بررسی نقش تعدیلی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش پیش­رو با هدف بررسی نقش تعدیل­کنندگی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری انجام شده است. به طور مشخص پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا تخصص حسابرس منجر به کاهش اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر کارایی سرمایه‌گذاری می­شود؟ انتظار می­رود نتایج پژوهش به درک عوامل تعدیل­کننده رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری کمک نماید. بر این اساس دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده­های مربوط به 65 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال­های 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه­گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، مدیران شرکت‌هایی که با هزینه نمایندگی قابل ملاحظه­ای مواجه هستند، از طریق معاملات با اشخاص وابسته فرصت­طلبانه عمل کرده، که این منجر به عدم کارایی سرمایه­گذاری می­شود. همچنین، یافته­های پژوهش نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت باعث تعدیل رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری می­شوند. در واقع، رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته وکارایی سرمایه­گذاری در شرکت‌هایی که به وسیله حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی می­شوند­ نسبت به سایر شرکت‌ها، ضعیف­تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Auditor Expertise and the Relation between Related Party Transactions and Investment Efficiency

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehrabanpour 1
  • Mohammad Mehdi Dana 2
  • Mohammad Banafi 3
1 Assistant Professor of Accounting, Tehran university, Tehran, Iran
2 Facoulty member of Accounting department, Khalij fars university, Boshehr, Iran
3 MSc. Of Accounting, Chamran university, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This research is aimed to investigate the moderating effect of auditor expertise on the relation between related party transactions and investment efficiency. In other words, the study seeks to answer the question “whether auditor expertise will decrease the effect of related party transactions on investment efficiency. It is expected that the results help to understand factors moderating the relation between related party transactions and investment efficiency. Hence, two hypotheses are developed and data from 65 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period from 2009 to 2015 are analyzed. The results show that there is a significant negative relation between related party transactions and investment efficiency. In other word, managers incurring considerable agency costs, opportunistically use related party transactions which lead to inefficient investment. Also, the findings indicate that auditor industry expertise moderates the relation between related party transactions and investment efficiency. In fact, the negative relation between related party transactions and investment efficiency is weaker in firms audited by auditors with industry expertise as compared to other firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related party transactions
  • Investment Efficiency
  • Auditor expertise
ابراهیمی کردلر، علی؛ جوانی قلندری، موسی. (1395). تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، مقاله 2، دوره 23، شماره 2، صص 137-154.     

بادآور نهندی، یونس؛ تقی زاده خانقاه، وحید. (1393). ارتباط بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه گذاری در مراحل چرخة عمر. دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 18، صص 113-140.

تهرانی، رضا؛ حصارزاده، رضا. (1388). تأثیر جریان‎های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری‎. تحقیقات حسابداری، 1 (3)، صص 67-50.

ثقفی، علی؛ بولو، قاسم؛ محمدیان، محمد. (1390). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان‌ نقد آزاد. پیشرفت‌های حسابداری، مقاله 2، دوره 3، شماره 2، صص 37-63.

ستایش، محمد حسین؛ فعال قیومی، علی. (1391). دوره تصدی حسابرس، چرخه عمر و کارایی سرمایه گذاری‌های بلند مدت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 4، صص 40-57.      

سجادی، سید حسین؛ ناصح، لادن. (1382). سودمندی حسابرسی مستقل صورت‌های مالی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، مقاله 4، دوره 10، شماره 3، شماره پیاپی 429، صص 65-91.

مجتهدزاده، ویدا؛ آقایی، پروین. (1383). عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، مقاله 2، دوره 11، شماره 4، شماره پیاپی 442، صص 53-76.                  

مدرس، احمد؛ حصارزاده، رضا. (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 1 (2)، صص 85-116.

Badavar Nahandi, Y; Taghizadeh Khanqa, v. (2014). The Relationship between Some Corporate Governance Mechanisms and Investment Efficiency in Life Cycle Stages. Journal of Accounting Knowledge, 5 (18) , 113-140. (In Persian)

Balsam, S; Gifford, R. H; Puthenpurackal. J. (2017). Related Party Transactions, Corporate Governance and CEO Compensation. Journal of Business Finance & Accounting, Volume 44, 854–894.

Biddle, G. and Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81, 963-982.

Cameran, M; Di Vincenzo, D. , and Merlotti, E. (2005). The audit firm rotation rule: A review of the literature. SDA Bocconi Research Paper.

Chen, C. Y. , C. J. Lin. , and Y. C. Lin. (2004). Audit partner tenure, audit firm tenure and discretionary accruals; does long auditor tenure impairearning quality? Working paper, Hong Kong University of Science and Technology.

Cheung, Y. , Stouraitis, A. , and Tan, W. (2011). Corporate governance, investment, and firm valuation in Asian emerging markets. Journal of International Financial Management & Accounting, 22 (3) , 246-273.

Corlacia, a. and Tudor, a. (2011). Related Party Transaction Overiew. AnnalesUniversitais Series Oeconomica, 13 (2) , 248-241.

Das, S. , Pandit, SH. (2010). Audit Quality, Life-Cycle Stage and the Investment Efficiency of the Firm. Retrieved from http: // www. ssrn. com.

