بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت‌های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation the Relationship between the Conservatism in the Financial Reporting and the Cash Holdings of the Listed Companies in TSE

نویسندگان [English]

  • Sasan Mehrani
  • Keyvan Sheykhi
  • Sayed Mahdi Parchini Parchin
چکیده [English]

Abstract
The aim of this research is to investigate the relationship between the Conservatism in the Financial Reporting and the Cash Holdings of the Listed Companies in TSE. In this study, Givoley & Hyan (2000) model was used for measuring of the conservatism and Ozkan & Ozkan (2004) and Opler et al. (1999) models were exerted to determine of the cash holdings magnitude. To do of this research, 54 listed companies in TSE during 2007-2011 via pooled regression models (fixed effects) were investigated.
Findings indicate that the conservatism doesn’t affect the cash holdings. Also, results show that larger companies hold more cash, however, the companies with more opportunity cost and substituted assets hold less cash.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conservatism
  • Cash Holdings
  • and Tehran Stock Exchange