رابطه سطح مهارت حسابرسان با حساسیت و قضاوت اخلاقی

نویسندگان

علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به تضاد منافع حاکم بر محیط حسابرسی و ماهیت مسائل موجود، طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای، حسابرسان باید از صلاحیت یا مهارت لازم برخودار باشند. با این وجود، تعریف جامع و کاملی از مهارت در این استانداردها وجود ندارد و تعریف این مفهوم در طول زمان دستخوش تغییرات اساسی گردیده است. صلاحیت اخلاقی یکی از ابعاد این مفهوم است که پس از بحرانهای اخیر اهمیت یافته است.بنابراین، هدف این مقاله بررسی آن است که آیا اخلاق جزءی از مهارت حسابرسان محسوب می شود.‌ داده‌های این تحقیق با طرح سناریو و توزیع پرسشنامه بین150 نفر از حسابرسان مستقل در شهر تهران جمع‌آوری و با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، بین حساسیت اخلاقی حسابرسان ماهر نیمه ماهر و نحوه تعیین تنبیه‌های انتظامی توسط آنها اختلاف معنادار وجود دارد. ولی در بررسی همپیشگان، آنها با یکدیگر اختلاف معنادار ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between auditors ‘expertise and ethical sensitivity and moral judgment

نویسندگان [English]

  • Ehsan Kazem Pour
  • Yahya Hassas Yeghaneh
چکیده [English]

This study investigates for relation between auditors ‘expertise and ethical sensitivity and moral judgment. According to conflicts of interest and nature of auditing issues, Auditors should have the competence or skills needed. However, there is no detailed definition of competence in auditing standards and the definition of this concept change over time. Ethical competence of important dimensions of this concept has considered more after current crisis. The data for this survey has been gathered by scenarios and a questionnaire distributed among 150 independent auditors in Tehran and has been analyzed using statistical methods. The results of this survey has been show that the ethical sensitivity and moral judgment is one of the key dimensions of auditors' skills

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Expertise
  • ethical sensitivity
  • ethical judgment
  • management’s intention
  • Outcome