Djankov, S. , La Porta, R, Lopez-de-Silanes, F, Shleifer, A. (2008). The law and economics of self-dealing. Journal of Financial Economics, 88 (3) , 430-465.

Djankov, S. , La Porta, R, Lopez-de-Silanes, F, Shleifer, A. (2008). The law and economics of self-dealing. Journal of Financial Economics, 88 (3) , 430-465.

Dunn, K. A. , Mayhew, B. W. , and S. G. Morsfield. (2000). Auditor Industry Specialization and Client Disclosure Quality. Working Paper Baruch College and University of Wisconsin.

Ebrahimi Kordlar, A; Javani Ghalandari, M. (2016). The Effect of Auditor expertise on Earnings Quality and Stock Price Synchronicity. Journal of The Accounting and Auditing Review, 23 (2) , 137-154. (In Persian)

Eisdorfer, A. Giaccotto, C. White, R. (2013). Capital Structure, Executive Compencation and Investment Efficiency. Journal of Banking and Financing, Vol 37, pp. 549 – 562.

Farah Mita, A. , and Utama, S. (2015). The Influence of Corporate Governance Mechanism on the Relationship between Related Party Transactions and Earnings Management. International Research Journal of Business Studies, 7 (1) , 1-12.

Fleming, D. , Kevin, H, Romanus R. N. (2014). Auditor industry specialization and audit fees surrounding Section 404 implementation. Review of Accounting and Finance, 13 (4) , 353 – 370.

García Laraa, J. M, García Osmaa, M. Penalvac, F. (2016). Accounting conservatism and firm investment efficiency. Journal of Accounting and Economics, 61 (1) , 221–238.

Gordan, E. And Henry, E. (2005). Related Party Transactions and Earnings Management. Rutgers university. Retrieved from http: //papers. ssrn. com.

Habib, A. , Jiang, H. , and Zhou, D. (2015). Related party transactions and audit fees: Evidence from China. Journal of International Accounting Research, 14 (1) , 59-83.

Hay, D. , Jeter, D. (2011). The Pricing of Industry Specialisation by Auditors in New Zealand. Accounting and Business Research, 41 (2) , 171-195.

Hoitash, Rani, Markelevich, Ariel J and Barragato, Charles A. (2007). Auditor Fees and Audit Quality. Managerial Auditing Journal, Vol. 22, No. 8,. Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=1025904.

Jensen, M. C. and Meckling W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4) , 305-360.

Lambert, R. (2001). Contracting theory and accounting. Journal of Accounting and Economics, 32 (1-3): 3-87.

Li, Q. , Wang, T. (2010). Financial reporting quality and corporate investment efficiency: Chinese experience. Nankai Business Review International, 1 (2): 197-213.

 Liu, L. Subramaniam, N. (2013). Government ownership, audit firm size and audit pricing: Evidence from China. Journal of Accounting and Public Policy, Volume 32, Issue 2, 161–175.

Matteo. P, and Marco. V. (2014). Related Party Transaction and Financial Performance Is There a Correlation? Empirical Evidence from Italian Listed Companies. Open Journal Of Accounting, 3 (1).

Mojtahed Zadeh, V; Aghaei, P. (2004). Factors affecting the quality of independent auditors, independent auditors and users of view. Journal of The Accounting and Auditing Review,11 (4) , 53-76. (In Persian)

Nekhili, M. , Moêz, C. (2011). Related parties Transactions and Firm's Market Value: The French. Case University of Jendouba, Jendouba, Tunisia.

Palmrose, Z-V. (1986). Audit fees and auditor size: further evidence. Journal of Accounting Research 24: 97-110.

Sagafi, a; Blue, G; Mohamadian, M. (2011). The Association between Accounting Information Quality, Overinvestment and Free Cash Flow. Journal of Accounting advances, 3 (2) , 37-63. (In Persian)

Sajadi, H; Naseh, L. (2003). Effectiveness of certified auditing of financial statements. Journal of The Accounting and Auditing Review,10 (3) , 65-91. (In Persian)

Setayesh, M; Fa’al Ghaiyoomi, A. (2011). Auditor tenure, life cycle, long term investment efficiency. Accounting and Auditing Research, 1 (4) , 40-57. (In Persian)

Sun, J. , Liu, G. (2011). Client-specific litigation risk and audit quality differentiation. Auditing: Managerial Auditing Journal, Vol. 26 Iss: 4, 300-316.

 Tehrani, R. & Hesar Zadeh, R. (2009). The effect of free cash flows and Financial Constraints on financing over investment and low investment. Quarterly journal of accounting and auditing, 1 (3) , 50-67. (In Persian)

Verdi, R. (2006). Financial reporting quality and investment efficiency. Unpublished PhD Dissertation, Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment, or Working paper, Available at SSRN: http: //www. ssrn. com

Xin, Q. , Zheng, G. and Yang, D. (2007). Corporate group, government control and investment efficiency. Journal of Financial Research, (10): 123-142.

Yang, J. , and Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Business Review, 11 (1) , 159-166.

Zheng, J. , He, X. and Wang, H. (2001). Financial constraints in the listed companies investment: explanation from the views of structure of equity. Journal of Financial Research, 11: 92-99.