بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود: سطح بازار در مقایسه باسطح شرکت

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

هدف این تحقیق بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران نسبت به اخبار سودهای فصلی در سطح کل بازار است.با استفاده از 2877 شرکت-فصل در بازه ی زمانی 6 ماهه اول سال 1384 تا 6 ماهه اول سال1390،الگوی رفتاری شاخص کل بازار نسبت به تغییرات سودهای فصلی را مورد مطالعه قرار دادیم تا واکنش قیمت سهام نسبت به انتشار اخبار مربوط به تغییرات سودهای فصلی در سطح کل بازار،مورد آزمون قرار گیرد.نتایج مطالعه روی نحوه ی واکنش بازار سهام نسبت به تغییرات سود فصلی در سطح بازار نشان داد که بین بازده فصلی بازار و تغییرات سود رابطه معنادار وجود ندارد و اخبار تجمیعی حاصل از اعلان های فصلی سود توسط شرکتها باعث واکنش معنادار شاخص کل بازار نمی گردد.برخلاف نتایج بدست آمده درسطح بازار،بررسی رفتار قیمت درسطح شرکتها نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین بازده فصلی سهام و اخبار سود است.به بیان دیگر واکنش قیمت سهام شرکتها نسبت به اخبار سود فصلی،مثبت و معنادار است.همچنین با وجود این که در سطح شرکتی،قیمت سهام نسبت به اعلان سود فصلی دچار کم واکنشی است،چنین رفتاری در سطح کل بازار مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock Returns and Earnings Surprises : Market Level Vs. Firm Level

نویسندگان [English]

  • Aidin Kiani
  • Mohammad Hossein Ghaemi
چکیده [English]

Abstract
Analysis of behavioral reaction of investors to seasonal earnings news at market level is purpose of this research.Using 2877 firm-season from 2nd quarter of 1384 to 2nd quarter of 1390,behavioral reaction of stock market overall index to seasonal earnings changes has been investigated.Studies on stock market reaction to seasonal earnings at market level shows that there is no relationship between seasonal market return & aggregate earnings news & seasonal announcements by firms does not cause significant change in overall index.Contrary to market level results,analysis of stock price behavior at firm level shows the significantly positive relationship between seasonal stock return & earnings news.In other words the reaction of firms' stock price to seasonal earnings is significantly positive,and also stock price underreacts to seasonal earnings announcements.this behavior was not observed at market level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings surprises
  • Price Behavior
  • market reaction
  • Seasonal Earnings