بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه‌ی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز، دانشگاه شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

نامتقارنی اطلاعات در راستای حاکمیت شرکتی و تحت تأثیر نظریه نمایندگی سبب ایجاد تقاضا برای حسابرسی می‌شود. در بازار سرمایه، اطلاعات اهمیت بسیاری دارد و کیفیت آن به‌وسیله حسابرسان تأیید می‌شود. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه‌ی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه پژوهش داده‌های مربوط به 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1396-1389 به روش تحلیل داده‌های ترکیبی تجزیه و تحلیل شد. برای سنجش سازوکارهای حاکمیت شرکتی از معیارهای دوگانگی مسئولیت مدیر عامل، مالکیت نهادی، اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره و برای سنجش نامتقارنی اطلاعات از میانگین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تخصص حسابرس در صنعت عامل تعدیلی بر رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Moderating Effect of Industrial Auditor Specialty on Relation between Corporate Governance Mechanisms and Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavi 1
  • farhad shaabani 2
1 Professor of Accounting, Shiraz university, Shiraz, Iran
2 MSc. Of Accounting, Shiraz university, Shiraz , Iran
چکیده [English]

Information asymmetry, in the line of corporation governance and being affected by agency theory, makes demands for auditing. In capital markets, information is considered as an important factor which is qualified by auditors. The main objective of this study is to investigate the effect of industrial auditors' specialty on the relation between governance mechanisms and information asymmetries. The sample consists of 173 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2017. To test the hypothesis, data is analyzed using panel data analysis method. CEO's responsibility duality, institutional ownership, board of directors size, and board of directors independency criteria are used in order to investigate the corporation governance mechanisms and also the average bid and offer price difference is used to measure the asymmetric information. The results suggest that industrial auditor specialty has a moderating effect on the relation between corporate governance mechanisms and information asymmetry

کلیدواژه‌ها [English]

  • auditor's industrial specialty
  • Corporate Governance
  • Information Asymmetry
افسرده، مجتبی و رحیم نیازی (1394). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ماهنامه پژوهش‌های مدیریت و حسابداری، 14، 123-148.
باباجانی، جعفر و مجید عبدی (1389). رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2 (3)، 65-85.
بختیاری، جواد (1396). تأثیر مالکیت نهادی و بدهی بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علمی و تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 23، 132-156.
برادران‌حسن‌زاده، رسول؛ بادآورنهندی، یونس؛ و سمیه اسماعیلی‌گنجینه‌کتاب (1393). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (23)، 99-115.
جبالی، سمیرا. (1395). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 1 (2)، 75-84.
دوانی، غلامحسین (1391). مجموعه قوانین و مقررات تجاری قانون تجارت. تهران: انتشارات کیومرث.
دهداری، مرجان (1392). تأثیر کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعات با در نظر گرفتن ویژگی اندازه شرکت‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
رحیمیان، نظام الدین؛ صالح‌نژاد، سید حسن و علی سالکی (1388). رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (58)، 71-86.
رحیمیان، نظام الدین؛ همتی، حسن و ملیحه سلیمانی‌فرد (1391). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 3 (10)، 157-181.
صفرزاده، محمد حسین (1393). نقش ویژگی­های حسابرس در بهبود کیفیت سود. دانش حسابداری مالی، 5 (3)، 85-106.
عباس‌زاده، محمدرضا؛ قناد، مصطفی و فائزه غلامی‌مقدم (1395). بررسی تأثیر شاخص‌های کیفی حسابرس بر نامتقارنی اطلاعات. چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 25 شهریور 1395.
عرب مازاریزدی، محمد و رضا طاهرخانی (1390). تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، (29)، 113-97.
کردستانی، غلامرضا و اسماعیل فدایی‌کلورزی (1391). بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش حسابداری، (7)، 77-100.
معین‌الدین، محمود؛ سعیدا اردکانی، سعید؛ فاضل‌یزدی، علی و لیلی زین‌الدینی میمند (1393). بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، 3 (9)، 101-132.
مهدوی، غلامحسین و احسان کرمانی (1394). بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 3 (4)، 1-26.
مهدوی، غلامحسین و سمیه حسینی‌نیا (1394). بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش حسابداری، 6 (21)، 7-31.
مهدوی، غلامحسین و غلامرضا رضایی (1394). بررسی اثرهای ساختار هیأت ‌مدیره بر محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 17 (1)، 179-198.
