بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود شرکت‌ها می‌باشد. سود حسابداری یکی از مهمترین عناصر گزارشگری مالی است و از آنجایی‌که گزارش اطلاعات کنترل داخلی، باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی می‌شود، در بهبود کیفیت سود نیز تاثیرگذار می‌باشد. برای اندازه‌گیری افشا اطلاعات کنترل داخلی با پیروی از پژوهش‌های لنگ و دینگ (2011) و کوامه آقی منساح (2016) گزارش سالانه هر شرکت جهت محاسبه شاخص افشای اطلاعات کنترل داخلی بررسی شده است و برای اندازه گیری کیفیت سود از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. با توجه به تصویب دستورالعمل کنترل داخلی بورس اوراق بهادار برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال 1391، شروع دوره پژوهش از سال 1392 می-باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1392 تا 1395 و حجم نمونه 424 مشاهده (شرکت - سال) می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود ارتباط مثبت (مستقیم) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Internal Control Disclosures Level and Earning Quality

نویسندگان [English]

  • ali Ebrahimi Kordlar 1
  • omid Akhoundi 2
1 Associate Professor of Accounting, Tehran university, Tehran, Iran
2 Phd Student of Accounting, Tehran university, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study is aimed to examine the relation between internal control disclosures level and earning quality. Accounting earning is one of the most important elements of financial reporting and since internal control disclosures improve financial reporting quality, it can improve earning quality too. To measure internal control disclosures level, this study, using leng and ding (2011) and Kwame Agyei-Mensah (2016) , examines each firm annual report in order to calculate internal control disclosures Index. Earning quality is measured using discretionary accruals absolute value. This study begins in 2013 because "The Internal Controls Rule" for the firms listed in Tehran Stock Exchange and Farabourse firms was approved by Securities and Exchange Organization in 2012. The Statistical population is firms listed in Tehran Stock Exchange during the period 2013 to 2016 and the sample consists of 424 year-firm observations. Results show that there is a positive (direct) relation between internal control disclosures level and earning quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal control
  • Earning Quality
  • Disclosure
آقایی، محمد علی و چالاکی، پری. (1388). بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات حسابداری، 1 (4)، 77-54.
ثقفی، علی و بولو، قاسم و دانا، محمد مهدی. (1394). رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی. فصلنامه پژوهش‌های تجربی در حسابداری، 4 (4)، 16-1.
جلالی مجیدی، محسن و مصدق، وحید و رسولی سنگانی، هدا. (1396). اثر شاخص­های کنترل داخلی و شاخص افشای اطلاعات بر عملکردهای شرکت بازار بورس و اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، (21)، 116-103.
حاجیها، زهره و محمد حسین نژاد، سهیلا. (1394). عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (26)، 137-119.
سازمان بورس اوراق بهادار ایران. (1391). الزامات مربوط به دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران.
سجادی، سید حسین و فرازمند، حسن و تاج الدینی، عبدالله. (1392). تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه­ی سرمایه ی سهام عادی. فصلنامه پژوهش‌های تجربی در حسابداری، 3 (2)، 128-109.
عباسی، ابراهیم و بذرافشان، محسن. (1396). بررسی رابطة کیفیت سود، افشای داوطلبانه و رفتارنامتقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه پژوهش­های تجربی حسابداری، 7 (1)، 60-41.
علوی طبری، سید حسین و مشایخ، شهناز و نوبهاری، مریم. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی. مجله توسعه سرمایه، 3 (2)، 76-57.
فخاری، حسین و کبیری، محمد تقی. (1397). بررسی اثر تعدیل­کنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط افشای ضعف کنترل‌های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی. فصلنامه پژوهش­های تجربی حسابداری، 7 (3)، 172-147.
Abbasi, E. , Bazrafshan, M. (2017). The Relation of Earnings Quality, Voluntary Disclosure and Information Asymmetry to the Expense of Equity. Journal of Empirical Research in Accounting: 7 (1): 41-60. [In Persian]
Aboody, D. , Hughes, J. , Liu, j. (2005). Earnings Quality, Insider Trading, and Cost of Capital. Journal of Accounting Research. 43, (5): 651-673.
Aghaei, M, A. , chalaki, P. (2009). Investigation the relationship between corporate governance characteristics and earning quality for listed companies in the Tehran security exchange. Quarterly Accounting Research, 1 (4): 54-77. [In Persian]
Alavi Tabari, H. , Mashayekh, SH. , Nobahari, M. (2011). Accrual Quality, Earning Persistence and the Cost of Equity Capital. Journal of Development and Capital, 3 (2): 57-76.
Ashbaugh-Skaife, H. , Collins, D. , Kinney, W. , LaFond, R. (2008). The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accrual quality. The Accounting Review, 83 (1): 217–250.
Baxter, P. , Cotter, J. (2009). Audit committees and earnings quality. Accounting and Finance, 49 (2): 267–290.
Bedard, J. (2006). Reported internal control deficiencies and earnings quality. Working paper, Universite´ Laval.
Bedard, J. , Hoitash, R. , Hoitash, U. , Westermann, K. (2012). Material Weakness Remediation and Earnings Quality: A Detailed Examination by Type of Control Deficiency. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31 (1): 57–78.
