رابطه ذهنیت فلسفی و موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

2 دانش آموخته حسابداری/ گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

این مقاله اثر ذهنیت فلسفی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی را بررسی و نتایج آن گروهها را با هم مقایسه می نماید . نمونه آماری پژوهش شامل 202 دانشجو از دانشگاه های دولتی و 198 دانشجو از دانشگاههای آزاد اسلامی است .داده های پژوهش براساس پرسشنامه ذهنیت فلسفی فیلیپ اسمیت جمع آوری و آزمون فرضیه ها نیز براساس آزمون مقایسه میانگین و آزمون همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که در مقطع کارشناسی رشته حسابداری ذهنیت فلسفی بر موفقیت تحصیلی اثرگذار است و در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجویانی که در دانشگاههای دولتی تحصیل می کنند در مقایسه با دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی ، از ذهنیت فلسفی و موفقیت تحصیلی بالاتری برخوردارند. همچنین نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که در مقطع کارشناسی رشته حسابداری موفقیت تحصیلی تابعی از میزان علاقه مندی به رشته، نوع دیپلم و ذهنیت فلسفی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد موفقیت تحصیلی تابعی از نوع دانشگاه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Mentality and Educational Accounting Success

نویسندگان [English]

  • Azam Shokri 1
  • Maryam Gharechaee 2
1 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
2 Msc of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This research investigates the relation between philosophical mentality and educational success of accounting students. The sample consists of 202 and 198 accounting students of governmental and Islamic Azad universities, respectively, over the period from 2015-2016. The research data is collected through questionnaires from students. To test the hypotheses, Equality of two means test and Correlation test using multivariate regression are applied. Results show that philosophical mentality is effective on educational success of accounting students in degree of bachelor; however, it is more effective on educational success of master accounting students in governmental universities than Islamic Azad universities. Also, findings from multivariate regression analysis indicate that educational success in bachelor degree of accounting field is a function of interest level to the field, diploma type and philosophical mentality, and in master degree of accounting field is a function of university type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophical mentality
  • Educational success
  • Accounting field
بهرنگی، محمدرضا. عبدالرحیم، نوه ابراهیم ورضا، یوسف زاده اندواری (1393). ذهنیت فلسفی مدیران مدارس متوسطه آمل در ارتباط با روحیه دبیران در پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم، فصلنامه علمی – پژوهشی: 1. 20-1.
حولکی، عاطفه و دیگران (1395). پیش بینی تدریس خلاقانه بر اساس ذهنیت فلسفی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه همدان.
سبزعلی جماعت، فرزانه (1391). مطالعه تأثیر ذهنیت فلسفی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه استان البرز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
کوشی، زهرا و سلطانی، اصغر (1394). پیش بینی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی بر اساس ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی آن­ها، فصلنامه علمی- پژوهشی: 7. 48-29.
معظمی، مجتبی و والا، رضا (1391). بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با میزان افزایش خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مجله تحقیقات مدیریت آموزشی: 14، 52-37.
مهربان، اشرف (1391). رابطه تفکر خلاقانه دانشجویان کارشناسی رشته حسابداری با موفقیت تحصیلی آن­ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات.
Behrangi,Mohammadreza؛Abdolrahim,Naveebrahim؛Yosefzadeandvari, Reza. (2014). Study of the relationship between the philosophical mentality of school principals and the mentality of teachers in Amol boys' secondary schools for accepting the management model of science education. Journal of New Approach in Educational Management, 1, 1-20, (in Persian).
Dewey,John. (1916). Democracy and education, New York: McMillan.
Hilgard,Ernest؛Bower,Gordon. (1975). Learning theories, Translation by Mohammadtaghi,Baraheni, Tehran: Academic Publishing Center.
Holaki,Atefeh et al. (2016). The prediction of creative teaching based on the philosophical mentality of faculty members of Hamedan University of Medical Sciences. MA thesis, Hamedan University, (in Persian).
Kooshi,Zahra؛Soltani,Asghar. (2015). The prediction of the quality of teaching staff members based on their philosophical mentality and their job motivation. Journal of Educational Research, 7, 29-48, (in Persian).
Mehraban,Ashraf. (2012). relationship between the creative thinking of undergraduate students in accounting with their academic success. Journal of Accounting and Audit Management, 9, 1-12, (in Persian).
Moazzami,Mojtaba؛Vala,Reza. (2012). Study of the relationship between philosophical mentality and creativity of Islamic Azad University of Tehran Shomal Branch. Journal of Educational Management Research, 14, 37-52, (in Persian).
Nonis؛Hudson. (2010). Performance of College Students,
Impact of Study Time and Study Habits. Journal of Education for Business, 85, 229 - 238.
Pilip G,Smith. (1894). Philosophical mentality in educational management,Teranslation by Mohammadreza,Behrangi, Tehran: Kamal Tarbiyat Publication.
Pilip G,Smith. (1965). what is Philosophy Education? U. S. A: McMillan.
Sabzalijamaat,Farzaneh. (2016). Study and the effect of philosophical mentality on the academic achievement of mathematical lessons in high school students of Alborz province. MA Thesis, Payam Noor University, (in Persian).
Wallas,G. (1926). The art of the thought. New York: Harcourt Brace.