بررسی تأثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

با تغییر قوانین و پشت سرگذاشتن بحران های مالی طی سال های اخیر، سهامداران و سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات بهتر، نیاز مند گسترده تر شدن ابعاد و کیفیت اطلاعات قابل اتکاتر هستند. یکی از این منابع مهم در بازارهای سرمایه، وجود و تصمیم های مدیران به عنوان سکان داران شرکت ها هستند، که عملکرد آنها در تصمیم گیریشان می تواند تا حدی به تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک نماید. بر پایه این استدال، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. فرضیه‌های تحقیق نیز با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1395 و با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ثبات مدیریتی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی و معناداری دارد. همچنین مشخص گردید، ثبات مدیریتی ارتباط انگیزه های فرصت طلبانه مدیریت سود با ارزش شرکت را در جهت منفی تقویت می نماید. به بیان دیگر، ثبات مدیریتی باعث می شود مدیران بجای دستکاری در سود و پیگیری اهداف کوتاه مدت، از طریق سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های سودآور، به دنبال اهداف بلند مدت تر بروند و از این طریق باعث افزایش ارزش شرکت گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managerial Entrenchment and Earnings Management

نویسندگان [English]

  • hasan valiyan 1
  • mohammadreza abdoli 2
  • ali ostadhashemi 3
  • Reza Tahmasebi 4
1 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3 Accounting Department, Payame Noor University, Iran
4 Assistant Professor of Accounting, Shahrkord Branch, Islamic Azad University, Shahrkord, Iran
چکیده [English]

Considering the amended rules and financial crises in recent years, shareholders and investors need higher scale and quality of reliable information to make better decisions. One of the most important information sources in capital markets is managers and their decisions, that means managers' performance and decision making can help investors to make better decisions. This research examines the effect of Managerial entrenchment on earnings management of firms listed in Tehran Stock Exchange. The sample consists of 98 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 2007 to 2016 and the hypotheses are tested using a multivariate regression model. Findings show that there is a significant negative relation between managerial entrenchment and accruals earnings management as well as real earnings management. It was also found that, managerial entrenchment has reverse effects on the relation between opportunistic incentives of earnings management and the firm value. In other words, managerial entrenchment leads managers to pursue long-term goals through investment in profitable projects and plans resulting in value growth, rather than short-term goals through earnings manipulation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Entrenchment
  • Accruals Earnings Management
  • Real Earnings Management
  • Firm value
اثنی عشری، حمیده؛ جوانمرد، شبنم. (1396). رابطه انگیزه‌های مدیریت سود افزاینده و نظام راهبری شرکتی با رفتار نامتقارن هزینه، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال هفتم، شماره 25، پاییز، 69-82.
تقی زاده خانقاه، وحید؛ زینالی، مهدی. (1396). تأثیر ویژگی های هیئت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا (س)، سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار، 135-157.
خدادادی، ولی؛ نیک کار، جواد؛ ویسی، سجاد. (1395). تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 52، زمستان، 53-74.
دیانتی دیلمی، زهرا؛ ملک محمدی، هادی. (1392). بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، ش 13، 151-170.
مرادی، مهدی.، سعیدی، مجتبی.، رضایی، حمیدرضا. (1392). بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیات مدیره بر هزینه‌های نمایندگی، سال دوم، شماره 7، 35-54.
مهتری، زینب؛ محمدیان، محمد. (1395). تأثیر خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه ها، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال هشتم، شماره سی و دوم، 123-144.
ناظمی، امین؛ ممتازیان، علیرضا؛ صالحی نیا، محسن. (1393). رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 42، تابستان، 159-186.
Allayannis, G. , and J. Weston. (2001). The Use of Foreign Currency Derivatives and Firm Market Value. The Review of Financial Studies, Vol. 14, Pp. 243–276.
Ambrose, B. , Megginson, W. , 1992. The role of as set structure, ownership structure, and takeover defenses in determining acquisition likelihood. J. Finan. Quant. Anal. 27 (4) , 575–589.
