تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشکاه شهید چمران اهواز

چکیده

این تحقیق تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود را برای 191 شرکت پذیرفته شده در بورس، طی دوره زمانی 1380 تا 1388 بررسی کرده است. بدین منظور محافظه کاری بر مبنای مدل باسو (1997) و روش برآورد اثرات ثابت و به موقع بودن با استفاده از مدل روآنیک (2004) و روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده است. با استفاده از این نمونه، محتوای اطلاعاتی سود با استفاده از نرم افزار Eviews.6 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی شد. نتایج نشان داد، شرکت هایی که در سطح بالایی از به موقع بودن سود قرار دارند، از محتوای اطلاعاتی سود بالاتری برخوردارند در حالی که، شرکت هایی که محافظه کاری بالایی را در سود لحاظ می کنند، محتوای اطلاعاتی سود پایین تری دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Of Timeliness And Conservatism On The Earnings Information Content of listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Vali Khodadadi
  • Hassan Farazmand
  • Fatemeh Tabatabaei
چکیده [English]

In this study, we investigated the effect of timeliness and conservatism on the information content of earnings. conservatism, Based on the Criterion The Asymmetric timeliness of earnings (basu, 1997). For this purpose, the Fixed Effects Model was used. Timeliness Was estimated by Ordinary Least Squares (OLS) method and Earning information content Was determined via Generalized Method of Moments (GMM).
The study sample included of 191 companies listed in Tehran Stock Exchange During the period 1380-1388.
Results obtained using the Software Eviews.6 Showed Companies that have a high level of timeliness, have a higher information content. While, on the earning of companies that are highly conservative, have lower information content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning Timeliness
  • Earning Conservatism
  • Earning Information Content
  • Generalized Method of Moments (GMM)