تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بر اثربخشی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء

2 موسسه غیر انتفاعی باختر

چکیده

دنیای تجارت امروزه در حال تغییرات شتابان است. از این رو اغلب واحدهای تجاری در حال رشد با هدف یکپارچگی فعالیتهای واحدهای تجاری خود به دنبال استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) هستند. استقرار این سیستم ها تاثیرات عظیمی بر عملکرد این شرکتها دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر اثربخشی کارایی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی است. نمونه مورد مطالعه شامل 120 مشاهده شرکت-سال برای دوره زمانی 1387 لغایت 1390 است. فرضیه پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که شرکت های مستقرکننده ERP نسبت به نمونه کنترل جور شده از شرکت های فاقد ERP کمتر احتمال دارد که ضعف کنترل داخلی داشته باشند. همچنین شرکت هایی که زیان ده بودند، در دوره مذکور فعالیتهای ادغام و تحصیل داشته اند، ارزش بازار کمتری داشته اند و عمر استقرار ERP در آنها کوتاهتر بوده با احتمال کمتر، سطوح پایین تری از ضعف های کنترل داخلی دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems on the Effectiveness of Internal Controls over Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • rezvan hejazi 1
  • gharibe esmaili 2
چکیده [English]

Today there is a rapidly changing business world. Therefore most of the growing Enterprises are moving towards Enterprise Resource Planning (ERP) systems in order to integrate their business units. Implementing this systems have a great impact on the performance of that Enterprises.The objective of this paper is investigating the impact of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems on the effectiveness of internal controls over financial reporting. The sample include 120 Firm-yaer observations during 2008 to 2012. The hyposis tested using probit regression model. The result suggest that ERP - implementing firms are less likely to report internal control weaknesses (ICW) than a matched control sample of non – implementing firm. Furthermore firms with M&A activity, losses, lower market value, lower ERP age are less likely to relate to lower level of internal control weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • enterprise resource planning
  • ERP
  • internal controls
  • Agency problem