مهدوی، غلامحسین؛ منفردمهارلوئی، محمد و فهیمه ابراهیمی (1390). بررسی تأثیر نظام راهبردی شرکتی بر اندازه مؤسسه حسابرسی منتخب شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار، 4 (13)، 135-155.
مهرانی، ساسان و سونا نوروزی (1394). بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ارزش شرکت و مدیریت سود. دانش حسابداری مالی، 3 (6)، 122-105.
نصرالهی، زهرا؛ عارف‌ منش، زهره و مهین رئیسی (1390) بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 1 (2)، 9-29.
نوروش، ایرج و علی ابراهیمی‌کردلر (1384). بررسی و تبیین رابطه ترکیب سها‌مداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12 (42)، 97-124.
وکیلی‌فرد، حمیدرضا و وهاب رستمی (1389). تحلیل دامنه شکاف عدم ‌تقارن اطلاعاتی بین اعضای حرفه، تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری بر پایه ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی. مجله حسابداری مدیریت، 3 (6)، 25-39.
Abbaszadeh, M. R. , Ghannad, M. , & Gholami Moghdam, F. (2016). The effect of auditor quality indicators on asymmetric information. Fourth international conference on applied research in management and accounting. Tehran, Shahid Beheshti University, 25 September 2016. (In Persian).
Afsordeh, M. , & Niazi, R. (2015). Investigating the effect of corporate governance on the sensitivity of cash flow investment for the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Management Research. 14, 123-148. (In Persian).
Agrawal, A. , & Knoeber, C. R. (1996). Firm performance and mechanisms to control agency problems between managers and shareholders. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31 (3) , 377-397.
Ajina, A. , Sougne, D. , & Laouiti, M. (2013). Do board characteristics affect information asymmetry?. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (12) , 660-675.
Aktaruddin, M. , Hossain, M. A. , & Yao, Lee. (2009). Corporate governance and voluntary disclosure in corporate annual reports of Malaysian listed firms. Journal of Applied Management Accounting Research, 7 (1) , 1-20.
Akerlof, G. , Spence, M. , & Stiglitz, J. (1970). Markets with asymmetric information. At URL: http://www. Nobelprize. org Economist. 2 February 2015.
Almutairi, A. R. , Dunn, K. A. , & Skantz, T. (2009). Auditor tenure, auditor specialization and information asymmetry. Managerial Auditing Journal, 24 (7) , 600-623.
Alqadasi, A. , & Abidin, S. (2018). The effectiveness of internal corporate governance and audit quality: The role of ownership concentration– Malaysian evidence, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 18 (2) , 233-253.
Arabmazaryazdi, M. , & Taherkhani. R. (2011). Effect of board composition on the performance for the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, (29) , 113-97. (In Persian).
Babajani, J. , & Abdi, M. (2010). The relationship between corporate governance and corporate tax profits. Financial Accounting Research, 2 (3) , 65-85. (In Persian).
Bakhtiari, J. (2017). The Effect of institutional ownership and debt on audit quality: Evidence for the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal Scientific & Professional Management, Economics & Accounting, 23, 132-156. (In Persian).
Balsam, S. , Krishnan, J. , & Yang, J. S. (2003). Auditor industry specialization and earnings quality. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 22, 71-97.
Ballou, B. , Earley, C. E. , & Rich J. S. (2004). The impact of strategic- positioning information on auditor judgments about business-process performance. Auditing: Journal of Practice & Theory, 23 (2) , 71-88.
Baradaran Hassanzadeh, R. , Badavar nahandi, Y. , & Esmaily Ganjinehketab, S. (2015). Investigating the effect of ownership structure on audit quality. The Financial Accounting and Auditing Researches, 6 (23) , 99-115. (In Persian).
Beng, W. G. , Jimmy, l. , Jeffreey, N. , & Kevin, O. Y. (2016). The effect of board independence on information asymmetry. European Accunting Review, 25 (1) , 155-182.
Bushman, R. & Smith, A. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting and Economics, 32, 237-333.
Cadbury, A. (1992). Report of the committee on the financial aspects of corporate governance. London: Gee and company Ltd. http://www. blindtiger. co. uk/Cadbury. pdf, accessed April 2003.
Callen, J. L. , & Fang, X. (2011). Institutional investors and crash risk: Monitoring or expropriation? Available at URL: http://www. ssrn. com, Available online 30 May 2015.
Chase, B. W. (1999). The influence of auditor change and type on audit fees for municipalities. Research in Governmental and Nonprofit Accounting, 3 (10) , 49-63.
