تحلیل رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و سود شرکت بر چسبندگی هزینه و محافظه کاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد معادلات ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شناخت رفتار هزینه، یکی از مباحث مهم حسابداری بهای تمام‌شده و حسابداری مدیریت است. در مدل‌های سنتی رفتار هزینه‌ها، هزینه‌های متغیر متناسب با تغییرات حجم فعالیت افزایش یا کاهش می‌یابند و جهت تغییرات در حجم فعالیت تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه‌ها ندارد. به این معنا که تغییرات در سطح فعالیت به یک‌میزان معین، هزینه‌ها نیز به مقدار معینی افزایش یا کاهش می‌یابند در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 150 شرکت بین سال‌های 1390 الی 1395 و روش تحلیل ساختار به تحلیل چسبندگی هزینه‌ها در بازار سرمایه ایران پرداخته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی- همبستگی و به لحاظ نوع مطالعه، میدانی- کتابخانه‌ای با استفاده از اطلاعات تاریخی به‌صورت پس رویدادی (یعنی استفاده از اطلاعات گذشته) است. نتایج پژوهش نشان داد، بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و میزان چسبندگی هزینه و بین میزان چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری آتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد اما بین ویژگی‌های مدیریت سود و کیفیت سود با چسبندگی هزینه‌ها رابطه معناداری یافت نشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationship between Corporate Governance and Corporate Earnings with Cost Sticking and Accounting Conservatism in Iranian Capital Market with Structural Equation Approach

نویسندگان [English]

  • parisa pazouki 1
  • roya Darabi 2
1 Management and Accounting College of Islamic Azad University South Tehran,Tehran,Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch,Tehran, Iran
چکیده [English]