Asna Ashari, Hamideh; Javanmard, Shabnam. (2017). The Relationship between Motives for Increased Earning Management and Corporate Governance with Cost-Asymmetric Behavior, Quarterly Journal of Empirical Accounting Research, Seventh Year, No. 25, Autumn, 69-82. (In Persian)
Bebchuk, L. , Cohen, A. , Ferrell, A. , 2009. What matters in corporate governance? Rev. Finan. Stud. 22 (2) , 783–827.
Bryant-Kutcher, L. , Yan Peng, E. , Weber, D. P. , 2013. Regulating the timing of disclosure: insights from the acceleration of 10-K filing deadlines. J. Account. Public Policy 32, 475–494.
Cheng, M. , Dhaliwal, D. , Zhang, Y. , 2013. Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting? J. Account. Econ. 56 (1) , 1–18.
Claessens, S. , Djankov, S. , Fan, J. P. H. , Lang, L. H. P. , 2002. Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings. J. Finan. 57 (6) , 2741–2771.
Cohen, D. , Dey, A. , Lys, T. , 2008. Real and accrual-based earnings management in the pre- and post- Sarbanes Oxley period. Account. Rev. 83 (3) , 757–787.
Cohen, D. A. , Zarowin, P. , 2010. Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. J. Account. Econ. 50 (1) , 2–19.
De Miguel, A. , Pindado, J. , De La Torre, C. , 2004. Ownership structure and firm value: new evidence from Spain. Strat. Manag. J. 25 (12) , 1199–1207.
Dechow, P. M. , Dichev, I. D. , 2002. The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. Account. Rev. 77 (1) , 35–59.
Dechow, P. M. , Richardson, S. A. , Tuna, I. , 2003. Why are earnings kinky? An examination of the earnings management explanation. Rev. Acc. Stud. 8, 355–384.
Di Meo, F. , García Lara, J, M. , Surroca, J, A. (2017). Managerial entrenchment and earnings management, Journal of Accounting and Public Policy 36 (2017) 399–414.
Diyanati Deylami, Zahra; Malek Mohamadi, Hadi. (2013). Investigating the Effect of Corporate Governance System Characteristics on the Quality of Financial Information in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Accounting Knowledge, 13, 151-170. (In Persian)
Fredrickson, J. W. , Hambrick, D. C. , Baumrin, S. , 1988. A model of CEO dismissal. Acad. Manage. Rev. 13 (2) , 255–270.
Gaio, C. , and C. Raposo. (2010). Earnings Quality and Firm Valuation: International Evidence. Accounting and Finance, Vol. 51, Pp. 467-499.
Garcia Lara, J. M. , Garcia Osma, B. , Penalva, F. , 2009. Accounting conservatism and corporate governance. Rev. Acc. Stud. 14, 161–201.
Gibbons, R. , Murphy, K. J. , 1992. Optimal incentive contracts in the presence of career concerns: theory and evidence. J. Politic. Econ. 100 (31) , 468–505.
Givoly, D. , Hayn, C. , 2000. The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative? J. Account. Econ. 29 (3) , 287–320.
Gompers, P. , Ishii, J. , Metrick, A. , 2003. Corporate governance and equity prices. Q. J. Econ. 118 (1) , 107–156.
Gompers, P. , Ishii, J. , Metrick, A. , 2010. Extreme governance: an analysis of dual-class firms in the United States. Rev. Finan. Stud. 23 (3) , 1051–1088
Guay, W. , Kothari, S. P. , Watts, R. , 1996. A market based evaluation of discretionary accruals models. J. Account. Res. 34 (Supplement) , 83–105
Gunny, K. , 2010. The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: evidence from meeting earnings benchmarks. Contemp. Account. Res. 27 (3) , 855–888.
Higgins, D. , Omer, T. C. , Phillips, J. D. , 2015. The influence of a firm’s business strategy on its tax aggressiveness. Contemporary Accounting Research. 32 (2) , 674–702
Holthausen, R. , 1990. Accounting method choice: opportunistic behavior, efficient contracting, and information perspectives. J. Account. Econ. 12 (1–3) , 207–218.
