بررسی عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه-گذاری برمبنای مدل ارزیابی مرتون – هنریکسن

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نحوه انتخاب و تخصیص واحد های سرمایه گذاری توسط مدیریت شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری، اهمیت بسزایی برای سرمایه گذاران دارد. بدین منظور در این پژوهش عملکرد 26 صندوق سرمایه گذاری مشترک و 27 شرکت سرمایه گذاری در طی سال‌های 1384 تا 1388 با استفاده از مدل زمان سنجی مرتون–هنریکسن، پیرامون مهارت های تخصیص مناسب منابع بازار و حسن انتخاب سهام ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدیران صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مهارت مناسبی در زمان سنجی بازار و حسن انتخاب در طی دوره پژوهش نداشته‌اند، اما در رابطه با کسب بازده بالاتر از بازار صندوق های سرمایه گذاری، نسبت به بازار عملکرد مناسبی داشته‌اند و در مورد شرکت های سرمایه گذاری این موضوع مصداق ندارد، بدین جهت مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری مازاد بازده‌ای کسب نکرده‌اند. در مورد صندوق های سرمایه گذاری می توان بیان داشت با توجه به دو مهارت تخصیص و انتخاب نتوانسته اند بازده مازادی را نسبت به بازار کسب کنند. بخش دیگر پژوهش به بررسی رتبه بندی، شرکت ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، براساس مدل های مرتون– هنریکسن و جنسن، نسبت مازاد بازده آنها پرداخته شد و مشخص گردید بین رتبه بندی دو مدل فوق تفاوت معناداری وجود ندارند در صورتی که در رابطه باصندوق‌های سرمایه‌گذاری، رتبه بندی برمبنای دو مدل های فوق، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio Performance Evaluation in Mutual Funds and Investment Companies With Henriksson – Merton Model

نویسندگان [English]

  • Yadollh Tariverdi 1
  • Mohammad Faraji Armaki 1
  • Reza Daghani 2
  • Farzaneh Heidarpour 1
چکیده [English]

Generally investors invest in a mutual fund by considering capital appreciation, better liquidity and less risk. So this study makes a comprehensive evaluation of equity-linked schemes. The return computed on the basis of the Net Asset Values of the different schemes and returns in the market. Research’s Hypotheses about the variables collected and analyzed for the units has been calculated based on theoretical principles and research findings. Our database is composed by 26 mutual funds and 27 investment companies acting in the Tehran stock exchange with monthly returns data from March 2005 to February 2009. The tests of hypotheses are based upon regression analysis, t- student and correlation coefficients.
In this research, it has traditionally been supposed that a manager’s success is determined by his/her ability to choose a stock that outperforms other securities with a similar level of weight and return investment units in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Market Timing
  • Allocation
  • Selectivity