بررسی قابلیت پیش‌بینی نسبت PEG در مقایسه با نسبت P/E برای تعیین قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه الزهرا ء (س)

چکیده

 در سال‌های اخیر،
معیار دیگری به نام نسبت PEG،
به عنوان ابزار شناسایی سهام مطلوب پدیدار شده است. نسبت PEG به صورت ضریب قیمت به سود هر سهم تقسیم بر نرخ رشد
مورد انتظار آن تعریف می‌شود. این نسبت مبتنی بر نسبت P/E است و چشم انداز رشد یک سهم را در نظر می‌گیرد. هدف
این پژوهش بررسی قابلیت پیش‌بینی نسبت PEG در مقایسه
با P/E در برآورد
قیمت سهام می‌باشد. ثبات دو نسبت P/E و PEG و دقت پیش بینی دو مدل در ارزشیابی سهام بررسی
شده است. با استفاده از اطلاعات
215 شرکت /سال طی دوره زمانی 1381 تا 1389 نتایج نشان داد نسبت P/E در مقایسه با PEG از ثبات بیشتری
برخوردار بوده است و پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از مدل PEG از دقت بیشتری
برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictability of PEG Ratio in Comparison with PE Ratio for Determining the Stock Price

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Mashakekh
  • Habibe Khamisi
  • Zahra Farshi
چکیده [English]

 Price to earnings ratio is
commonly used by analysts for assessment of stocks. Failures to consider the
time value of money and growth prospective of companies are the main
limitations of applying this method to estimate the value of shares.  Recently, another ratio named
PEG is used for identifying desired stocks. PEG ratio defines as quotient of PE
ratio on expected growth rate. This ratio is based on P/E ratio based on PE
ratio and considers stock’s growth perspective. The goal of this research is
investigating the predictability of PEG ratio in comparison with P/E ratio for
determining the stock price. The first hypothesis compares
stability of P/E and PEG ratios and the second compares forecast accuracy of PE
and PEG pricing methods.  Financial information from215
firm-year during the period 1381 (2002) to 1389 (2011), indicated that PE ratio
has more stability than PEG ratio and forecasting stock price by PEG method is
more accurate. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • PE Ratio
  • PEG Ratio
  • Stock Price
  • Growth Rate
 آذر، عادل و منصور مومنی. (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
رحیمی، علی. (1374). بررسی رابطه بین بازده سهام عادی و ضریب P/E شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
عبادزاده، کمال. (1378). بررسی تحلیلی رابطه سرمایه‌گذاری در سهام عادی و ضریب قیمت به درآمد P/E در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
عزیزیان، افشین. (1385). بررسی عوامل تعیین کننده ضریب قیمت به سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
مرتضوی‌نیا، علیرضا. (1385). بررسی مقایسه‌ای بازده سهام عادی در پرتفو‌های ایجاد شده بر اساس استراتژی‌های P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
نصراللهی، زهرا. (1379). برآورد هزینه سرمایه برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس.
هرمزی، هادی. (1380). بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک و نسبت P/E با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
Basu, S. (1997). "Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratio: A Test of the Efficient Market Hypothesi", Journal of Finance,663-682.
Bradshaw, Mark T. (2004). "How Do Analysts Use Their Earnings Forecasts in Generating Stock Recommendations?". The Accounting Review, 79, 25-50.
 Chahine, S. and Choudhry, T. (2004). "Price-to-Earnings Growth Ratio and Value vs. Growth Based Strategy: Some European Evidence", Working Paper, Audencia-Nantes School of Management, School of Management of Bradford.
Dreman, D. (1986)." A Strategy for All Seasons", Forbes. New York,138, pg. 118.
Easton, Peter, D. (2002). "Does The PEG Ration Rank Stocks according to The Market’s Expected Rate of Return on Equity Capital?". Working Paper, January, www.ssrn.com.
 Easton, Peter, D. (2003). "P/E Ratios, Peg Ratios, and Estimating the Implied Expected Rate of Return on Equity Capital". The Accounting Review, Sarasota, 79, pgs. 23,73.
Estrada, Javier (2005)." Adjusting P/E Ratios by Growth and Risk: The PERG Ratio". www.ssrn.com.
 Gill, S. (2003). "Price-Earnings Ratio Revisited". Finance India, Accounting and Tax Periodicals, 937-951.
Jones, Charles p. (1978). "Earnings Trends and Investment Selection". Financial Analysts Journal, March-April, p.97.
Lynch, P. and Rothchild, J. (1190). "One up on Wall Street: How to Use What Already Know to Make in the Market". New York: Penguin Books.
Peters, Donald J. (1991). "Valuing a Growth Stock". Journal of Portfolio Management, spring, 49-51.
Ramcharran, Harri. (2002). "An empirical analysis of the determinants of the P/E ratio in emerging markets". Emerging Market Review, 3, 165-178.
 Sun, Zhao. (2001). "PEG Ratios and Stock Returns". Working Paper, Rotman School of Management, University of Toronto.
 Zarowin, P. (1987). "What Determines Earnings-Price Ratios: Revisited". Journal of Accounting, Auditing & Finance, 439-454.