دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1398، صفحه 1-400 
6. شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن

صفحه 123-168

10.22051/jera.2018.17641.1818

آرش قربانی؛ محمد حسین ودیعی نوقابی؛ محمدرضا عباس زاده؛ محمود لاری دشت بیاض