دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1398، صفحه 1-403 
4. نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی

صفحه 71-92

10.22051/jera.2017.16119.1715

کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری؛ سید کریم قادرزاده