows from operations
ابراهیمی، سید کاظم؛ و صادق سربازی آزاد. (1396). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت در مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال پنجم، شماره سوم، صص: 116-105.
بادآورنهندی، یونس و وحید تقی­زاده خانقاه. (1393). ارتباط بین برخی مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه­گذاری در مراحل چرخه عمر، دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 18، صص: 140-113.
بولو، قاسم و مسعود حسنی القار. (1394). بررسی تأثیر بیش­اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش حسابداری، دوره 6، شماره 21، صص: 33-56.
ثقفی، علی و قاسم بولو. (1388). هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی­های سود، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، تابستان 1388، صص: 26-1.
ثقفی، علی و مصطفی عرب مازار یزدی. (1389). کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه­گذاری، پژوهش­های حسابداری مالی، 2 (4)، صص: 20-1.
رامشه، منیژه و مهناز ملانظری. (1393). بیش­اطمینانی مدیریت و محافظه­کاری حسابداری. دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 16، صص 55 تا 79.
فخاری، حسین و شادی رسولی. (1392). بررسی اثر محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه­گذاری، پژوهش­های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 8، صص: 100-81.
فروغی، داریوش و پیمان قاسم­زاد. (1394). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتبر ریسک سقوط آتی قیمت سهام، دانش حسابداری مالی، دوره دوم، شماره 2، صص: 71-55.
فروغی، داریوش؛ امیری، هادی و امین ساکیانی. (1395). توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه­گذاری و کیفیت گزارشگری مالی، پژوهش­های تجربی حسابداری، سال ششم، شماره 21، صص: 89-63.
فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ قالیباف اصل، حسن و سمیرا نوبخت­سرایی. (1389). بررسی اثرتجربه بر ریسک پذیری، بیش­اطمینانی و رفتار توده­وار، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال سوم، شماره 12، صص 25 تا 42.
محمودآبادی، حمید و زینب مهتری. (1390). رابطه بین محافظه­کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره دوم، صص: 140-113.
مرادزاده فرد، مهدی؛ فرج زاده، مریم؛ کرمی، شیما و مرتضی عدل زاده. (1393). بررسی رابطه بین محافظه­کاری حسابداری و کارایی سرمایه­گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 11، شماره 44، صص: 116-97.
مشایخ، شهناز و سمیرا بهزادپور. (1393). تأثیر بیش­اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 4، صص 485 تا 504.
Ahmed, A. S. & Duellman, S. (2013). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, 51 (1): 1-30.
Aktas, N. , Louca, Ch. , and Petmezas, D. (2017). CEO Overconfidence and the value of corporate cash holding, working paper, WHU Otto Beisheim School of Management, Germany, available at: papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm?abstract_id=2692324.
Badavar Nahandi, Y. & Taghizadeh, V. (2014). The Relationship between Some Corporate Governance Mechanisms and Investment Efficiency in Life Cycle Stages, Journal of Accounting knowledge, 5 (18): 113-140 [in Persian].
Barros, L, Silveira, A. , 2007. Overconfidence, Managerial Optimism and the Determinants of Capital Structure. Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=953273.
Ben-David, I. Graham, J. & Harvey, C. (2010). Managerial Miscalibration. National Bureau of Economic Research, Working Paper Series No. 16215. Available in: http: //www. nber. org/papers/w16215.
Bertrand, M. & Schoar, A. (2003). Managing with style: The effect of managers on firm policies. Quarterly Journal of Economics, 118 (4): 301–330.
Bertrand, M. , Mullainathan, S. (2003). Enjoying the Quiet Life? Corporate Governance and Managerial Preferences. Journal of Political Economy 111, pp. 1043–1075.
Biddle, G. C. , and G. Hilary. (2006) Accounting quality and firm level capital investment, The Accounting Review 81 (5): 963-982.
Biddle, G. C. , Hilary, G. and Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality improve investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48: 112-131.
Blue, Gh. & Hasani Alghar, M. (2015). Examining Managerial Overconfidence Effect on Earnings Smoothing in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting knowledge, 6 (21): 33-56 [in Persian].
Bouwman, C. (2014). Managerial Optimism and Earnings Smoothing. Journal of Banking & Finance, 41: 283-303.
Chen, I. Ju. & Lin, Sh. (2012). Will managerial optimism affect the investment efficiency of a firm? 2nd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2012) , Procedia Economics and Finance, 2: 73 – 80.
Chen, S. , Lai, S. , Liu, C. , McVay, S. (2014). Overconfident Managers and Internal Controls. Working paper, National Taiwan University and University of Washington.
Cheng, M. Dhaliwal, D. Zhang, Y. (2013). Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting? Journal of Accounting and Economics, 56 (1): 1-18
Chyz, J. , Gaertner, F. , Kausar, A. & Watson, L. (2014). Overconfidence and Aggressive Corporate Tax Policy. Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=2408236.
Dechow, P. , and I. Dichev. (2002). the Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review 77 (Supplement): 35-59.
Duellman, S. , Hurwitz, H. , Sun, Y. (2015). Managerial Overconfidence and Audit Fees. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11 (2): 148-165.
Ebrahimi, K. , and Sarbazi Azad, S. (2017). Investigating the Effect of Managerial Overconfidence and Accrual-based Earnings Management, Asset Management and Financing, 5 (3): 105-116 [in Persian].
Fakhari, H. , and Rasooli, Sh. (2013). The study of accruals and conservatism effect on investment efficiency, Journal of Empirical Research in accounting, 2 (4): 81-100 [in Persian].
