دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1392 
8. تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی

صفحه 119-147

10.22051/jera.2013.570

محمدعلی آقایی؛ حسن زلقی؛ حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی