مدیریت سود فرصت طلبانه و کارآ و رابطه آن با محدودیت‌های مالی: آزمون فرضیه بدهی تئوری‌های اثباتی حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

علی‌رغم وجود مبانی نظری قوی پیرامون مدیریت سود، چگونگی تأثیر استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بر تصمیمات مالی شرکت‌ها به‌درستی تبیین نشده است. شرکت‌هایی که با محدودیت مالی مواجه هستند می‌توانند با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری با علامت‌دهی مثبت به بازار الزامات قراردادهای بدهی را تا اندازه‌ای تعدیل کنند و هزینه بدهی خود را کاهش دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود فرصت‌طلبانه و کارا با محدودیت‌های مالی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 94 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1395 برای نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین برای اندازه‌گیری متغیر مدیریت سود و انواع آن از رگرسیون غلتان و داده‌های سری زمانی استفاده شد. برای آزمون فرضیه اول از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی و برای آزمون فرضیات دوم و سوم از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های مقطعی استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که بین محدودیت مالی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین با تفکیک مدیریت سود به دو نوع مدیریت سود کارا و فرصت‌طلبانه، مشخص گردید که محدودیت مالی با مدیریت سود کارا رابطه معنی‌داری ندارد ولی با مدیریت سود فرصت‌طلبانه رابطه مثبت و معنی‌داری دارد؛ بنابراین در بازار سرمایه ایران‌، مدیران حتی هنگام مواجه شدن با محدودیت مالی هم مدیریت سود را به‌صورت فرصت‌طلبانه و در راستای منافع شخصی خود انجام می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficient Opportunistic Earning Management and Financial Constraints: Testing of Debt Hypothesis in Accounting Positive Theories

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zolfaghari 1
  • ghodrat- allah talebnia 2
  • Zahra Pourzamani 3
1 Ph.D. Student in accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Associate Prof, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
3 Associate Prof. Tehran central Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite all strong literature reviews about earnings management, there is no correct explanation of the accruals utilization effect on a firm's financial decisions. Firms with financial constraints can adjust debt contract requirements and decrease the cost of their debts using discretionary accruals with positive signal to the market. This study is aimed to examine the relation of effective opportunistic earnings management to financial constraints. The sample consists of 94 firms listed in Tehran stock exchange over the period from 2001 to 2016. To measure the earnings management variable, the rolling linear regression and time series data are used. The multivariate regression using panel data is used to examine the first hypothesis and the multivariate regression using cross-sectional data is used to examine the second and third hypotheses. The results show that there is a positive significant relation between financial constraints and earnings management. Also examining two kinds of earnings management, as opportunistic and effective, indicates that there is no significant relation between financial constraints and effective earnings management, but there is a positive significant relation between financial constraints and opportunistic earnings management. Therefore, in Iranian capital market, managers use opportunistic earnings management even in financial constraints occasions in the line of their personal benefit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary accruals
  • Opportunistic earnings management
  • Effective earnings management
  • financial constraints
ابراهیمی، سید کاظم؛ بهرامی نسب، علی. (1395). رابطه بین تصمیمات مالی و انواع مدیریت سود. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (30)، 83-102.
احمدی محمد رمضان، درسه سید صابر. (۱۳۹۵). بررسی تأثیردست‌کاری فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال ششم، (2۱)، ص ۱۵۳-۱۸۳.
افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. انتشارات ترمه.
بادآورنهندی، یونس؛ درخور، سعید. (1392). بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی ارزش وجه نقد و خالص سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 2 (4)، ۱67-۱۸۹.
حجازی، رضوان؛ آدم پیرا، سمیرا. (1395). تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات در گردش دارایی و حاشیه سود. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (29)، 73-95.
کاشانی پور، محمد؛ راسخی، سعید. (1389). محدودیتهای مالی وحساسیت سرمایه گذاری به جریان‌های نقدی دربورس اوراق بهادارتهران. مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 2 (2)، ۵۱-۷۴.
کردستانی، غلامرضا؛ تاتلی، رشید. (1393). شناسایی رویکردهای کارآ و فرصت طلبانه مدیریت سود در سطوح کیفیت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 3 (21)، 293-312.
