بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی‌های هیأت‌مدیره و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه‌ای شامل 77 شرکت طی سال‌های 1384 الی 1389، در سطح کل و در سطح صنایع مورد مطالعه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر متغیر وابسته هزینه‌های نمایندگی می‌باشد، برای اندازه‌گیری این متغیر از نسبت‌های کارایی استفاده شده است. این نسبت‌ها عبارتند از: 1) نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط‌گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است، و 2) نسبت گردش دارایی‌ها که معیاری از کیفیت مدیریت دارایی‌های شرکت‌ها است. متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیأت مدیره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیأت مدیره که نشان دهنده استقلال هیأت مدیره است در نظر گرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه‌های این پژوهش، از آنالیز ‌رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‏دهد که اندازه و استقلال هیأت ‌مدیره رابطه معناداری با نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی‌ها ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Duality, Change in Members, Managerial Ownership and Agency Costs in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradi 1
  • Mojtaba Saeedi 2
  • Hamid reza Rezaei 2
چکیده [English]

This paper investigates the relationship between the board size, non-bounded board members and agency costs in companies listed in Tehran Stock Exchange. A sample of 77 companies during 1384 to 1389 in the total level and the level of industries were examined. In this research, asset utilization ratio and expense ratio as dependent variables are used as proxy of agency costs and board size, non-bounded board members are Independent variables.
Linear regression has been applied to test the research hypothesis at α= 5%.The results indicate no significant relationship between board size, non-bounded board members and agency costs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Costs
  • Board Size
  • Non
  • Bounded Board Members
  • Tehran Stock Exchange