Understanding cost behavior is one of the important issues of cost accounting and management accounting. In traditional cost behavior models, variable costs are increased or decreased in proportion to changes in volume of activity, and changes in volume of activity do not have a significant effect on cost changes. In the sense that changes in the level of activity to a certain extent, costs also increase or decrease to a certain extent. In this research, using 150 of information between 2011 and 2016 and structural analysis method, this research is applied in terms of descriptive correlational research and, in terms of study type desk - Field research, using historic information we analyze the cost of adhesion in the capital market of Iran. The results of this study show that between the characteristics of the management system and the cost of adhesion and between the cost of stickiness and future conservatism of the company there is a significant relationship, but there is no significant relationship between earnings management and earnings quality with cost stickiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Sticking
  • Corporate Governance
  • conservatism
  • Structural Equation Approach
  • Iranian Capital Market
تابناک (1396). دلایل چسبندگی نرخ سود بانکی در سال­های اخیر. http: //www.tabnak.ir/fa/news/731747
حاجی احمدی، امیر و رفعت، مانا (۱۳۹۵). بررسی تأثیر چسبندگی هزینه­ها و محافظه­کاری مشروط بر عدم تقارن رابطه هزینه، حجم فعالیت و سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز.
حسینی تبار، مریم (۱۳۹۵). نقش حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در چسبندگی هزینه ها. چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده‌های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، تهران، مؤسسه علمی کیان پژوهان.
خدادادی، ولی؛ نیک کار، جواد و حاجی زاده، سعید (1394). تأثیر رفتار چسبندگی هزینه و محافظه کاری مشروط بر تجزیه و تحلیل هزینه. حجم فعالیت و سود. پیشرفت‌های حسابداری، 68-3، ص49-76.
رحمانی، محمد و خردیار، سینا (۱۳۹۶). تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه کاری شرطی. دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
سجادی، حسین، حاجی زاده، سعید و نیک کار، جواد (1393). تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی. دانش حسابداری، سال 5، شماره 16، صص 99 -81.
صفر زاده، محمد حسین و بیگ پناه، بهزاد (1393). تأثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه‌کاری شرطی پژوهش‌های تجربی حسابداری. زمستان 1393، شماره 14، علمی-پژوهشی 22، صفحه از 39 تا 60.
عاشوری، الهه (1393). بررسی تأثیر انگیزه‌های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
 فخر حسینی، سید فخرالدین؛ شاه­مرادی، اصغر و احسانی، محمد علی (1391). چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران. پژوهش های رشد و توسعه پایدار، سال دوازدهم، شماره اول، ص1-30
 محمدی، تیمور، باقری پرمهر، شعله (1394) استخراج چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره22ص33-53
 محرمپور، مریم و نظری، حسن (۱۳۹۵). بررسی نقش نظام راهبری شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، شهرکرد، دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد.
محفوظی، غلامرضا؛ محمدنوربخش لنگرودی، محسن و بزرگی سندی، منصوره (۱۳۹۵). بررسی رابطه بین مدیریت سود و چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران. نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
Asri, Marselinus, The Effect of Accounting Conservatism on Earning Quality (June 24, 2017). Available at SSRN: http: //dx. doi. org/10. 2139/ssrn. 2992129
 Anderson S. , and W. Lanen (2007). “Understanding Cost Management: What Can We Learn from the Evidence on Sticky Costs?”. Working Paper, Rice University, University of Michigan.
Ashuri, Elaheh (2014). Investigating Impact Management Motivation on Cost Adhesion, Master's Thesis, Mazandaran University. (in persian)
Atkinson, A. (2000). “Management Accounting”. São Paulo: Atlas.
Azizi, Abdalrahman. , Moghaddam, Abdalkarim. , Abdoli, Naser (2015). Investigating the Relationship between Corporate Governance and Earning Management on Adhesion Cost in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange, Third International Accounting and Management Conference, Tehran, Institute of Seminarians of Mehr Ishraq. (in persian)
Banker, R. and Chen, L. (2008). Predicting earnings sing a model based on cost variability and cost stickiness. The Accounting Review. 81 (2): 285-307.
Banker, R; Byzalov, D; Ciftci, M; Mashruwala, R (2014) "the moderating effect of prior sales changes on asymetric cost behaviour"Journal of management Accounting Research;Vol26, 18 (2): 137- 150.
Calleja K, Steliaros M, Thomas D. C. A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research 2006; 17 (2): 127- 140.
Dechow, P. , Sloan, R. & Sweeny, A. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review,70 (2): 193-225.
Dezie L. Warganegara, Dewi Tamara (2014) " The Impacts of Cost Stickiness on the Profitability of Indonesian Firms" International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering Vol: 8, No: 11,3463-3475.
Fakhr Hosseini, Sayed Fakhreddin, Asghar Shahmoradi and Mohammad Ali Ehsani (2012) "Price and wage stickiness and monetary policy in Iran's economy", Sustainable growth and development research, 12 (1): 1-30. (in persian)
Givoly,D. and Hayn,C, (2000). ”and The Changing Time-Series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative”, Journal of Acconting and Economic,29 (3) ,pp. 287-320.
Haji ahmadi, Amir. , rafaat, Mana (2016). Investigating the Effect of Cost Stickiness and Conservatism on the Asymmetry of the Relationship between Cost, Volume of Activity and Profit in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange, Fourth National Conference on Management, Economics and Accounting, Tabriz, East Azarbaijan Industrial Management Organization, Tabriz University. (in persian)
Houyang Du a, Ye Guo، Xuan Liu c (2018) How does the timing of markets affect optimal monetary and fiscal policy in sticky price models? journal homepage: www. journals. elsevier. com/economic-modelling- Economic Modelling xxx (2018) 1–12
Ho-koo,Jeong;Song,seungah;Paik,Tae-Young (2015) "Earning management and cost sickness"; Advance Science and Technology letters; Vol84.
Homburg, C. and Nasev, J. (2010). “How Timely are Earnings when Costs are Sticky? Implications for the Link between Conditional Conservatism and”. AmericanAccounting Association,Available at SSRN: https: //ssrn. com/abstract=1187082 or http: //dx. doi. org/10. 2139/ssrn. 1187082
Hoseinitabar, Maryam (2016). The role of corporate governance and profit management in cost stickiness, Fourth National Conference and 2nd International Conference on New Ideas in Management and Economics, Tehran, Kian Pajohan Scientific Institute. (in persian)
 Laurence Ball and David Romer (1990) Real Rigidities and the Non-Neutrality of Money، Review of Economic Studies, 1990, vol. 57, issue 2, 183-203.
Jones, J. J. (1991). “Earnings Management During Import Relief Investigations”. Journal of Accounting Research, 29 (2) , 193-228.
 Kama, I. Weiss, D. (2010). Do managers’ deliberate decisions induce sticky costs?. Working paper, Tel Aviv University.
Khan, M. , and Watts, R. L. (2009). Estimation and empirical propertiesof a firm-year‌measure of. Journal of
Accounting and Economics, 48 (2-3): 132-150.
Khodadadi, Vali; Nickar, Javad; Hajizadeh, Saeed (2015). The Effect of Sticky Cost Behavior and Conditional Conservatism on Analysis of Cost, Volume and Profit, Journal of Accounting Advances, Volume 7, Issue 1, Page 45-72. (in Persian)
Mahfouzi, Gholamreza. , Mohammad Nourbakhsh Langrudi, Mohsen. , Bozorgi sendi, Mansureh (2016). The Relationship between Earnings Management and Cost Adhesion in Companies Accepted in the Iranian Stock Exchange, The First International Conference on the New Paradigms of Business Intelligence and Organizational Management, Tehran, Shahid Beheshti University. (in persian)
Mahrampour, Maryam. , Nazari, Hasan (2016). Investigating the Role of Corporate Governance System on Cost Adhesion in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange, Second International Conference on Accounting, Economics and Financial Management, Shahrekord, Payam Noor University of Shahrekord. (in persian)
Mohammadi, Timur, Bagheri Parmahr, Sholeh (1394) Extracting Price Adhesion in Iran's Economy Using a Dynamic Randomized General Equilibrium Model, Journal of Economic Modeling Research No. 22 pp. 53-53. (in Persian)
Rahmani, Mohammad. , Kheradyar, Sina (2017). The effect of cost sticks on conditional conservatism, 10th International Conference on Economics and Management, Rasht, Islamic Azad University of Rasht Branch. (in Persian)
Safarzadeh, Mohammad Hosein. , Beig Panah, Behzad (2015). The Role of Cost Stickiness in Estimating Conditional Conservatism, Journal of Emprical Research In Accounting, Volume 4, Issue 2, Page 39-59. (in Persian)
Seyed Hosein Sajadi Saeed HajizadehJavad Nikkar (2014) Effect of Cost Stickiness on Symmetry Time Profit with Emphasis on Relationship between Cost Stickiness and Conditional Conservatism Journal of Accounting Knowledge، Volume 5, Issue 16, Spring 2014, Page 81-99. (in Persian)
Shuang Xue , Yun Hong (2016). Earnings management, corporate governance and expense stickiness. China Journal of Accounting Research.
Warganegara, Dezie L, Tamara, Dewi (2014). The Impacts of Cost Stickiness on the Profitability of Indonesian Firms. International Conference on Refining and Petrochemical Engineering, Melbourne, Australia.
Yasukata, K. , & Kajiwara, T. (2011). “Are sticky costs the result of deliberate decision of managers? ”. Available at SSRN: http: //ssrn. com/id=1444746.