ارتباط ارزشی سود حسابداری با بازده عادی و غیر عادی

نویسندگان

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

چکیده

در این تحقیق، ارتباط ارزشی سود حسابداری و تغییرات آن با بازده عادی و غیر عادی مورد بررسی قرار گرفته است.
بدین منظور با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوعی، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، پنج مدل رگرسیونی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری، از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1389 تشکیل شده و نمونه مورد بررسی با توجه به محدودیت‌های موجود، شامل 74 شرکت است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها بیانگر این است که سود حسابداری برای استفاده‌کنندگان دارای ارتباط ارزشی است.
به عبارتی دیگر، هر دو متغیر بازده عادی سالانه و بازده غیرعادی سالانه دارای رابطه معنادار با سود حسابداری می‌باشند. به این صورت که اعلان سود حسابداری با بازده عادی دارای رابطه مستقیم و معنی‌دار ولی با بازده غیرعادی دارای رابطه معکوس و معنی‌دار می‌باشد. در واقع اعلان سود حسابداری بر قیمت سهام تاثیر گذار میباشد و باعث کسب بازده مثبت یا منفی میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value relevance of accounting earnings associated with normal and abnormal returns

نویسندگان [English]

  • shahenb bayat
  • keyvan shabani
  • rafik Baghoumian
چکیده [English]

The value relevance of earnings and the changes related to normal and abnormal returns have been studied in this research. Thus, according to theory and literature, for data analysis, five regression models were used. Statistical Society consists of accepted companies in Tehran Stock Exchange from 1384 to 1389 and due to current limitations the studied samples include 74 companies. Results from data analysis show that accounting earnings has Value relevance for users. In other words, both annual normal and abnormal returns have a significant relation with the accounting earnings. It means accounting earnings has a direct and significant relation to normal return, but also has a negative and significant relation to abnormal return. The announcement of accounting earnings effect on stock price and it Causes positive or negative return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value relevance of earnings
  • Abnormal Returns
  • Earnings
  • earnings changes