رابطه بین توانایی مدیریت و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش درماندگی مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی،تهران ،ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی،تهران،ایران

چکیده

در این پژوهش، افزون بر بررسی تأثیر توانایی مدیران بر حق‌الزحمه حسابرسی، تأثیر درماندگی مالی بر اثر توانایی مدیران بر حق‌الزحمه حسابرسی نیز بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است. برای اجرای پژوهش، اطلاعات 82 شرکت به‌عنوان نمونه آماری بررسی شد. با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی، به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. البته به منظور اندازه گیری توانایی مدیران،از مدل دمریجان و همکاران(2012)استفاده شده است که از تحلیل پوششی داده ها (DEA) بدست می‌آید و همچنین برای اندازه گیری درماندگی مالی شرکت از مدل ایرانیزه شده آلتمن که توسط رودپشتی و همکاران(1388) ارائه شده استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد توانایی مدیران تأثیر منفی و معناداری بر حق‌الزحمه حسابرسی می‌گذارد و همچنین برخلاف انتظار، درماندگی مالی شرکت به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننده، رابطه بین حق‌الزحمه حسابرسی و توانایی مدیران را تعدیل نمی‌کند..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managerial Ability and Audit Fees: Role of Financial Distress

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 1
  • mojtaba alifamian 2
1 Professor of accounting, Allameh Tabatabaiee university, Tehran, Iran.
2 PHD Student of Accounting , Allameh Tabatabaiee, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study examines the relation between managerial ability and audit fee as well as the effects of financial distress on the relation. To test the hypotheses, this study uses multivariate regression method and the statistical "panel data" technique. To measure the managerial ability and financial distress, this study uses DEA methods according to Demerjian et al. (2012) and Altamn model modified by Roodposhti et al (2010) , respectively. The sample consists of 82 firms listed in Tehran Stock Exchange over the period from 210 to 2016. Findings show that there is a significant negative relation between the managerial ability and audit fees and also, this relation is not moderated with financial distress

کلیدواژه‌ها [English]