Brown, N. , Pott, C. , Wömpener, A. (2013). The effect of internal control and risk management regulation on earnings quality: Evidence from Germany. Journal of Accounting and Public Policy. 33 (1): 1-31.
Chan, K. , Farrell, B. , Li, p. (2008). Earnings management of firms reporting material internal control weaknesses under Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 27 (2): 161–179.
Chen, T. (2016). Internal Control, Life Cycle and Earnings Quality. Open Journal of Business and Management, 4: 301-311.
Dechow, P. , Schrand, C. (2004). Earnings Quality. Charlottesville, VA: The Research Foundation of CFA Institute.
Dechow, P. M. , Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77 (4): 35-59.
Dechow, P. M. , Sloan, R. , & Sweeney, A. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70 (2): 193–225.
Deumes, R. (2004). Voluntary reporting on internal control by listed Dutch companies. Working paper, Maastricht University, Maastricht, Faculty of economics and business administration.
Doyle, J. , Ge, J. , McVay, S. (2005). The Disclosure of Ma- terial Weaknesses in Internal Control after the Sarbanes- Oxley Act, Accounting Horizons, 19 (3): 137-158.
Doyle, J. , W. Ge, and S. McVay. (2007). Accruals quality and internal control over financial reporting. The Accounting Review, 82 (5): 1141-1170.
Elliot, B. , Elliot, J. (2013). Financial Accounting and Reporting. 16th ed. , Pearson Higher Education, NJ.
Fakhari, H. , Kabiri, M, T. (2018). An Investigation on The Moderating Effect of auditing report on the relationship between disclosure of internal controls weakness and information asymmetry. Journal of Empirical Research in Accounting, 7 (3): 161-180. [In Persian]
Fan, J. P. H. , Wong, T, J. (2002). Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia. Journal of Accounting and Economics 33 (3): 401–425.
Fang, C. , Wang, L. , Lin, X. , Lin, J. , Feng, B. (2008). SOX Act, System of Internal Control and Reliability of Financial Information. Audit Research, 1: 45-52.
Francis, J. , Nanda, D. , Olsson, P. (2008). Voluntary Disclosure, Earnings Quality, and Cost of Capital. Journal of Accounting Research, 46 (1): 53-99.
Hajiha, Z. , Mohammad Hosseinnezhad, S. (2015). Factors affecting the internal control material weakness. Quarterly the Financial Accounting and Auditing research, 7 (26): 119- 137. [In Persian]
Hogan, C. , Wilkins, M. (2005). Do internal control weaknesses result in lower earnings quality? Implications and evidence from the audit risk model. Working paper, Southern Methodist University.
Hribar, P. , and C. D. Nichols. (2007). the use of unsigned earnings quality measures in tests of earnings management. Journal of Accounting Research, 45 (5): 1017–1053.
Jalali Majidi, M. , Mosadegh, V. , Rasoli Sangani, H. (2017). The Effect of Internal control Index and Information Disclosure Index on Corporate Performance for listed companies in the Tehran security exchange. Quarterly new research in Accounting and Management, (21): 103-116. [In Persian]
Ji, X. , lu, W. , Qu, W. (2017). Voluntary Disclosure of Internal Control Weakness and Earnings Quality: Evidence from China. The International Journal of Accounting, 52 (1): 27-44.
Kwame Agyei-Mensah, B. (2016). Internal control information disclosure and corporate governance: evidence from an emerging market. Corporate Governance, 16 (1): 79 – 95.
Leng, J. & Ding, Y. (2011). Internal control disclosure and corporate governance: empirical research from Chinese listed companies. Technology and Investment, 2 (1): 286-294.
Leng, J. , Li, L. (2011). Analysis of the Relationship between Listed Companies’ Earnings Quality and Internal Control Information Disclosure. Modern Economy, 2: 893-900.
Lobo, J. , Zhou, J. (2006). Did Conservation Financial Reporting Increase after the Sarbanes-Oxley Act, Accounting Horizons, 20 (1): 57-74.
Mitton, T. (2002). A cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial crisis, Journal of Financial Economics, 64 (2): 215-241.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). (2004). an Audit of Internal Control over Financial Reporting Performed in Conjunction with an Audit of Financial Statements. Auditing Standard (AS) No. 2. Washington, D. C.: PCAOB.
Saghafi, A. , Bolo, Gh. , Dana, M, M. (2015). The Relation between Earnings Quality and Information Asymmetry in the Firms. Journal of Empirical Research in Accounting, 4 (4): 1-16. [In Persian]
Sajadi, H. , Farazmand, S. , Tajodini, A. (2013). The Effect of Audit Quality on Cost of Equity Capital. Journal of Empirical Research in Accounting, 3 (2): 109-128. [In Persian]
Security and Exchange Organization. (2012). The Guidelines for Internal Controls in the Issuers listed on the Tehran Stock Exchange and Iran Farabourse. [In Persian]
Van de Poel, K. , Vanstraelen, A. (2011). Management Reporting on Internal Control and Accruals Quality: Insights from a" Comply-or-Explain" Internal Control Regime. Auditing: A Journal of Practice & Theory. 30 (3): 181–209.
Ying, Y. (2016). Internal Control Information Disclosure Quality, Agency Cost and Earnings Management—Based on the Empirical Data from 2011 to 2013. Modern Economy, 7: 64-70.