دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، زمستان 1392 
7. تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی

صفحه 109-128

10.22051/jera.2014.597

سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ عبدالله تاج الدینی