اثر محافظه‌کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد نیشابور

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

در این تحقیق نقش محافظه‌کاری و افشا در کاهش هزینه سرمایه شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. بطور نظری محافظه کاری و افشا می‌توانند با کاهش هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشند. از این‌رو، تحقیق پیش‌رو در پی آزمون اثر جداگانه و مشترک محافظه‌کاری و افشا، بر هزینه سرمایه شرکت‌ها است. برای انجام این‌کار داده‌های مربوط به 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1388، مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. یافته‌های بدست آمده نشان از وجودِ رابطه‌ی معکوس و معنادار بین محافظه-کاری و هزینه سرمایه دارد. از سوی دیگر، این یافته‌ها نشان داد رابطه‌ی بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس می‌باشد. افزون براین، نتایج بررسی رابطه بین محافظه‌کاری و هزینه سرمایه، مشخص نمود که رابطه این دو در شرایط عدم کفایت افشا، افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Conservatism and Disclosure on the Cost of Equity Capital

نویسندگان [English]

  • Alireza Mehrazin 1
  • Fatemeh Abasnezhad 2
چکیده [English]

In this paper has been studied the role of conservatism and disclosure in the reduction of Cost of Equity Capital. Theoretically, conservatism and disclosure can be influenced on the cost of capital with decrease the Agency costs and Information asymmetry. Therefore, this study wants to test the separate and shared effect of conservatism and disclosure on the companies' Cost of Equity Capital. To do this, data about 70 companies listed in the Tehran stock exchange, during 1384 to 1388 has been Regression analysis. the obtained results, show the reverse meaningful relation between conservatism and Cost of Equity Capital. On the other hand, the relation between disclosure and the Cost of Equity Capital has been estimated meaningfully reversed. In addition, the results of the relationship between conservatism and cost of capital, determined that the relationship between the two in terms of inadequate disclosure is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conservatism
  • Disclosure
  • Cost of Equity Capital