Cho, C. , & Wu, V. (2014). Role of auditor in agency conflict and corporate governance. Chinese Management Studies, 8 (3) , 333-353.
Chtourou, S. M. , Bedard, J. , & Courteau, L. (2001). Corporate governance and earnings management. Working paper, University Laval, Canada, 14 April 2014.
Chung-Hua, S. , & Hsiang-Lin, C. (2007). Earnings management and corporate governance in Asia’s emerging markets. Corporate Governance: An International Review, 15 (5) , 999-1021.
Clinch, G. , Stokes, D. , & Zhu, T. (2012). Audit quality and information asymmetry between traders. Accunting and Finance, 52 (3) , 743-765.
Davani, Gh. (2012). Collection provision and regulation commercial business law. Tehran: Keyumars publication. (In Persian).
DeFond, M. L. , Raghunandan, K. , & Subramayam, K. R. (2002). Do non-audit service fees impairauditor independence? Evidence from going concern opinions. Journal of Accounting Research, 40 (4) , 47-74.
Dehdari, M. (2013). Effect of audit quality on information asymmetry considering the size of firms. Master's thesis, Azad University of Marvdasht. (In Persian).
Demsetz, H. , & Lehn, K. (1985). The Structure of corporate ownership: Causes and consequences. Journal of Political Economy, 93 (6) , 1155-1177.
Dittmar, A. , & Mahrt-Smith, J. (2007). Corporate governance and the value of cash holdings. Journal of Financial Economics, 83 (3) , 599-634.
Fama, E. , & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics, 26, 1-32.
Forker, J. (1992). Corporate governance and disclosure quality. Accounting and Business Research, 22 (86) , 111-124
Francis, J. & Yu, M. (2009). Big 4 office size and audit quality. The Accounting Review, 84 (5) , 1521-1552.
Goodstin, J. , Gautam, K. , & Boeker, W. (1994). The effect of board size and diversity on strategi change. Journal of Strategic Manamement, 3 (15) , 241-250.
Hakim, F. , & Omri, M. A. (2010). Quality of the external, Information asymmetry, and Bid-Ask spread. Journal of Accounting and Information Management, 18 (1) , 5-18.
Higgs, D. (2003) , Review of the role and effectiveness of non-executive directors, London: DTI.
Hundred Seventh Congress of the United States of America (2002). Sarbanes-Oxley Act, At The Second Session, Begun and held at the City of Washington on Wednesday, www. findlaw. com. January 2002.
Jabali, S. (2016). Investigating the relationship between corporate governance and earning stability for the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Management Studies and Accounting, 1 (2) , 75-84. (In Persian).
Jensen, M. C. , & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
Jiang, L. , & Kim, J. B. (2004). Foreign equity ownership and information asymmetry: Evidence from Japan. Journal of International Management and Accointing, 15, 185-210.
Jones, P. , Comfort, D. , & Hillier, D. (2008). Corporate social responsibility and marketing communications within stores: A Case study of UK food retailers. Journal of Food Products Marketing, 14, 109-19.
Kanodia, C. , Singh, R. & Spero, A. (2005). Imprecision in accounting measurement: Can it be value enhancing? Journal of Accounting Research, 43 (3) , 487-519.
Kanagaretnam, K. , Lobo, G. J. , & Whalen, D. J. (2007). Does good corporate governance reduce information asymmetry around quarterly earnings announcements? Journal of Accounting and Public Policy, 26 (4) , 497-522.
Kordestani, Gh. , & Fadaei kalourzi, S. (2012). Investigation of the relationship between information asymmetry and capital structure for the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Research, (7) , 77-100. (In Persian).
Lin, Z. J. , & Ming, L. (2009). The impact of corporate governance on auditor choice: Evidence from China. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 18, 44-59.
Lin, T, J. , Chen, Y. P. , & Tsai, H. F. (2017). The relationship among information asymmetry, dividend policy and ownership structure. Finance Research Letters, 20, 1-12.
Liu, Y. , & Jiraporn, P. (2010). The effect of CEO power on bond ratings and yields. Journal of Empirical Finance, 17 (4) , 744-762.
Mahdavi, Gh. , & Hossinynia, S. (2015). Investigating effectiveness of audit quality on reduction of audit report delay for the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 6 (21) , 7-31. (In Persian).
Mahdavi, Gh. , & Kermani, E. (2016). The study of the effect of the board of directors’ independency on the relationship between information asymmetry and financial reporting quality for the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy, 3 (4) , 1-26. (In Persian).