Fallah Shams Lialestani, M. & Ghalibaf, H. Nobakht Saraei, S. (2010). The Impact of Experience on risk taking, Overconfidence and Herding of Investment Companies’ Managers in, Quarterly Journal of Securities Exchange, 3 (12): 25-42 [in Persian].
Foroghi, D. , Amiri, H. , and Sakiani, A. (2016). Managerial Ability, Investment Efficiency and Financial Reporting Quality, Journal of Empirical Research in Accounting, 6 (1): 63-90 [in Persian].
Foroghi, D. , and Ghasemzad, P. (2015). The Effect of Management Overconfidence on Future Stock Price Crash Risk, a Quarerly Journal of Empirical Research of Financial Accounting, 2 (2): 55-71 [in Persian].
Francis,J. , R. Lafond, P. Olsson, and K. Schipper: (2004). Costs of equity and Earnings Attributes. The Accounting Review 79: 967-1010.
Glaser, M. , Schafers, P. , Weber, M. , 2008. Managerial Optimism and Corporate Investment: Is the CEO Alone Responsible for the Relation? AFA 2008 New Orleans Meetings Paper. Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=967649.
Gomariz, M, C. , Ballesta, J, P. (2013). Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency, Journal of Banking & Finance, www. elsevier. com/locate/jbf
Greene, W. (2011). Econometric Analysis. Seventh ED. United states of America: Prentice-hall publication.
Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics, McGraw-Hill International student edition.
Hackbarth, D. (2008). Managerial traits and capital structure decisions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43 (4): 843–882.
Hay, D. C. , Knechel, W. R. , Wong, N. (2006). Audit fees: a meta-analysis of the effect of supply and demand attributes. Contemporary Accounting Research 23 (1) , 141-191.
Heaton, J. (2002). Managerial Optimism and Corporate Finance. Financial Management, 31 (2): 33– 45.
Hsieh, T. , & Bedard, J. C. & Johnstone, K. M. (2014). CEO Overconfidence and Earnings Management during Shifting Regulatory Regimes. Journal of Business Finance & Accounting, 41 (9) & (10): 1243-1268.
Ishikawa, H. Takahashi, k. (2010). Overconfident managers and external financing choice. Review of behavioral finance, 2 (1): 37–58.
Johnson, E. , Kuhn, J. R. , Apostolu, B. , Hassell, J. M. (2013). Auditor perceptions of client narcissism as a fraud attitude risk factor. Auditing: A Journal of Practice and Theory 32 (1) , 203-219.
Kim, Y. , Li, H. , Li, S. (2014). CEO Equity Incentives and Audit Fees. Contemporary Accounting Research, Forthcoming.
Li, Q. , and Wang. T. (2010). Financial reporting quality and corporate investment efficiency: Chinese experience. Nankai Business Review International, 1 (2): 197-213.
Lin, Y. -H. , Hu, S. -Y. , & Chen, M. -S. (2005). Managerial optimism and corporate investment: Some empirical evidence from Taiwan. Pacific- Basin Finance Journal, 13 (5): 523-546.
Mahmoodabadi, H. , and Mehtary, Z. (2012). The Association between Accounting Conservatism and Investment Efficiency in Tehran Stock Exchange (TSE) , Journal of Accounting Advances, 3 (2): 113-140.
Malmendier, U. & Tate, G. (2005). CEO Overconfidence and Corporate Investment. European Financial Management, 11 (5): 649-659.
Malmendier, U. Tate, G. & Yan, J. (2011). Overconfidence and Early-life Experiences: The Effect of Managerial Traits on Corporate Financial Policies. The Journal of Finance, 66 (5): 1687-1733.
Malmendier, U. Tate, G. (2007). Corporate financial policies with overconfident managers. NBER Working Paper No. 13570, Available at: http: //www. nber. org/papers/w13570.
Mashayekh, Sh. & Behzadpur, S. (2015). The Effect of Managers' Overconfidence on Dividend Policy in the Firms Listed in Tehran Stock Market, the Iranian Accounting and Auditing Review, 21 (4): 485-504 [in Persian].
McCarthy, S. , Oliver, B. , and Song, S. (2017). Corporate social responsibility and CEO confidence, Journal of Banking and Finance, 75: 280-291.
Moradzaeh Fard, M. , Faraj Zadeh, M. , Karami, Sh. , and Adlzadeh, M. (2015). Investigation the association between conservatism and investment efficiency with respect to firm’s financing status and ultimate ownership in Tehran Stock Exchange Market, Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 11 (44): 97-116.
Pompian, Michel m. (2006). Behavioral Finance and Wealth Management, translated by: Ahmad Badri, kayhan Publishing.
Presley, T. J. , Abbott, L. J. (2013). CEO Overconfidence and the Incidence of Financial Restatement. Advances in Accounting 29 (1) , 74-84.
Ramsheh, M. & Molanazari, M. (2014). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism, Journal of Accounting Knowledge, 5 (16): 55-79 [in Persian].
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11: 159-189.
Rodrigo, S. V. (2006) , "financial reporting quality and investment efficiency", working paper, Sloan school of management, MIT.
Saghafi, A. , and Arab Mazar Yazdi, M. (2011). Financial reporting quality and investment inefficiency, Financial Accounting Researches, 4 (6): 1-20.
Saghafi, A. , and Blue, Gh. (2009). Cost of equity and earnings attributes, Accounting Research, 1 (2): 1-26.
Scherand, C. M. , and Zechman, S. L. (2012). Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53: 311–29.
Stein, J. C. , 2003. Agency, Information and Corporate Investment. , in “Handbook of the Economics of Finance” G. M. Constantinides, M. Harris and R. Stulz, Editors. Elsevier, pp. 111-165.
Wang, D. (2006). Founding family ownership and earnings quality. Journal of Accounting Research 44 (3): 619-656.