رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی شرکتها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 53 سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آنها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمانهای بهداشت، بیمارستانها، نهادهای خیریه، مراکز توانبخشی و غیره) است، اندازه گیری شد. از اطلاعات 59 شرکت در طول سالهای 1389- 1385 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری ندارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاستهای مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آنها در بلندمدت لازم استرا توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکتها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance of the Firms Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehdi Arabsalehi 1
  • Ghazal Sadeghi 1
  • Mahmoud Moeinaddin 2
چکیده [English]

This study seeks to find the relationship between financial performance of the firm and corporate social responsibility in accepted companies in Tehran Stock Exchange. The corporate social responsibility is measured by a questionnaire composed of 53 items related to social responsibility of the firm’s customers, workers, environmental and community dimensions. In this study, the numbers of 59 observations were investigated during the years 2005-2010. To analyze the data was exerted SPSS software. Our findings reveal that financial performance of firms is significantly related to social responsibility of the firm’s customers and community dimensions. However, this variable is not significantly related to social responsibility of the firm’s environmental and workers dimensions. This paper will help the management to develop effective social responsibility policies required to achieve better financial performance in long-term and provide awareness for firms in the field of role of social responsibility of firms to achieve future benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • Customers
  • Workers
  • Environmental
  • Community
  • financial performance