Mahdavi, Gh. , Monfared Maharloee, M. , & Ebrahimi, F. (2011). Investigating the effect of corporate strategic system on the size of the audit firm selected for the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Stock Exchange, 4 (13) , 135-155. (In Persian).
Mahdavi, Gh. , & Rezaei, G. (2015). Examining the relationship between board structure and financing constraints for the companies listed on Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 17 (1) , 179-198. (In Persian).
Margaritis, D. , & Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firm performance. Journal of Banking and Finance, 34, 621-632.
Mehrani, S. , & Noruzi S. (2015). Examining the effect of corporate governance on the relationship between firm value and earnings management. Journal of Empirical Research of Financial Accounting, 3 (6) , 122-105. (In Persian).
McConnell, J. J. , & Servaes, H. (1990). Additional evidence on equity ownership and corporate value. Journal of Financial Economics, 27 (2) , 595-612.
Mezar, M. B. , & Nigh, D. (1995). Buffer or Bridge? Environmentel and organizatonal determinants of public activities in American firms. Academy of Management Journal, 38, 975-996.
Moeinaddin, M. , Saeida Ardakani, S. , Fazel Yazdi, A. , & Zeinnadini mimand, L. (2014). The impact of corporate Governance on the relationship between capital structure and firm value in the Tehran listed firms by using structural equation modeling. Journal Management system, 3 (9) , 101-132. (In Persian).
Morck, R. , Shleifer, A. , & Vishny, R. W. (1988). Management ownership and market valuation. Journal of Financial Economics, 20, 293-315.
Nasrollahi, Z. , Aref menash, Z. , & Reyesi, M. (2011). Investigate the relationship between corporate governance quality and information asymmetry for the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management and Accounting Perspective, 1 (2) , 9-29. (In Persian).
Noravesh, I. , & Ebrahimi Kordlar, A. (2006). Investigating and exploring the relationship between the composition of shareholders with information asymmetry and usefulness of accounting performance cariteria. Journal of Accounting and Auditing Review, 12 (42) , 97-124. (In Persian).
Palmrose, Z. (1986). Audit fees and auditor size: Further evidence. Journal of Accounting Research, 24, 97-110.
Pergola, T. , Joseph, G. & Jenzarli, A. (2009). Effects of corporate governance and board equity ownership on earnings quality. Journal Academy of Accounting and Financial Studies, 13 (4) , 87-114.
Prowse, S. (1994). Corporate governance information perspective: A survey of corporate control mechanisms among large firms in the United States, the United Kingdom, Japan and Germany. BIS Economic Paper, 41.
Safarzadeh, M. H. (2014). The role of auditor features in improving earnings quality. Journal of Empirical Research of Financial Accounting 5 (3) , 85-106. (In Persian).
Smith, R. (2003) , Audit committees combined code guidance [Smith Report], London: Financial Reporting Council.
Solomon, I. , Shields, M. D. , & Whittingtont, R. (1999). What do industry-specialist auditors know?. Journal of Accounting Research, 37 (1) , 191-208.
The Dey Report, «Where were the directors? Guidelines for improved corporate governance», Toronto, Report corporate governance, décembre 1994.
Rahimian, N. , Salehnejad, S. H. , & Saleki, A. (2009). Relationship between the some of corporate governance mechanisms and information asymmetry for the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, 16 (58) , 71-86. (In Persian).
Rahimian, N. , Hemmati, H. , & Soleimani Fard, M. (2012). Investigating the relationship between earning quality and information asymmetry of the companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 3 (10) , 157-181. (In Persian).
Vakilifard, H. , R. , & Rostami V. (2010). Analyzing the scope of information asymmetry gap between professional members, prepars and users of accounting information based on the qualitative characteristics of the accounting information and financial reporting. Journal of Management Accounting, 3 (6) , 25-39. (In Persian).
Varici, I. (2013). The relationship between information asymmetry and the quality of audit: An empirical study in Istanbul Stock Exchange. International Business Research, 6 (10) , 132-140.
Venkatesh, P. , & Chiang, R. (1986). Information asymmetry and the dealer’s bid ask spread: A case study of earnings and dividend announcements. The Journal of Finance, 41 (5) , 1089-1102.
Waweru, V. M. (2014). Determinants of quality corporate governance in Sub-Saharan Africa: Evidence from Kenya and South Africa. Managerial Auditing Journal, 29 (5) , 455-485.
Zhai, J. & Wang, Y. (2016). Accounting information quality, governance afficiency and capital investment choice. China Journal of Accounting Reserch, 9 (4) , 251-266.