دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، پاییز 1392 (پیاپی 9) 
4. بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 57-73

محمد جواد محقق نیا؛ سید حسین حسینی؛ احسان جعفری باقر آبادی