Adut, D; Holder, A; A, Robin. (2013). Predictive Versus Opportunistic Earnings Management, Executive Compensation, and Firm Performance. Journal Accounting Public Policy, 32, 126–146.
Aflatoni, Abbas. (2013). Statistical analysis in Financial Management and Accounting Research by Eviews, Tehran: Termeh. (In Persian).
Ahmadi, mohammad ramazan; dorse, seied saber. (2016). The effect of real earning management and accrual based earning management on future decline price risk in Tehran Stock Exchange Empirical Research in Accounting, 6 (21) , 153-183. (In Persian).
Ali, A. (1994). The incremental information content of earnings, working capital from operations, and cash flows. J Acc Res, 32, 61–74.
Bad Avar nahandi, unes; dar khor,saeed. (2013). Relationship among financial constraints , cash value and net investment. Empirical Research in Accounting. 2 (4) , 167-189. (In Persian).
Charitou, A; Neophytou, E; Charalambous, C. (2005). Predicting corporate failure: evidence for the UK. European Accounting Review, 13 (3) , 465–497.
Ebrahimi, seied kazem; bahrami nasab, ali; Ahmadi mogaddam, mansoor. (2016). Relationship Between Financing Decisions With Earning Managements. Journal of Auditing and Financial Accounting Researches, 8 (30) , 83-102 (In Persian).
Financial Accounting Standards Board (FASB) , Statement of Financial Accounting Concept No. 1: Objective of Financial Reporting by Business Enterprises, Norwalk, CT: FASB, 1978.
Francis, J; LaFond, R; Olsson, P; Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics. 39 (2) , 295–327.
Hadlock, C; J, Pierce. (2010). New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ Index. Review of Financial Studies, 23 (5) , 1909–1940.
Hejazi, rezvan; adam pira, samira; bahrami ziarati, mostafa. (2016). Earning Management Recognition With Asset Turnover Changes and Profit Margin. Financial Accounting and Auditing Researches, 8 (29) , 73-95 (In Persian).
James, S; Lince, Netter, jeffry; tao, shu. (2013). Can Managers Use Discretionary Accruals to Ease Financial Constraints? Evidence from Discretionary Accruals Prior to Investment, American Accounting Association. 88 (6) , 2117–2143
Kaplan, S; L. Zingales. (1997). Do financing constraints explain why investment is correlated with cash flow? The Quarterly Journal of Economics 112 (1): 169–182
Kashanipoor, mohammad; rasekhi,saeed. (2010). Financial constraints and investment sensitivity in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances. 2 (2) , 51-74. (In Persian).
Kedia, S; T. Philippon. (2009). the economics of fraudulent accounting. Review of Financial Studies 22 (6): 2169–2199.
Kordestani, Gholamreza; tatli, rashid. (2013). Identification the Efficient and Opportunistic Earnings Management Approaches in the Earnings Quality Levels. Journal of the Accounting and Auditing Review,3 (21) , 293-312 (In Persian).
Kravet, T; Shevlin, T. (2010) , Accounting restatements and information risk. Review of Accounting Studies, 15 (2) , 264-295.
Louis, H; D, Robinson. (2005). Do managers credibly use accruals to signal private information Evidence from the pricing of discretionary accruals around stock splits. Journal of Accounting and Economics, 39 (2) , 361–380
McNichols, M. F; S. R, Stubben. (2008). Does earnings management affect firms’ investment decisions? The Accounting Review, 83 (6) , 1571-1603.
Rezaie, farzin; saber fard,omid. (2016). The Effect of Financial Leverage Levels on corporate earning mamagament. Empirical Research in Accounting, 6 (21) , 205-223. (In Persian).
Robin, A; Q, Wu. (2015). Firm Growth and the Pricing of Discretionary Accruals. Review of Quantitative Finance and Accounting, 45 (3) , 1-30.
Scott, William. (2009). Financial Accounting Theory , Printice Hall, 402-431.
 Shuji Rosey Bao; Krista B. Lewellyn. (2017). Ownership structure and earnings management in emerging markets—An institutionalized agency perspective. International Business Review, 26 (5) , 828-838.
 Wen He; Lilian Ng; Nataliya Zaiats; Bohui Zhang. (2017). Dividend policy and earnings management across countries. Journal of Corporate Finance, 42 (1) , 267-286.