  • managerial ability
  • Financial Distress
  • audit fee
افلاطونی، عباس (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، تهران، انتشارات ترمه.
بزرگ اصل، موسی و صالح زاده، بیستون (1394). رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی و جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 58,153-170.
بهارمقدم، مهدی و صالحی، تابنده و اعظمی، زینب (1396). رابطه بین توانایی مدیریت، حق‌الزحمه حسابرسی و تداوم فعالیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال نهم، شماره دوم، پیاپی 32، صص 23-44.
جامعی، رضا و هلشی، مهران و حاجی عیدی، عبدالله (1391). بررسی تأثیر عملکرد مدیران بر اظهارنظر حسابرس مستقل در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 19, شماره 70; صص 1-14.
دلخوش، محمد و فرخی، زهره (1395). نقش توانایی مدیریت در پیش‌بینی بحران مالی (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)، علوم انسانی، شماره 12، جلد 2، صص 175-183.
دوانی، غلامحسین (1384)، برگرفته از سایت http://jamejamonline.ir/، تاریخ دسترسی 24 دی سال 1384.
رهنمای رود پشتی، فریدون و علی‌خانی، راضیه و مران جوری، مهدی (1388). پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 55 شماره، صص 19-23.
فرج زاده دهکردی، حسن و حیدری، ناهید (1396)، بررسی رابطه توانایی مدیریت با حق‌الزحمه و اظهارنظر حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت، پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 6، شماره 3- شماره پیاپی 23، صص 221-239.
ﻛﺮﻣﻲ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﻘﺪﻡ، ﺍﻋﻈﻢ؛ ﺗﺤﺮﻳﺮﻱ، ﺁﺭﺵ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﻮﺍﺭﺳﺎﺯﻱ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 1390، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﺳﺎﻝ ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 31، صص 61-76.
نیکبخت، محمد رضا و تنانی، محسن (1389). آزمون عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی (4)، صص 111-132.
Aflatooni, A. (2012). Statistical Anaysis in Accounting and Financial Management by Eviews. termeh press. (In Persian)
Altman, E. I. (1984). A further empirical investigation of the bankruptcy cost question. The Journal of Finance39 (4) , 1067-1089. ‏
Bahar moghadam, M. and Salehi, T. and Azami, Z. (2017). The Relationship between Management Ability, Audit Fee, and Going
Concern among Firms Listed on Tehran StockExchange. Journal of Financial Accounting Research Vol. 9, No. 2, Ser No. (32) , pp 23. 44. (In Persian)
Baik, B. O. K. , Farber, D. B. , & Lee, S. A. M. (2011). CEO ability and management earnings forecasts. Contemporary Accounting Research28 (5) , 1645-1668. ‏
 Bamber, L. S. , Jiang, J. , & Wang, I. Y. (2010). What’s my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure. The accounting review85 (4) , 1131-1162. ‏
Bell, T. B. , Landsman, W. R. , & Shackelford, D. A. (2001). Auditors' perceived business risk and audit fees: Analysis and evidence. Journal of Accounting research39 (1) , 35-43. ‏
Bhojraj, S. , & Sengupta, P. (2003). Effect of corporate governance on bond ratings and yields: The role of institutional investors and outside directors. The Journal of Business76 (3) , 455-475. ‏. ‏
Boyle, D. M. , DeZoort, F. T. , & Hermanson, D. R. (2015). The effect of alternative fraud model use on auditors’ fraud risk judgments. Journal of Accounting and Public Policy34 (6) , 578-596.
Bozorgasl, M. , Salehzadeh, B. (2009). The relationship between managerial ability and earnings Persistence with emphasis on accruals and cash flows of listed companies in Tehran Stock Exchange,Journal of Audit Science,58,153-170. (In Persian)
Bruynseels, L. , Knechel, W. R. , & Willekens, M. (2011). Auditor differentiation, mitigating management actions, and audit-reporting accuracy for distressed firms. Auditing: A Journal of Practice & Theory30 (1) , 1-20.
Cheung, K. T. S. , Naidu, D. , Navissi, F. , & Ranjeeni, K. (2017). Valuing talent: Do CEOs' ability and discretion unambiguously increase firm performance. Journal of Corporate Finance42, 15-35.
Davani, GH. (2005) , Retrieved from http: //jamejamonline. ir/, Access Date, December 24, 2005.. (In Persian)
DeAngelo, H. , DeAngelo, L. , & Skinner, D. J. (1994). Accounting choice in troubled companies. Journal of accounting and economics17 (1) , 113-143
Delkhosh, M. , Farrokhi, Z. (2016). The role of management ability in forecasting financial crisis of listed companies in Tehran Stock Exchange, Humanities journal, 12 (2) , 175-183. (In Persian)
Dellaportas, S. (2013, March). Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle. In Accounting forum (Vol. 37, No. 1, pp. 29-39). Elsevier.
Demerjian, P. , Lev, B. , & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science58 (7) , 1229-1248.
Demerjian, P. R. , Lev, B. , Lewis, M. F. , & McVay, S. E. (2012). Managerial ability and earnings quality. The Accounting Review88 (2) , 463-498.
Farajzadeh dehkordi, H. , Heydari, N. (2017). Investigating the relationship between managerial ability audit fee and going concern opinion, Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 6 (3) , 221-239. (In Persian)
Gul, F. A. , Khedmati, M. , Lim, E. , & Navissi, F. (2017). Managerial Ability, Financial Distress and Audit Fees. Accounting Horizons.
Hoitash, R. , Hoitash, U. , & Johnstone, K. M. (2012). Internal control material weaknesses and CFO compensation. Contemporary Accounting Research29 (3) , 768-803. ‏
Jamei, R. , Haleshi , M. and Hajieidi, A. (2012). Effect of managerial ability on independent auditor's opinion of listed companies in Tehran Stock Exchange, Quarterly Accounting and auditing reviews,19 (70): 1-14. (In Persian)
Jensen, M. C. , & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics3 (4) , 305-360.
Karami, GH. Davarinejad Moghadm , A. , Tahriri, A. (2011). Investigating the Relationship between Real earning Management and Accural base Earnings Management for Earning smoothing in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly,31,61-76. (In Persian)
Krishnan, G. V. , & Wang, C. (2015). The relation between managerial ability and audit fees and going concern opinions. Auditing: A Journal of Practice & Theory34 (3) , 139-160.
Leverty, T. , and M. Grace. 2012. Dupes or incompetents? An examination of management’s impact on firm distress. Journal of Risk and Insurance 79 (3): 751-783.
Nikbakht , M. , Tanani , M. (2009). Examining the Factors Affecting the Financial Audit Fees. Journal of Financial Accounting Research Vol. 2, No. 2, Ser No. (4) , pp 111-132. (In Persian)
Ohlson, J. A. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of accounting research, 109-131.
Plumlee, M. , & Yohn, T. L. (2010). An analysis of the underlying causes attributed to restatements. Accounting Horizons24 (1) , 41-64.
Plumlee, M. , and T. Yohn. 2010. An analysis of the underlying causes Li, C. , Sun, L. , & Ettredge, M. (2010). Financial executive qualifications, financial executive turnover, and adverse SOX 404 opinions. Journal of Accounting and Economics50 (1) , 93-110. ‏
Rahaman, M. M. , & Al Zaman, A. (2013). Management quality and the cost of debt: Does management matter to lenders?. Journal of Banking & Finance, 37 (3) , 854-874. ‏
Rahnamayeroodposhti, F. , Alikhani, R. , Maranjouri , M. (2009). Altman & Falmer bankruptcy prediction model of listed companies in Tehran Stock Exchange, Quarterly Accounting and auditing reviews,16 (55): 19-23. (In Persian)
Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. Journal of accounting research, 161-190. ‏
Wang, G. (2013). Managerial ability and informed insider trading. SSRN Electron J. doi10. ‏
Wolfe, D. T. , & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. ‏
Wruck, K. H. (1990). Financial distress, reorganization, and organizational efficiency. Journal of financial economics27 (2) , 419-444.
Yutao, L. , and L. Yan. (2017). The Contextual Nature of the Association Between Managerial Ability and Audit Fees. Review of Accounting and Finance, Vol. 16, No. 1, Pp. 2-20.