تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هزینه ی سرمایه ی سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه ی سرمایه ی شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. حسابرسی اعتبار اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را افزایش می دهد. با افزایش کیفیت اطلاعات، ریسک اطلاعاتی کاهش می یابد در نتیجه، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را کاهش می دهد. بنابراین، حسابرسی با کیفیت بیشتر، می تواند هزینه ی سرمایه را کاهش دهد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی با سه شاخص اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس اندازه گیری شده است. با استفاده از اطلاعات 120 شرکت برای دوره ی 1383 تا 1389 بر پایه ی داده های تلفیقی و با استفاده از مدل اثرات ثابت، نتایج نشان داد که اندازه ی موسسه ی حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی ندارد. اما تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس دارای رابطه ی منفی با هزینه ی سرمایه ی سهام هستند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Audit Quality on Cost of Equity Capital

نویسندگان [English]

  • S. Hossein Sajadi
  • Hassan Farazmand
  • Abdollah Tajodini
چکیده [English]

The purpose of this study is the investigation of the effect of audit quality on cost of equity capital in firms listed in Tehran Stock Exchange. The cost of equity capital as part of the company's cost of capital, expected return on the common stock holders. The auditing increases the credit of required information by investors. Once information quality increases, information risk is reduced thereby reducing the expected rate of return to investors. Thus, higher quality audit can reduce cost of equity capital. The audit quality is measured by three indicators: audit firm size, auditor industry specialization and auditor tenure. In this study, data of 120 companies are analyzed for the years 2004-2011 on Panel Data basis by using the Fixed Effect Model. The result show that audit firm size has no significant effect on cost of equity capital, but auditor industry specialization and auditor tenure are negatively related to cost of equity capital. Therefore, it can be concluded that audit quality has a significant effect on cost of equity capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit quality
  • Cost of Equity Capital
  • Audit Firm Size
  • Auditor industry specialization
  • Auditor Tenure