ارتباط اطلاعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و عملکرد تولید

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء (س)

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

در این پژوهش از دیدگاه یادگیری سازمانی به بررسی ارتباط انواع اطلاعات حسابداری مدیریت با تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT) به منظور دستیابی به بهبود در عملکرد تولید پرداخته شده است. ابتدا،ارتباط بین سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT) و میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) ) مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از جامعه مورد بررسی که شامل کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت وسائل نقلیه و ماشین آلات و مجموعاً 43 شرکت بوده اند تعداد 32 نمونه اخذ شده است و داده ها بر اساس پاسخ های داده شده توسط مدیران مالی و به عنوان داده های اولیه جهت آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت قابل توجهی بین سطح تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطلاعات حسابداری مدیریت (اطلاعات کنترل و برنامه ریزی و اطلاعات عملکرد غیر مالی) وجود دارد. همچنین رابطه مثبتی بین میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و بهبود در عملکرد تولید مشاهده شده است. این پژوهش همچنین به طور تجربی تاثیر تسهیل کننده های یادگیری سازمانی را بر روابط بین اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولید مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاکی از آنست که تسهیل کننده های یادگیری سازمانی نمی توانند بر رابطه بین میزان اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولید شرکت تاثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationships Among Management Accounting Information, Organizational Learning And Production Performance

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Mollnazari 1
  • Samane Davar 2
چکیده [English]

This study adopted the organizational learning perspective to examine relevant types of management accounting information required by advanced manufacturing technology (AMT) for attaining improved production performance. first, we investigated the relationship between the level of AMT usage and the amount of information provided by management accounting information systems (MAISs).In this study ,out of 43 companies which were listed on Tehran Stock Exchange (TSE) in Machinery and vehicle industries, the data were collected from financial managers of 32 manufacturing companies through structured questionnaires.The result of this study showed a positive correlation between the AMT level and the amount of management accounting information (i.e. planning and control information, and nonfinancial performance information).A positive relationship between provision of information and improvement in production performance was also observed. This study also empirically examined the effects of facilitators of organizational learning on the relationship between provision of information and performance improvement.the result of this study showed that facilitators of organizational learning can not affect the relationship between provision of information and performance improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Accounting Information
  • Facilitators of Organizational Learning
  • organizational Learning
  • Production Performance
  • Advanced Manufacturing Technology