بررسی عوامل موثر بر تاخیر گزارشگری مالی میان دوره ای(مطالعه تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

دسترسی به موقع به اطلاعات دوره ای منتشره شرکتها یکی از دغدغه های اصلی فعالان بازار است.بررسی‌های صورت گرفته در بورس تهران طی سال‌های اخیر حاکی از عدم افشا به موقع و تاخیر در انتشار گزارشات میان دوره ای ششماهه حسابرسی شده شرکتها می باشد. پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر هفت عامل اثرگذار بر تاخیر شامل قدمت بورسی، صنعتی که شرکت بدان متعلق است، اندازه، ساختار سرمایه ،رشد، سوداوری و حجم معاملات سهام می پردازد. جامعه آماری شامل شرکتهائی است که پیش از سال 1383پذیرش و از بین آنها 102 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.تحلیل داده ها با روش پانل دیتا انجام و پس از بررسی توصیفی داده ها آزمون های آماری استفاده شده اند.میانگین تاخیر شرکتهای نمونه در دوره تحقیق حدود 62روز بوده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که در دوره تحقیق از بین هفت متغیر مستقل مورد بررسی، رابطه معکوس معناداری بین قدمت بورسی با تاخیر در انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای مشاهده می شود.این بدان معناست که هر چه قدمت بورسی شرکت بیشتر باشد گزارشات آن شرکت با تاخیر کمتری نسبت به مهلت مقرر ارائه شده اند. سایر متغیرها ارتباط معناداری با تاخیر در انتشار گزارشات ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The factors affecting Interim financial reports lag

نویسندگان [English]

  • mahdi abrishami movahed
  • mohammad jadvad sheikh
  • saeid khodamoradi
چکیده [English]

The timely access to published periodical information of listed companies is one of the investors’ main concerns. Past studies in TSE shows the lack of timely disclosure and delay in company's interim audited reports in recent years. This study aimed to determine the effects of seven factors affecting delay, such as age, industry, size, capital structure, growth, profitability and volume. The population includes all companies they accepted and listed before 2004. Then 103 companies have been selected as research sample. Data analysis was done with Panel Data method. After reviewing the data by descriptive method we used statistical tests. The Mean time of delay for sample companies reporting was about 62 days. After performing all tests , we can say that there is a significant relation between age with delay in interim financial reports. This means that if a company has older age then it has delays less than the deadline.So other independent variables do not have significant relationship with lag.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit report lag(ARL)
  • Interim
  • Delay
  • Panel Data
  • Multi
  • variable analysis