Jensen, M. C. , 1988. Takeovers: their causes and consequences. J. Econ. Perspect. 2 (1) , 21–48.
Jensen, M. C. , Ruback, R. S. , 1983. The market for corporate control: the scientific evidence. J. Finan. Econ. 11 (1–4) , 5–50.
Jones, J. , 1991. Earnings management during import relief investigations. J. Account. Res. 29 (2) , 193–228.
Khodadadi, Vali; Nikkar, Javad; Veysi, Sajad. (2016). The Effect of Corporate Governance Measures on Timeliness of Disclosure of Financial Reporting, Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Studies, Vol. 13, No. 52, Winter, 53-74. (In Persian)
Larcker, D. F. , Richardson, S. A. , Tuna, I. 2007. Corporate governance, accounting outcomes, and organizational performance. Account. Rev. 82 (4) , 963–1008.
Mahtari, Zeynab; Mohamadiyan, Mohammad. (2016). Effect of management selfishness on cost asymmetric behavior, accounting and auditing research, year eighth, number thirty two, 123-144. (In Persian)
Morck, R. , Shleifer, A. , Vishny, R. W. , 1988. Management ownership and market valuation: an empirical analysis. J. Finan. Econ. 20, 293–315.
Nazemi, Amin; Momtaziyan, Alireza; Saliehi Niya, Mohsen. (2014). The Relationship between Corporate Governance Mechanisms and Inventory Management Efficiency (Case Study: Companies Accepted in Tehran Stock Exchange) , Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Studies, Vol. 11, No. 42, Summer, 186-159. (In Persian)
Pound, J. , 1987. The effects of antitakeover amendments on takeover activity: some direct evidence. J. Law Econ. 30 (2) , 353–367.
Roychowdhury, S. , 2006. Earnings management through real activities manipulation. J. Account. Econ. 42 (3) , 335–370.
Sankar, M. , Subramanyam, K. R. , 2001. Reporting discretion and private information communication through earnings. J. Account. Res. 39 (2) , 365–386
Shen, W. , 2003. The dynamics of the CEO-board relationship: an evolutionary perspective. Acad. Manage. Rev. 28 (3) , 466–476
Shleifer, A. , Vishny, R. W. , 1989. Management entrenchment. The case of manager-specific investments. J. Finan. Econ. 25 (1) , 123–139.
Sohn, B. C. (2016). The effect of accounting comparability on the accrual-based and real earnings management, Journal of Accounting and Public Policy, 35 (5) , 513-539.
Stein, J. C. , 1989. Efficient capital markets, inefficient firms: a model of myopic corporate behavior. Q. J. Econ. 104 (4) , 655–669
Subramanyam, K. R. , 1996. The pricing of discretionary accruals. J. Account. Econ. 22 (1–3) , 249–281.
Surroca, J. , Tribo, J. A. , 2008. Managerial entrenchment and corporate social performance. J. Business Finan. Account. 35 (5–6) , 748–789.
Taghizadeh Khanghah, Vahid; Zinali, Mahdi. (2017). The Effect of Board and Management Qualities on Corporate Diversification Strategy, Quarterly Journal of Financial Management Strategy, Al-Zahra University (2010) , Vol. 5, No. 16, Spring, 1980-157. (In Persian)
Thompson, S. B. , 2011. Simple formulas for standard errors that cluster by both firm and time. J. Finan. Econ. 99, 1–10.
Watts, R. , Zimmerman, J. L. 1990. Positive accounting theory: a ten year perspective. Account. Rev. 65 (1) , 131–156
Williamson, O. E. , 1975. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. Free Press, New York.
Zhao, Y. , Chen, K. H. , Zhang, Y. , Davis, M. 2012. Takeover protection and managerial myopia: evidence from real earnings management. J. Account. Public Policy 31 (1) , 109–135.